بررسی اثر تعدیلی جنسیت حسابرس بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،رشت ،ایران

2 استادیار گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد رشت،رشت،ایران

10.22051/jaasci.2021.33809.1611

چکیده

در این پژوهش به بررسی اثر تعدیلی جنسیت حسابرس بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی پرداخته ‌شده است. حق‌الزحمه حسابرسی در برنامه‌ریزی و اجرای مناسب و با کیفیت کار حسابرسی مالی مؤثر است. مطالعه عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی و تأثیر کیفیت حسابرسی و جنسیت حسابرس بر آن، حائز اهمیت است. در همین راستا، این تحقیق به بررسی نقش تعدیل گر جنسیت در رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی می‌پردازد. ‌این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی و ‌از نوع پژوهشهای توصیفی- با تأکید بر روابط همبستگی می‌باشد. همچنین روش گردآوری داده‌ها کتابخانه ای بوده و از داده های تجربی استفاده شده است و برای تحلیل داده‌ها از نرم ‌افزار Eviews استفاده شده است . در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه استفاده‌ شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال‌های 1393 تا 1398 می‌باشد که تعداد 99 شرکت به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی اثر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که جنسیت حسابرس به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه میان کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی در شرکتهای پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Moderating Effect of the Auditor's Gender on the Relationship between Audit Quality and Fees

نویسندگان [English]

  • zahra Grandel 1
  • Keyhan Azadi 2
1 msc of accounting،islamic azad university،rasht branch،rasht،iran
2 assistant professor,department of accounting,islamic azad university,rasht branch،rasht،iran
چکیده [English]

This study deals with the moderating effect of the auditor's gender on the relationship between audit quality and audit fees. The audit fee is effective for appropriate and high-quality planning and executing financial auditing. Studying the factors affecting audit fees, and the impact of audit quality and gender on it is important. In this regard, this study examines the moderating role of gender in the relationship between audit quality and fee.This research is an applied study based on the purpose, and it is descriptive research with an emphasis on the correlation. Moreover, the data collection method is the library, and Eviews was used for data analysis. In this study, the Multiple Linear Regression Model has been used to test the hypotheses. The statistical population of this study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange for the period of 2014 to 2019 that 99 companies were selected as a sample. The results indicate that the quality of the audit has a positive and significant effect on the audit fee. The results also showed that the gender of the auditor as a moderating variable on the relationship between audit quality and audit fees in companies listed on the Tehran Stock Exchange there is no significant relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender of Auditor
  • audit quality
  • audit fee