تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت‏ها با نقش تعدیل‏گر مالکیت نهادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد حسابداری ، موسسه آموزش عالی زند شیراز، شیراز، ایران

10.22051/jaasci.2021.36283.1626

چکیده

مسئولیت‏پذیری اجتماعی شرکت داری اهمیت بالایی است و نتایج استراتژیکی در شرکت‌ها دارد. شرکت‌های بزرگ در فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت در بازارهای مهم سرمایه همچون بورس، سرمایه‏گذاری می‌کنند. امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت برای اکثر سازمان‌ها و مدیرانشان موضوعی مهم به شمار می‌رود. از این رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها با نقش تعدیل‏گر مالکیت نهادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش‏شناسی آن از نوع پس‏رویدادی است که در آن تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها با نقش تعدیل‏گر مالکیت نهادی، مورد بررسی قرار گرفته است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه‏های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده‏های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 93 شرکت پذیرفته‏شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که طی سال‏های 1389 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج پژوهش، اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها تأثیر معناداری دارد. همچنین، مالکیت نهادی به عنوان تعدیل‏گر بر شدت رابطه بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و مسئولیت اجتماعی شرکت‏ها تأثیر می‏گذارد. مدیران ارشد اجرایی (مدیر عامل) دارای اعتماد به نفس بیش از حد، سرمایه‏گذاری کمتری در فعالیت‏های مسئولیت‏پذیری اجتماعی انجام می‏دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation The Effect of CEO Confidence on Corporate Social Responsibility; With Role of Moderating of Institutional Ownership in Firms Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • abdolrasoul rahmanian koushkaki 1
  • zahra imanrooy 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran
2 Master student of Accounting , Zand Shiraz Higher Education Institute, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Corporate social responsibility is very important and has strategic consequences in companies. Large companies invest in corporate social responsibility activities in important capital markets such as the stock market. Nowadays, CSR has become increasingly significant for a wide range of organizations and for the managers that work within them. Thus, this research aims to describe the effect CEO Confidence on Corporate Social Responsibility; With Role of Moderating of Institutional Ownership in Firms Accepted in Tehran Stock Exchange.This study is of applied and quasi-experimental nature, and the method employed is an ex-post facto design in which the effects of CEO Confidence on Corporate Social Responsibility; With Role of Moderating of Institutional Ownership in Firms has been investigated.To this end, two hypotheses were defined in the study. In order to test the hypotheses of the study, the statistical measure of Multivariate Linear Regression Analysishas been employed. The type of data utilized to test the respective research hypotheses was panel data. Sample population of the study included 93 firms accepted in Tehran Stock Exchange whose data were investigated over years 2006 to 2015. According to the results of the study, CEO Confidence has an effect on Corporate Social Responsibility. also, Institutional Ownership as a Moderating has an effect on the intensity Relationship between CEO Confidence and Corporate Social Responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Confidence
  • Corporate Social Responsibility
  • Institutional Ownership