بررسی رابطه بین انعطاف‌پذیری مالی و جریان نقد آزاد با توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی بر ریسک در شرکت‌های بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نظارت بر توانگری مالی شرکت‌های بیمه از اهم وظایف بیمه‌ مرکزی بوده است. با تدوین آیین‌نامه 69، جهت حفظ حقوق بیمه‌گذاران به صورت دوره زمانی، توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک شرکت‌های بیمه در پنج سطح مورد بررسی است؛ با توجه به قرارگرفتن شرکت‌های بیمه در سطح کمتر از یک، آن‌ها موظف می‌باشند، برنامه ترمیم مالی خود را برای سه سال مالی آتی تهیه و جهت رسیدگی به بیمه‌ مرکزی ارائه دهد. هدف از این پژوهش، بررسی وجود رابطه بین انعطاف‌پذیری ‌مالی و جریان‌های نقدآزاد با توانگری مالی برمبنای سرمایه مبتنی برریسک درشرکت‌های بیمه است. بر این اساس، قابلیت اجرایی بودن آیین نامه مذکور و توانمندی شرکت‌های بیمه با انعطاف‌پذیری مالی و جریان‌های نقدآزاد در مواجه با شرایط غیرقابل پیش‌بینی و غیرمترقبه در دوره زمانی بین سال‌های 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده‌ها به صورت سرشماری و با استفاده از روش استنتاج توصیفی است و برای تجزیه و تحلیل نتایج فرضیه‌های پژوهش، از مقایسه‌ میانگین‌ها و تحلیل همبستگی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه‌ معنی‌دار و معکوس (منفی) بین انعطاف‌پذیری مالی با توانگری‌مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک می‌باشد. همچنین، نتایج حاکی از وجود رابطه‌‌ معنی‌دار و مستقیم (مثبت) بین جریان‌های نقد آزاد با توانگری مالی بر مبنای سرمایه مبتنی برریسک در شرکت‌های بیمه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Flexibility and Free Cash Flow with Solvency Based on Risk Based Capital in Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • Roya Darabi 1
  • Mohammadreza Hajireza 2
  • bahram pasandideh parsa 2
  • mehdi gharib 2
1 FACULTY OF ACCOUNTING ,SOUTH TEHRAN BERANCH, IALAMIC AZAD UNIVERSITY,
2 Deputy Advisor for management Development and Resource Central Insurance , Tehran, Iran.
چکیده [English]

Monitoring the financial solvency of insurance companies has been one of most important tasks of central insurance. By drafting regulation No.69 to protect the rights of insurers, solvency based on risk-based capital insurance companies periodically are surveyed at five levels. Depending on the location of insurance companies at a level of less than one, they are obligated to provide financial recovery plan for the next three financial years and present to central insurance. The purpose of this research is investigating the relationship between financial flexibility and free cash flows with solvency based on risk- based capital in insurance companies. Based on this, the applicability of the mentioned regulation and ability of insurance companies with financial flexibility and free cash flows in facing of unpredictable and unexpected conditions in the period between 2014 to 2018 were examined. Data collection is census using descriptive inference and comparison of means and correlation analysis were used to analyze the results of research hypotheses. The results indicate a significant and inverse (negative) relationship between financial flexibility and solvency based on risk-based capital. Also, the results indicate that there is a significant and direct (positive) relationship between free cash flows and solvency based on risk-based capital in insurance companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial flexibility
  • Financial performance
  • Financial solvency margin
  • Free cash flow
  • Risk based capital
  • Strategic social responsibility
Accounting Standards Development Committee. (2007). Accounting Standards No. 28 General Insurance Activities, Auditing Organization Publications, Twelfth Edition.
Chen, T. , and Harford, J. , & Lin, C. (2017). Financial Flexibility and Corporate Cash Policy.
Chen, T. , Goh, J. R. , Kamiya, S. , & Lou, P. (2019). Marginal cost of Risk Based Capital and Risk Taking. Journal of Banking & Finance, 130-145.
Ghezelbash, B. , & Moghaddami, Y. (2015). Investigating the Relationship between Solvency and Financial Ratios in Insurance Companies. National and International Conference Insurance and development, Insurance Research Institute, NO 22, 263. (In Persian).
Jafari, R. , Mazloumi, N. , Safari, A. (2019). Presenting a New Method for Calculating the Market Risk Coefficient of the Financial Wealth Model of Iran's Insurance Industry with an Approach ARDL-GARCH, Insurance Journal, 135 (34) , 10-38. (In Persian).
Martin, M. (2013). Equity risk under Solvency II: Internal models and procycical effects. Available at SSRN 2340430.
Mazloumi, N. , & Babajani, J. (2019). Determining the optimal capital in insurance companies According to Internal modeling of financial wealth ratio and Cost-benefit Method, Insurance Journal, 34 (1) , 1-22. (In Persian).
Peykarjou, k. , & Shahriyar, B. (2006). How to Measure the Risk of Insurance Companies Using the Value atRisk Method, Insurance Industry Quarterly, 21 (4) , 2-43. (In Persian).
Regulations No. 69. (2011). Regulations on How to Calculate and Monitoring the Financial wealth of Insurance Companies,. (In Persian).
Rezaei, F. , & Chegini, A. (2017). The Relationship between Financial Flexibility and Corporate Finance Policies, Journal of Accounting and Auditing Studies, Iranian Accounting Association, 6 (22) , 30, 49. (In Persian).
Sandestrom, A. (2005). Solvency: Model, Assessment and Regulation, CRC press, 2005.
Sandstorm, A. , (2016) , Handbook of solvency for Actuaries and Risk Managers: Theory and practice. CRC press.