تبیین نقش ویژگی های ارتقاء دهنده کیفیت سود در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام: شواهدی از مدل همزمانی بازده سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدة مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 دکتری مدیریت مالی و پژوهشگر پژوهشگاه نیرو، گروه حسابداری و علوم مالی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف تبیین نقش ویژگی­های ارتقاء دهنده کیفیت سود در افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام بر اساس مدل همزمانی بازده سهام، به انجام رسیده است. کیفیت سود مفهومی چند وجهی است و معیارهای متعددی برای اندازه­ گیری آن مطرح است، لذا به ‌منظور بررسی بهتر ابعاد متفاوت کیفیت سود و نیز قابلیت اتکای بالاتر نتایج، از چند شاخص شامل پایداری سود، هموارسازی سود، شفافیت سود و محافظه­ کاری به‌عنوان شاخص­ های کیفیت سود استفاده ‌شده است. برای این منظور، با استفاده از یک نمونه شامل ۱۰۳ شرکت از شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال­ های 1388 الی 1397، نتایج حاکی از آن بود که هموارسازی سود، محافظه­کاری و عدم شفافیت سود تأثیری معنادار بر افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام (کاهش همزمانی بازده سهام) دارد؛ به‌ طوری ‌که با افزایش محافظه­کاری و هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی قیمت سهام افزوده و با افزایش عدم شفافیت سود در گزارشگری مالی از میزان آن کاسته ‌شده است. پایداری سود نیز تأثیر معناداری بر متغیر مذکور نداشته است. این نتایج مؤید آن است که اطلاعات حسابداری با کیفیت بالاتر که در این پژوهش بر مبنای کیفیت سود سنجیده شده‌ است، ریسک و هزینه دستیابی به اطلاعات را کاهش می­ دهد و منجر به افزایش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام که در پژوهش حاضر با همزمانی پایین بازده سهام نشان داده ‌شده است، می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Role of Profit Quality Upgraded Features in Increasing the Stock Price Informativeness: Evidence of Synchronicity Model Stock Return

نویسندگان [English]

  • Mohsen Lotfi 1
  • afsaneh delshad 2
1 Assistant Prof, Faculty of Industrial Engineering and Management, Shahroud University of Technology, Shahroud, Iran.
2 PhD in Financial Management & researcher at Niroo Research Institute, Department of Accounting and Financial Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to explaining the role of profit quality upgrader features in increasing the stock price informativeness based on evidence of stock return synchronicity model. Earnings quality is a multifaceted concept and there are several criteria for measuring it, so in order to better examine the different dimensions of earnings quality and higher reliability of results, several indicators have been used such as earnings sustainability, income smoothing, earning transparency and conservatism as earnings quality criteria. In general, using an sample, included 103 companies listed on Tehran Stock Exchange between 2008 and 2018, the results showed that income smoothing, conservatism and lack of earning transparency have a significant effect on increasing the stock price informativeness (decreasing stock return Synchronicity), so that with increasing conservatism and income smoothing have added to stock price informativeness and with increasing non-transparency of earning in financial reporting has been decreased.  Also, earnings sustainability has not a significant effect on stock return synchronicity. These results confirm that higher quality accounting information measured in this study based on earnings quality, reduces the risk and cost of accessing information and leads to an increase in the stock price informativeness which has been shown in the present study with a low synchronicity of stock returns, as a result, the information content of the stock price is increased, which is shown in this paper with a concurrent low stock return synchronicity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings quality
  • Stock price informativeness
  • Stock return synchronicity
Bai, X. , Dong, Y and Hu, N. (2019). Financial report readability and stock return synchronicity, Journal of Applied Economics, 51 (4) , 346-363.
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings1, Journal of accounting and economics, 24 (1) , 3-37.
Boubaker, S. , Mansali, B and Rjiba, H. (2014). Large controlling shareholders and stock price synchronicity, Journal of Banking & Finance, 40 (6) , 80-96.
Chan, K and Hameed, A. (2006). Stock return synchronicity and analyst coverage in emerging markets, Journal of Financial Economics, 80 (1) , 115-147.
Chen, C. , Lin, C and Lin, Y. (2008). Audit partner tenure, audit firm tenure, and discretionary accruals: Does long auditor tenure impair earnings quality?, Contemporary Accounting Research, 25 (2) , 215-245.
Cheng, C. S. A. , Johnston, J. A and Zhou, L. (2011). Accounting quality and price synchronicity industry specific and firm specific information, American Accounting Association Annual Meeting, Denver, Colorado.
Cheung, W and Jiang, L. (2016). Does free cash flow problem contribute to excess stock Return Synchronicity?, Review of Quantitative Finance and Accounting, 46 (1) , 123-140.
Dechow, P and Schrand, C. (2004). Earnings Quality, the Research Foundation of CFA Institute.
Dechow, P. , Sloan, R and Sweeney, A. (1995). Detecting earnings management, Accounting Review, 70 (8) , 193-225.
Devos, E. , Hao, W and Prevost, A. (2015). Stock return synchronicity and the market response to analyst recommendation revision, Journal of Finance, 58 (12) , 176-189.
Durnev, A. , Morck, R. , Yeunge, B and Zarovin, P. (2003). Does greater firm specific return variation mean more or less informed stock pricing?, Journal of Accounting Research, 41 (5) , 797-836.
Francis, J. R. , LaFond, P. , Olsson, M and Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes, Accounting Review, 79 (4) , 967-1010.
Gosh, A. , Gu, Zh and Jain, P. (2005). Jain sustained earnings and revenue growth, earnings quality and earnings response coefficients, Review of Accounting Studies, 10 (1) , 33-57.
Grewal, J. , Hauptmann, C and Serafeim, G. (2018). Stock price synchronicity and material sustainability information, working paper in Harvard Library.
Haggard, S. , Martin, X and Pereira, R. (2008). Does voluntary disclosure improve stock price informativeness?, Financial Management, 37 (9) , 747-768.
Hail, L. , Leuz, C and Wysocki, P. (2010). Global accounting convergence and the potential adoption of IFRS by the U. S. (Part I) : Conceptual underpinnings and economic analysis, Accounting Horizons, 24 (5) , 355-394.
Jin, L and Myers, S. (2006). R2 around the world: new theory and new tests, Journal Finance Economic, 79 (13) , 257-292.
Jin, Y. , Xi, Y and Liu, C. (2016). Stock price synchronicity and stock price crash risk, Finance Review International, 6 (3) , 230-244.
Jing, Z. (2007). Earnings quality, analysts, institutional investors and stock price synchronicity, ProQuest LLC, 789, 48-106.
Johnston, J. A. (2009). Accruals quality and price synchronicity, working paper, Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College.
Kim, J and Shi, H. (2007). Enhanced disclosure via IFRS and stock price synchronicity around the world: do analyst following and institutional infrastructure matters, working paper, SSRN 1026190.
Kirschenheiter, M and Melumad, N. (2002). Can big bath and earnings smoothing co-exist as equilibrium financial reporting strategies, Journal of Accounting Research, 40 (8) , 761-796.
Kommunuri, J. (2013). Audit firm industry specialization, discretionary accruals and stock price synchronicity, doctoral dissertation, New Zealand, Auckland University of Technology.
Morck, R. , Yeung, B and Yu, W. (2000). The information content of stock markets: Why do emerging markets have synchronous stock price movements, Journal of Finance Economic, 58 (8) , 215-238.
Noravesh, I. , abdollahzade, S & Maleki, M. (2018). Changes in the Value Relevance of Accounting Information Overtime among Listed Companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Research in Accounting and Auditing, 9 (2) ,57-80.) In Persian (.
Pantzalis, Ch. Kim, I. & Wang, B. (2018). Shareholder coordination and stock price informativeness’, Journal of Business Finance & Accounting, 45 (12) , 686-713.
Piotroski, J. D and Roulstone, D. T. (2004). The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry and firm-specific information into share prices, The Accounting Review, 79 (11) , 1119-1151.
Roll, R. (1988). Presidential address: R2, Journal of Finance, 43 (2) , 51-566.
Schipper, K. and Vincent, L. (2003). Earnings quality, Accounting Horizons, 17 (4) , 235-250.
Scott, R. W. (2007). Financial Accounting Theory, 3rded.
Tian, E. (2014). Voluntary disclosures and the stock price synchronicity evidence from New Zealand, Thesis of the degree of master of business, School of Accounting and Finance, Auckland University of Technology.
Wang, J. (2014). Is Stock Price Synchronicity a Measure of Noise or Stock Price in formativeness: Evidence from Audit Pricing Model, Asian Journal of Finance & Accounting, 6 (2) , 87-103.
White, G. Sondhi, A and Fried, D. (2003). The analysis and use of financial statements, John Wiley and Sons, third edition, 767.