بررسی تأثیرات انتشار گازهای گلخانه‌ای، عملکرد زیست‌محیطی و عملکرد اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفرش، مرکزی، ایران،

2 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفرش، مرکزی، ایران

چکیده

طی سالیان اخیر، به دلیل وسعت و اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، پژوهشگران مختلفی به بررسی ابعادی جدیدی از این موضوع پرداخته و رابطه آن با موضوعات مختلفی نظیر نظام راهبری شرکت‌ها، عملکرد مالی شرکت‌ها و شرایط اقتصادی را بررسی نموده‌اند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر انتشار گازهای گلخانه­ای، عملکرد زیست‌محیطی و اجتماعی شرکت‌ها بر عملکرد مالی آنها است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش نمونه‌گیری غربالگری تعداد 110 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه و همچنین، جهت گردآوری اطلاعات مالی شرکت‌ها از صورت‌های مالی و بانک‌های اطلاعاتی آنها استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که انتشار گازهای گلخانه‌ای شرکت‌ها همراه با عملکرد زیست‌محیطی و اجتماعی آنها بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی‌داری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Greenhouse Gas Emissions, Environmental Performance and Social Function on Financial Performance of firms listed on Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohammad ghasemi 1
  • Mosa Mohammadi 2
  • Chia Amin Panah 2
1 The Islamic Azad University, Tafresh
2 1Islamic Azad University, Tafresh Branch
چکیده [English]

In recent years, due to the breadth and importance of corporate social responsibility, various researchers have examined new dimensions of this issue and they investigated its relationship with various issues such as corporate governance, corporate financial performance and economic conditions. The statistical population of this study is all firms listed on the Tehran Stock Exchange, which by using the sampling method, we investigated 98 firms for the period 2014 to 2015. For collecting information, we used financial statements of firms listed on the Tehran Stock Exchange as well as related databases. The results show that the emission of greenhouse gases of firms along with their environmental and social performance has a significant effect on the financial performance of firms listed on the Tehran Stock Exchange.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • greenhouse gas emissions
  • environmental performance
  • social performance
  • firm’s financial performance
Al-Tuwaijri, S. A. , Christensen, T. E. , & Hughes Ii, K. E. (2004). The relations among environmental disclosure, environmental performance, and economic performance: a simultaneous equations approach. Accounting, organizations and society, 29 (5-6) , 447-471. ‏
Arab Salehi, M. , Sadeghi, Gh. , & Moineddin, M. (2013). The relationship between social responsibility and financial performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Empirical Accounting Research, 3 (9) ,10-20 (in Persian).
Carton, R. B. , & Hofer, C. W. (2006). Measuring organizational performance: Metrics for entrepreneurship and strategic management research. Edward Elgar Publishing. ‏
Cohen, M. A. , Fenn, S. , & Naimon, J. S. (1995). Environmental and financial performance: are they related?. Washington, DC: Investor Responsibility Research Center, Environmental Information Service. ‏
Divkhar Teymourloui, S. , & Abedinpour Teymourloui, A. (2011). The Impact of companies Social Responsibility on Their Performance Using a Balanced Scorecard. The First National Conference on New Approaches to Public Accounting, Amol, North University (in Persian).
Freedman, M. , & Jaggi, B. (2005). Global warming, commitment to the Kyoto protocol, and accounting disclosures by the largest global public firms from polluting industries. The International Journal of Accounting, 40 (3) , 215-232. ‏
Hajiha, Z. & Sarafraz, B. (2014). A Study of the Relationship between companies Social Responsibility and Cost of Equity in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Experimental Accounting Research, 4 (14) ,105-123 (in Persian).
Kavousi, I. , & Chavosh Bashi, F. (2011). Designing sustainable strategies to create Social Responsibility, Journal of Social Responsibility Organizations. Cultural Research Group and Social, Expediency Council (in Persian).
Mallin, C. , Farag, H. , & Ow-Yong, K. (2014). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. Journal of Economic Behavior & Organization, 103, S21-S38. ‏
Mohammadnejad, S. , Nabi Bid Hindi, G. , & Ebadati, F. (2009). "Concepts and Consequences of Climate Change with a Review of the Kyoto Protocol" University of Tehran Press. 190 pages (in Persian).
Rodriguez-Fernandez, M. (2016). Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance. BRQ Business Research Quarterly, 19 (2) , 137-151.
Rokhmawati, A. , Sathye, M. , & Sathye, S. (2015). The effect of GHG emission, environmental performance, and social performance on financial performance of listed manufacturing firms in Indonesia. Procedia-social and Behavioral sciences, 211, 461-470. ‏
Russo, M. V. , & Fouts, P. A. (1997). A resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability. Academy of management Journal, 40 (3) , 534-559. ‏
Sarumpaet, S. (2005). The relationship between environmental performance and financial performance of Indonesian companies. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 7 (2) , 89-98.
Wang, D. H. M. , Chen, P. H. , Yu, T. H. K. , & Hsiao, C. Y. (2015). The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance. Journal of business research, 68 (11) , 2232-2236. ‏
Yazdani, A. (2009). The study of the relationship between environmental efficiency and value and return on assets of companies listed on the Tehran Stock Exchange, M. Sc. Thesis, Islamic Azad University of Tabriz (in Persian).
Zhang, R. , & Stern, D. I. (2007). Firms’ environmental and financial performance: An empirical study. FEEM CSR PAPER, 19.