رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه با تأکید بر معاملات با اشخاص وابسته در شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

نیاز به دارو و خدمات درمانی از جمله نیازهای اساسی در جوامع امروزی است. به منظور برآوردن این نیازها و تأمین بودجه مورد نظر، شرکت­ها موظف به سرمایه­ گذاری در بخش پژوهش و توسعه می ­باشند که تخصیص و تصمیم ­گیری در مورد این منابع و بودجه ­بندی­ها برای رسیدن به اهداف موردنظر از جمله وظایف مدیران می ­باشد و همچنین معاملات با اشخاص وابسته به دلیل سیاست­ ها و دیدگاه ­های خاص می­ توانند در اتخاذ تصمیمات پژوهش و توسعه و بیش‌اعتمادی مدیران اثرگذار باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 21 شرکت دارویی از میان شرکت ­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال ­های 1389تا 1397 به عنوان نمونه انتخاب و برای آزمون فرضیه ­های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. یافته ­های پژوهش حاکی از آن است که بیش ­اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه، دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و معاملات با اشخاص وابسته، سبب تضعیف رابطه بین بیش ­اعتمادی مدیران و مخارج پژوهش و توسعه می ­شود. یافته ­های پژوهش نشان می­ دهد که با توجه به اینکه دارو و درمان در جوامع امروزی دارای نقش به ­سزایی هستند، وجود مدیران بیش ­اعتماد سبب تخصیص بودجه بیشتری به مخارج پژوهش و توسعه می­ شود و انگیزه سرمایه­ گذاری در هزینه ­های پژوهش و توسعه به واسطه وجود معاملات با اشخاص وابسته تا حدی کاهش می­ یابد، که می ­تواند در پیاده ­سازی این امور اثرگذار ­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Overconfidence of Managers and Research and Development Spending with Emphasis on Related Party Transactions in Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • siamak ranjouri 2
  • niloufar mohamadi kelareh 2
1 Faculty Member of Accounting, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Faculty Member of Accounting, University of Kurdistan, , Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The need for medicine and medical services is one of the basic needs in today's society. In order to meet these needs and provide the desired budget, companies are required to invest in research and development, which allocation and decision on these resources and budgets to achieve the desired goals are among the duties of managers and also dealing with affiliates because of specific policies and perspectives can influence research and development decisions and managers' distrust. This study is an applied descriptive correlational study. In order to achieve the goal of the research, 21 pharmaceutical companies were selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2018.  Multivariate regression model was used to test the research hypotheses and generalized least squares method was used for fitting the regression model. The findings suggest that there was a positive and significant relationship between overconfidence of managers and research and development spending. Related party transactions weaken the relationship between overconfidence of managers and research and development spending. The findings of the present study showed that due to the fact that medicine and treatment play an important role in today's societies, the existence of overconfident managers leads to allocate more budget to research and development spending. The incentive to investing in research and development spending, is reduced to such an extent through related party transactions that it can be effective in implementing these tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Overconfidence
  • Related Party Transactions
  • Research and Development Spending
Aghaei, M. A., & Amri Asrami, M. (2021). The effect of management overconfidence on the relationship between cash holdings and excess returns. Empirical studies of financial accounting. (In Persian).
Ahmed, A. S., & Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1), 1-30.
Almaleki, M., Salehi, M., & Moradi, M. (2021). The relationship between narcissism, managerial overconfidence and comparability of financial statements of listed companies. Journal of Facilities Management.
Barzegar, G., & Haghighat, T. (2020). Moderating Effects of Related Party Transactions on The Relation between Disclosure of Research and Development Expenditures and Firm's Value. Empirical Research in Accounting, 10(1), 203-225. (In Persian).
Beshkoh, M., & Keshavarz, F. (2018). Investigating the relationship between managers' uncertainty and the risk of falling stock prices in selected industries of Tehran Stock Exchange. Financial management strategy, 6: 183-208. (In Persian).
Bozorgasl, M., Babajani, J., & Kohkan, A. (2020). Impact of Institutional Ownership on the Relationship between Managers Overconfidence and Financial Leverage of the Companies Listed in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review. 26(4), 482-498. (In Persian).
Choi, W., Chung, C. Y., Rabarison, M. K., & Wang, K. (2021). Related party transactions and corporate environmental responsibility. Finance Research Letters, 102490.
Dehghani, A., Kheradmand, K., & Eidi, M. (2017). Effectiveness of Research and Development Costs (Case Study of Production Cooperatives in Khorasan Razavi Province and Iranian Industries). Quarterly Journal of Economic Studies, 4: 99-141. (In Persian).
Esmaeilzadeh Maghari, A., Alijan Zadeh Ghara, S., & Hadian, S. A. (2017). The effect of transactions with dependents on cash dividends. The financial Accounting and Auditing Researches, 8(31), 57-72. (In Persian).
Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. International Journal of Accounting & Information Management.
Hajiha, Z., & Azadzadeh, A. (2020). Related Party Transactions and Accounting Information Quality: Opportunistic Behavior of Managers. Empirical Research in Accounting, 10(2), 187-212. (In Persian).
Hirshleifer, D., Low, A., & Teoh, S. H. (2012). Are overconfident CEOs better innovators?. The journal of finance67(4), 1457-1498.
Hur, K. S., Kim, D. H., & Cheung, J. H. (2019). Managerial Overconfidence and Cost Behavior of R&D Expenditures. Sustainability11(18), 4878.
Kaspour, S., Khairullahi, F., & Ivani, F. (2018). The relationship between managers' overconfidence and research and development costs. Quarterly Journal of Economic Studies, Financial Management and Accounting, 4: 32-41. (In Persian).
Li, J., & Tang, Y. I. (2010). CEO hubris and firm risk taking in China: The moderating role of managerial discretion. Academy of Management Journal, 53(1), 45-68.
Mehrabanpour, M., Jandaghi Qomi, M., & Zarei Ahvor, A. (2017). Corporate governance relationship and research and development expenses of pharmaceutical companies listed on the stock exchange Tehran Securities. Journal of Health Accounting, 6: 110-128. (In Persian).
Mohammadzadeh, A., & Kamyab, M. J. (2014). Investigating the relationship between institutional ownership, capital structure and investment in research and development. Quarterly Journal of Development and Transformation Management, 91-99. (In Persian).
Moradi, M., & Tahaghoghi Haj Ghorbani. M. (2021). The Impact of Operational Cash Flow on R&D Expenditures with Emphasis on the Role of Managers' Competence. Accounting and auditing research, 13. (In Persian).
Nemati, H. (2019). The role of audit quality in the relationship between affiliate transactions and earnings management. Journal of New Research Approaches in Management and Accounting. 3(11), 115-133. (In Persian).
PC, A. R., Mallikarjunappa, T., & Thomachan, K. T. (2019). Promoter Ownership, Related Party Transactions and Firm Performance: A Study Among Selected Companies in India. FIIB Business Review8(3), 205-217.
Rezai, F., & Hosseini, A. (2016). The impact of transactions with ordinary and non-ordinary affiliates on the quality of corporate profits. Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, 3: 106-119. (In Persian).
Safari Gerayli, M., Abdoli, M., Valiyan, H., & Damavandi, A. (2021). Managerial overconfidence and internal control weaknesses: evidence from Iranian firms. Accounting Research Journal, 475-487.
Shahabadi, A., & Komijani, A. (2001). Investigating the effect of domestic and foreign R&D activities (through foreign trade) on the productivity of all factors of production. Journal of Commerce, 50: 29-68. (In Persian).
Tang, Y., Li, J., & Yang, H. (2015). What I see, what I do: How executive hubris affects firm innovation. Journal of Management, 41(6), 1698-1723.
Wang, D., Sutherland, D., Ning, L., Wang, Y., & Pan, X. (2018). Exploring the influence of political connections and managerial overconfidence on R&D intensity in China's large-scale private sector firms. Technovation, 69, 40-53.