رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه با تأکید بر معاملات با اشخاص وابسته در شرکت-های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری،دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22051/jaasci.2021.31594.1591

چکیده

نیاز به دارو و خدمات درمانی از جمله نیازهای اساسی در جوامع امروزی است. به منظور برآوردن این نیازها و تأمین بودجه مورد نظر، شرکت‌ها موظف به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه می‌باشند که تخصیص و تصمیم‌گیری در مورد این منابع و بودجه‌بندی‌ها برای رسیدن به اهداف موردنظر از جمله وظایف مدیران می‌باشد و همچنین معاملات با اشخاص وابسته به دلیل سیاست‌ها و دیدگاه‌های خاص می‌توانند در اتخاذ تصمیمات تحقیق و توسعه و بیش‌اعتمادی مدیران اثرگذار باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 21 شرکت دارویی از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1389تا 1397 به عنوان نمونه انتخاب و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره و به منظور برازش الگوی رگرسیون، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده گردید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که بیش‌اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه دارای رابطه مثبت و معنادار هستند و معاملات با اشخاص وابسته سبب تضعیف رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیران و مخارج تحقیق و توسعه می‌شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به اینکه دارو و درمان در جوامع امروزی دارای نقش به‌سزایی هستند، وجود مدیران بیش‌اعتماد سبب تخصیص بودجه بیشتری به مخارج تحقیق و توسعه می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاری در هزینه‌های تحقیق و توسعه به واسطه وجود معاملات با اشخاص وابسته تا حدی کاهش می‌یابد که می‌تواند در پیاده‌سازی این امور اثرگذار ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between manager overconfidence and research and development spending with emphasis on related party transactions in pharmaceutical companies listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • siamak ranjouri 2
  • niloufar mohamadi kelareh 2
1 Faculty of Accounting, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Accounting Department, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The need for medicine and medical services is one of the basic needs in today's society. In order to meet these needs and provide the desired budget, companies are required to invest in research and development, which allocation and decision on these resources and budgets to achieve the desired goals are among the duties of managers and also Dealing with affiliates because of specific policies and perspectives can influence research and development decisions and managers' distrust. This was an applied descriptive correlational study. In order to achieve the goal of the research, 21 pharmaceutical companies were selected from the companies listed on the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2018. Multivariate regression model was used to test the research hypotheses and generalized least squares method was used for fitting the regression model. The findings suggest that there was a positive and significant relationship between manager overconfidence and research and development spending. Related party transactions weaken the relationship between manager overconfidence and research and development spending. The findings of the present study showed that due to the fact that medicine and treatment play an important role in today's societies, the existence of overconfident managers leads to more budget allocation to research and development spending. The incentive to invest in research and development spending is reduced to such an extent through related party transactions that it can be effective in implementing these tasks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research and Development Spending
  • Manager Overconfidence
  • Related party transactions