نگرش تحلیلی به نقش بازی‌های جدی در آموزش حسابداری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

با توجه به اهمیت فرآیند آموزش در حسابداری، بهره‌گیری و استفاده از راهبردهای نوین انتقال مفاهیم یاددهی و یادگیری، نقش بی‌بدیلی را در بهبود این فرآیند و کسب مهارت‌های لازم برای فراگیران ایفا می‌کند. هدف پژوهش حاضر تحلیل بکارگیری استفاده از بازی‌های جدی به‌عنوان یک روش اثربخش آموزشی در حسابداری است. روش انجام این پژوهش به صورت توصیفی است که با گردآوری اطلاعات و مطالعه مبانی نظری، به توضیح بازی‌های جدی و نقش آموزشی آن در حسابداری پرداخته است. بررسی مطالعات انجام شده در این حوزه نشان‌دهنده آن است که بازی‌های جدی علاوه بر جذابیت و سرگرمی برای فراگیران به دلیل ایجاد حس تحریک‌کنندگی و به چالش‌کشیدن آنها برای کشف مسئله در آموزش و یادگیری حسابداری به شکل گسترده‌ای می‌تواند مؤثر واقع شود، زیرا با ایجاد یک محیط مجازی همه جانبه، فرصت‌های لازم رشد و توسعه شایستگی‌ها و توانایی مختلف در فراگیران را فراهم می‌آورد. بنابراین، انتظار می‌رود استفاده از بازی‌های جدی نقش بسزایی را در کسب آموزش و مهارت‌های لازم برای فراگیران حسابداری در بر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analytical Approach to the Role of the Serious Game (SG) in Accounting Education

نویسنده [English]

  • mohammad noroozi
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
چکیده [English]

Given the importance of the accounting education process, the use of new strategies for teaching-learning transfer plays an improving role in education process and acquiring the necessary skills for learners. This paper analyzes the use of serious games as an effective educational method in accounting. The research method is descriptive, with the theoretical foundations of explaining serious games and their educational role in accounting. Serious games in addition to fun and entertainment can be effective in teaching and learning accounting, because by creating a virtual environment provides the opportunity to develop different abilities in learners. Therefore, the use of serious games is expected to play an important role in the training and skills required of accounting students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Education
  • Serious Games (SG)
  • Teaching Methods
Baptista, G, and Oliveira, T. (2019). Gamification and Serious Games: A literature Meta-Analysis and Integrative Model. Computers in Human Behavior. 92: 306-315.
Calabor, M. S. and Mora, A. and Moya, S. (2019). The Future of 'Serious Games' in Accounting Education: A Delphi Study. Journal of Accounting Education. 46: 43-52.
Cook, E. D. and Hazelwood, A. C. (2002). An Active Learning Strategy for the Classroom-“Who Wants to Win Some Mini Chips Ahoy?”. Journal of Accounting Education. 20 (4): 297-306.
Din, G. Z. and Gibson, E. (2019). Serious Games for Learning Prevention Through Design Concepts: An Experimental Study. Safety Science. 115: 176-187.
Fratto, V. A. (2011). Enhance Student Learning with Power Point Games: Using Twenty Questions to Promote Active Learning in Managerial Accounting. International Journal of Information and Communication Technology. 7 (2): 13-20.
Mat Dangi, M. R. and Adnan, M. F. and Abd Rashid, M. Z. (2017). An Innovation in Teaching and Learning of Accounting Concept Using AccRoBa Game Approach. Journal Pendidikan Malaysia (Malaysian Journal of Education). 42 (1): 21-32.
Menéndez, M. J. R. and Grande, E. U. and Sánchez, P. L. and Minano, M. M. (2018). Motivation and Learning Strategies in Accounting: Are There Differences in English as a Medium of Instruction (EMI) Versus non-EMI Students? Spanish Accounting Review. 21 (2): 128- 139.
MIT Management Sloan School. (2019). Platform Wars: Simulating the Battle for Video Game Supremacy. https://mitsloan.mit.edu/LearningEdge/simulations/platform-wars/Pages/default.aspx (Accessed 13 September 2019).
Moncada, S. M. and Moncada, T. P. (2014). Gamification of Learning in Accounting Education. Journal of Higher Education Theory and Practice. 14 (3): 9-19.
Nitkin, M. R. (2011). Game of Business: A Game for Use in Introductory Accounting. The Accounting Educators’ Journal. 21 (1): 131-152.
Porter, J. C. (2019). Beyond Debits and Credits: Using Integrated Projects to Improve Students’Understanding of Financial Accounting. Journal of Accounting Education. 46: 53-71.
Riley, R. A. and Cadotte, F. R. and Bonney, L. and Guire, C. M. (2013). Using a Business Simulation to Enhance Accounting Education. Issues in Accounting Education. 28 (4): 801-822.
Rosli, Kh. And Mat Saat, R. and Khairudin, N. (2017). Simulating Teaching and Learning of Accounting Subject through Gamification Approach. International Conference on Accounting Studies (ICAS). 18-20. September 2017, Putrajaya, Malaysia.