نقش حاکمیت شرکتی در رابطه بین جریانات نقدی عملیاتی و سرعت تعدیلات ساختار سرمایه پویا در شرکت‌های پذیرفته‌شده دربورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی کوشیار، رشت، ایران.

2 استادیار گروه آموزشی حسابداری، دانشگاه آزاد صومعه‌سرا، صومعه‌سرا، ایران.

3 استادیار آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

حاکمیت شرکتی به مجموع روابط میان مدیران اجرایی، هیئت‌مدیره، سهامداران و سایر طرف‌های مربوط می‌پردازد و عمدتاً چهار هدف اساسی را در ارتباط با روابط هیئت‌مدیره و مدیران اجرایی در قبال یکدیگر و در برابر سهامداران و سایر ذینفعان شرکت مدنظر قرار می‌دهد که عبارتند از: پاسخگویی، شفافیت، عدالت و بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری. ما در این پژوهش بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، شرکت‌ها را به دو دسته شرکت‌های با ساختار حاکمیتی قوی و ضعیف تقسیم کرده تا تاثیر جریانات نقدی عملیاتی را بر پویایی و سرعت تعدیلات اهرمی را در هر دسته از شرکت‌ها بسنجیم. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 94 شرکت در دوره زمانی 1389 تا 1396، از بین جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب‌شد و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده‌های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته، مورد تجزیه‌ و تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین جریانات نقدی عملیاتی با ساختار سرمایه پویا بود. همچنین، نتیجه فرضیه دوم نشان داد رابطه مثبت و معنی‌داری بین جریانات نقدی عملیاتی در شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی قوی و ساختار سرمایه پویا وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between Operating Cash Flows and the Dynamic Optimal Capital Structure Spee: The Role of Corporate Governance

نویسندگان [English]

  • Soheila Ramzanpoor 1
  • Mehdi Zolfaghari 2
  • Reza Zarei 3
1 MSc. of accounting department, Non-profit higher education institution, Rasht, Iran.
2 Assisstant prof. Department of accounting, Azad university, Somee sara branch, Somee sara, Iran.
3 Depatment of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The corporate governance determines relations among executive managers, stockholders, board of director and others that consider four main goals between executive managers and board of director and against stockholders and other stakeholders included accountability, transparency, justice and neutrality and responsibility. We divide companies in two categories: strong corporate governance companies and weak corporate governance companies to analyze the effect of operating cash flows on leverage structure dynamics. The main objective of present study is to investigate the linear relationship between corporate governance, operating cash flows and dynamic capital structure. The statistical sample includes 94 companies during the period from 2010 to 2017 based on filtering and systematic omission process, and we analyze the relationship between variables by generalized least square and panel data method. The result shows that there is a significantly positive relationship between operating cash flows and dynamic capital structure. Moreover, the results show that there is a significantly positive relationship between operating cash flows and dynamic capital structurein companies with strong corporate governance and dynamic capital structure.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Dynamic capital structure
  • Operating cash flows
Alinejadsaroukalaee, M. , Salarisardoie, S. (2019). The Impact of Corporate Governance Mechanisms on the Earning Timeliness. Journal of Asset Management and Financing, 7 (3) , 59-70.( In Persian )
Al-Najjar, B. , & Clark, E. (2017). Corporate governance and cash holdings in MENA: Evidence from internal and external governance practices. Research in International Business and Finance39, 1-12.
Aybar-Arias, C. , Casino-Martınez, A. and Lopez-Gracia, J. (2012). On the adjustment speed of SMEs to theirn optimal capital structure. Small Business Economics, 39, 977–996
Heyman, D. , Deloof, M. and Ooghe, H. (2008). The Financial Structure of Private Held Belgian Firms. Small Business Economics, 30, 301–313.
Palacin-Sânchez, M. , Ramirez-Herrera, L. and Di Pietro, F. (2013). Capital structure of SMEs in Spanish regions. Small Business Economics, 41, 503-519.
Ramazan Ahmadi, M. , Abdolmajid Ahangari, A. , Hajeb, H. (2019). Investigating the Simultaneous Effect of Corporate Governance and Audit Quality on Earnings Quality with the Mediating Role of Capital Structure and Financial Performance. Journal of Asset Management and Financing, 7 (1) , 83-102.( In Persian )
Ramesheh, M. , Soleimani amiri, G. (2016). Speed of Adjustment to Target Capital Structure based on Interaction between Trade-off and Pecking order Theories in TSE. Empirical Research in Accounting, 6 (2) , 161-186.( In Persian)
 Shuji Rosey Bao; Krista B. Lewellyn. (2017). Ownership structure and earnings management in emerging markets—An institutionalized agency perspective. International Business Review, 26 (5) , 828-838
Taebi Noghondari (Ph. D) , A. , Taebi Noghondari, A. , Abbaszadeh, M. (2017). Moderating Effect of Firm Size on Relationship between Corporate Governance and Corporate Economic Performance. Journal of Knowledge Accounting, 8 (1) , 155-182.( In Persian)