اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بدین منظور برای اندازه‌گیری قدرت مدیرعامل از معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل استفاده شده است. همچنین، از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه­ مدت و اهرم بلندمدت، به­ عنوان نماینده ساختار سرمایه بهره گرفته شده است. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1390 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه­مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین قدرت مدیرعامل با اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه‌مدت در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی ضعیف ­تر است. در نهایت، اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، معکوس و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Connections with the Government on the Relationship between CEO Power and Capital Structure in Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Ali Fateri 2
  • soraya weysihesar 3
1 Faculty member of TMU
3 MSc. of Accounting, KAR Higher Education Institute, Department of Management and Accounting, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the effect of political connections with the government on the relationship between CEO power and capital structure decision making in companies listed in Tehran Stock Exchange. To this purpose, the CEO task duality criteria, CEO tenure and CEO ownership percentage were used to measure CEO power. Benchmarks such as book value leverage, market value leverage, short-term leverage and long-term leverage were used as capital structure representatives. Research hypotheses based on a statistical sample consisting of 106 companies during an 8-year period from 2011 to 2018 were tested using multivariate regression models. The results of the test showed that there is a positive and significant relationship between CEO power and capital structure (book value leverage, market value leverage, and short-term leverage). Also, there is a negative and significant relationship between the CEO power and the capital structure (long-term leverage). In addition, the relationship between CEO power with book value leverage, market value leverage and short-term leverage in companies with political relations is weaker. Finally, the effect of political relationship with the government on the relationship between CEO power and long-term leverage is inversely significant. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • CEO power
  • Political Relations with the Government
اخگر، محمد امید و زاهد دوست، حمزه. (1397). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل. فصلنامه حسابداری مالی، 10 (39)، 60-81.
اسعدی، عبدالرضا و عباس­زاده، محمد رضا. (1393). بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت­های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق)، 21 (7)، 210-233.
اسماعیل­زاده مقری، علی؛ جلیلی، محمد و زند عباس­آبادی، عباس. (1389). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، 3 (7)، 79-91.
آقایی، محمدعلی؛ فاطری، علی و ویسی حصار، ثریا. (1399). تأثیر سهامداران نهادی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت­ها. نشریه چشم­انداز مدیریت مالی، 10 (30)، 57-80.
پارسا، امید علی؛ مهرکام، مهرداد و حصنی مقدم، فاطمه. (1399). تأثیر تحریم­های اقتصادی و ارتباطات سیاسی بر درآمدها و شکاف مالیاتی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی. پژوهشنامه مالیات، (48)، 83-107.
پورحیدری، امید و فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 15 (61)، 27-53.
تامرادی، علی؛ رستمی­نیا، رضا و خیاطان، فاطمه. (1397). تأثیر قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های تأمین مالی. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 4 (4)، 94-104.
توانگر حمزه کلایی، افسانه و اسکافی اصل، مهدی. (1397). ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی­های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 10 (38)، 187-207.
جنت مکان، حسین؛ حمیدیان، محسن و حاجیها، زهره. (1398). بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی با مدیریت مبتنی بر ارزش­آفرینی و هزینه نمایندگی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 (31)، 215-229.
حجازی، رضوان و یوسفی، علی. (1397). رابطه غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه. فصلنامه پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 2 (1)، 9-26.
خواجوی، شکراله و حسینی، سید حسین. (1389)، بررسی رابطه حمایت سیاسی دولت و ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 2 (1)، 67-84.
خواجوی، شکراله؛ جهاندوست مرغوب، مهران و ویسی حصار، ثریا. (1400). ارتباط غیرخطی بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه با تأکید بر نقش اندازه شرکت­ها. تحقیقات مالی، 23 (1)، 40-63.
دستگیر، محسن و هنرمند، مهسا. (1393). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی مدیریت سرمایه در گردش. فصلنامه حسابداری مدیریت، 7 (22)، 69-88.
رحیمی، علیرضا و فروغی، عارف. (1398). بررسی تأثیر مکانیسم­های کنترلی بر رابطه بین قدرت مدیرعامل و ارزش شرکت. پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 11 (2)، 151-182.
رضایی، فرزین و افروزی، لیلا. (1394). رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت­های دارای ارتباطات سیاسی. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 5 (1)، 85-112.
رضایی، فرزین و ویسی حصار، ثریا. (1393)، اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21 (4)، 449-470.
رهنمای رودپشتی، فریدون و زندی، آناهیتا. (1398). قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 9 (1)، 1-19.
رهنمای رودپشتی، فریدون و محسنی، عبدالرضا. (1397). ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11 (38)، 129-144.
سرلک، نرگس و کلوانی، داود. (1394). رابطه بین انواع مالکیت نهادی و محافظه­کاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 4 (15)، 149-164.
صالحی­نیا، محسن و تامرادی، علی. (1398). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سیاست­های تأمین مالی. پژوهش­های حسابداری مالی، 11 (2)، 39-60.
صالحی­نیا، محسن؛ تامرادی، علی و سپهری، ابراهیم. (1400). تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و تجدید ارائه صورت­های مالی. فصلنامه حسابداری مالی، 13 (49)، 1-30.
طاهری عابد، رضا؛ علی­نژاد ساروکلائی، مهدی و فغانی ماکرانی، خسرو. (1397). تأثیر شهرت و امنیت شغلی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی. مجله دانش حسابداری، 9 (4)، 185-215.
عباسی، مجید و کلانتری، الهام. (1393). بررسی تأثیر نظام راهبری شرکتی بر دوگانگی وظیفه مدیرعامل: منتخب شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه روند، 21 (65 و 66)، 145-174.
معطوفی، علی­رضا و مهرپرور، متینه. (1398). رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت با توجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 9 (3)، 159-186.
مهربان­پور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد و محمدی، منصور. (1396). بررسی اثر روابط سیاسی شرکت­ها بر بکارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 2 (3)، 147-168.
نظری­پور، محمد و مقصودپور، صلاح­الدین. (1399). تأثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین توانایی مدیریت و گزارشگری مالی متقلبانه. دانش حسابداری، 11 (2)، 169-207.
نیکومرام، هاشم؛ بنی­مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و کیائی، علی. (1392). اقتصاد مبتنی بر روابط، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی. دانش حسابرسی، 13 (50)، 43-56.
نیکومرام، هاشم؛ بنی­مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون و کیائی، علی. (1392). دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود. حسابداری مدیریت، 6 (18)، 31-43.
Abbasi, M., & Kalantari, E. (2014). Investigating the effect of corporate governance system on the duality of CEO duties: Selected companies listed on the Tehran Stock Exchange. Ravand, 21(65, 66), 145-174. (In Persian)
Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance. Review of Financial Studies, 18(4), 1403-1432.
Aghaei, M., Fateri, A., & Weysihesar, S. (2020). The Effect of Institutional Shareholders on the Relationship between CEO Power and Capital Structure in Companies. Journal of Financial Management Perspective, 10(30), 57-80. doi: 10.52547/jfmp.10.30.57. (In Persian)
Agrawal, A., & Knoeber, C. R. (2001). Do some outside directors play a political role?. The Journal of Law and Economics, 44(1), 179-198.
Ahsan, H., Al‐Hadi, A., Al-Yahyaee, K., & Eulaiwi, B. (2017). Joint audit, political connections and cost of debt capital. International Journal of Auditing, 21(3), 249-270.
Akhgar, M. O., & Zaheddoust, H. (2019). The effect of CEO influence on the relationship between firm performance and CEO turnover. Quarterly Financial Accounting Journal, 10 (39), 60-81. (In Persian)
Altman, E. I., Zhang, L., & Yen, J. (2007). Corporate financial distress diagnosis in China, Working paper. NY: New York University Salomon Center.
Asadi, A., & Abbaszadeh, M.R. (2014). An investigation of determinants of capital structure of affiliated and unaffiliated firms in Tehran Stock Exchange. Two Quarterly Monetary and Financial Economics (Former Knowledge and Development), 21(7), 210-233. (In Persian)
Berger, P. G., Ofek, E., & Yermack, D. L. (1997), Managerial entrenchment and capital structure decisions, Journal of Finance, 52(4), 1411-1438.
Bertrand, M., Kramaraz, F., Schoar, A., & Thesmar, D. (2007), Politicians, firms and the political business cycle: Evidence from France, Unpublished working paper. University of Chicago.
Bliss, M.A., & Gul, F.A. (2012). Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence. Journal of Banking and Finance, 36(5), 1520–1527.
Bliss, M.A., & Gul, F.A. (2012). Political connection and leverage: Some Malaysian evidence. Journal of Banking and Finance, 36(8), 2344–2350.
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., & Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 18(3), 541–559.
Chaney, P.K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51(1-2), 58–76.
Chao, C. C., Hu, M., Munir, Q., & Li, T. (2017). The impact of CEO power on corporate capital structure: New evidence from dynamic panel threshold analysis. International Review of Economics & Finance, 51, 107-120.
Charumilind, C., Kali, R., & Wiwattanakantang, Y. (2006). Connected lending: Thailand before the financial crisis. The Journal of Business, 79(1), 181–218.
Chen, C. J., Ding, Y., & Kim, C. F. (2010). High-level politically connected firms, corruption, and analyst forecast accuracy around the world. Journal of International Business Studies, 41(9), 1505-1524.
Chintrakarn, P., Jiraporn, P., & Singh, M. (2014). Powerful CEOs and capital structure decisions: Evidence from the CEO pay slice (CPS). Applied Economics Letters, 21(8), 564-568.
Dastgir, M., & Honarmand, M. (2014). Examining the Effect of Corporate Governance Mechanisms on Efficient working Capital Management. Management Accounting, 7(22), 69-88. (In Persian)
Dinc, I. S. (2005). Politicians and banks: Political influences on government-owned banks in emerging countries. Journal of Financial Economics, 77(2), 453–479.
Ding, S., Jia, C., Wilson, C., & Wu, Z. (2015). Political connections and agency conflicts: the roles of owner and manager political influence on executive compensation. Review of Quantitative Finance and Accounting, 45(2), 407–434.
EI Ghoul, S., Guedhami, O., & Pittman, J. (2011). Cross-country evidence on the importance of Big Four auditors to equity pricing: The mediating role of the legal institutions. Unpublished working paper. University of Alberta.
Esmaeilzadeh Magharry, A., Jalili, M., & Zandeabasabadi, A. (2010). A Review Influence of Corporate Governance on Earning Quality in TSE Companies. Management Accounting, 3(7), 79-91. (In Persian)
Faccio, M. (2010). Differences between politically connected and non-connected firms: A cross country analysis. Financial Management, 39(3), 905–927.
Francis, J. R., Khurana, I. K., & Pereira, R. (2005). Disclosure incentives and effects on cost of capital around the world. The Accounting Review, 80(4), 1125-1162.
Fraser, D.R., Zhang, H., & Derashid, C. (2006). Capital structure and political patronage: The case of Malaysia. Journal of banking and Finance, 30(4), 1291–1308.
Goldman, E., Rocholl, J., & So, J. (2009). Do politically connected boards affect firm value?. The Review of Financial Studies, 22(6), 2331–2360.
Graham, J. R., & Leary, M. T. (2011). A Review of Empirical Capital Structure Research and Directions for the Future. Annual Review of Financial Economics, 3(1), 309–345.
Guedhami, O., & Pittman, J.A. (2006). Ownership concentration in privatized firms: The role of disclosure standards, auditor choice, and auditing infrastructure. Journal of Accounting Research, 44(5), 889–929.
Habib, A., & Muhammadi, A. H. (2018). Political connections and audit report lag: Indonesian evidence. International Journal of Accounting & Information Management, 26(1), 59-80.
Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political connections and related party transactions: Evidence from Indonesia. The International Journal of Accounting, 52(1), 45-63.
Habib, A., Ranasinghe, D., Muhammadi, A.H. & Islam, A. (2018). Political connections, financial reporting and auditing: Survey of the empirical literature. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 31(1), 37-51.
Hejazi, R., & yousefi, A. (2018). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure. Journal of New Researches in Accounting & Auditing, 2(1), 9-26. (In Persian)
Jannat Makan, H., Hamidian, M., & Hajiha, Z. (2019). Investigating the Relationship Between Political connections with Value-Based Management and agency costs: Testing the Theory of Political Economy. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(31), 215-230. (In Persian)
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
Jiraporn, P., Chintrakarn, P., & Liu, Y. (2012). Capital structure, CEO dominance, and corporate performance. Journal of Financial Services Research, 42(3), 139-158.
Khajavi, S., Jahandoust Marghoub, M., & Weysihesar, S. (2021). Investigating the Relationship between CEO Power and Capital Structure: Emphasizing the Role of Firms Size. Financial Research Journal, 23(1), 40-63. doi: 10.22059/frj.2020.301393.1007015. (In Persian)
Khajavi, SH., & Hosseini, S.H. (2010). Capital structure and political patronage in Tehran stock exchange. Journal of Accounting Advances, 2(1), 67-84. (In Persian)
Khawaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do lenders favor politically connected firms? Rent-seeking in an emerging financial market. Quarterly Journal of Economics, 120(4), 1371–1411.
Kolenikov, S., & Angeles, G. (2004). The Use of Discrete Data in PCA: Theory, Simulations, and Applications to Socioeconomic Indices. Working Paper. University of North Carolina at Chapel Hill.
Lee, W., & Wang, L. (2017). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48(3), 643-676.
Li, T., Munir, Q., & Abd Karim, M. R. (2017). Nonlinear relationship between CEO power and capital structure: Evidence from China's listed SMEs. International Review of Economics & Finance, 47, 1-21.
Luo, Y. (2015). CEO power, ownership structure and pay performance in Chinese banking. Journal of Economics and Business, 82, 3-16.
Luo, Y. (2015). CEO power, ownership structure and pay performance in Chinese banking. Journal of Economics and Business, 82, 3-16.
Matoufi, A., & Mehrparvar, M. (2019). The Relationship between Political Connections and Agency Costs Considering the Moderating Role of Audit Quality, Journal of Accounting and Social Interests, 9(3), 159-186. (In Persian)
Mehrabanpour M, Jandaghi Ghomi M, & Mohammadi M. (2017). Political Connections and Abnormal Transactions by Related Parties. Journal of Value & Behavioral Accounting, 2(3),147-168. (In Persian)
Mehran, H., Taggart, R. A., & Yermack, D. (1999). CEO ownership, leasing, and debt financing. Financial Management, 28(2), 5-14.
Mobarak, A., & Purbasari, D. (2006). Corrupt protection for sale to firms: Evidence from Indonesia. Unpublished working paper. University of Colorado at Boulder.
Modigliani, F. & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of Investment. American Economic Review, 48(3), 261-297.
Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have. Journal of Financial Economics, 13(2), 187–221.
Nazaripour, M., & Maghsodpour, S. (2020). Influence of Political Connections on the Relationship between Management Ability and Fraudulent Financial Reporting. Journal of Accounting Knowledge, 11(2), 169-207. doi: 10.22103/jak.2020.14697.3085. (In Persian)
Nikoomaram, H., Banimahd, B., Rahnamay Roodposhti, F., & Kiyaei, A. (2013). Economics based on relations, political relations and the quality of accruals. Audit Science, 13(50), 43-56. (In Persian)
Nikoomaram, H., Banimahd, B., Rahnamay Roodposhti, F., & Kiyaei, A. (2013). Political Economy Perspective and Earnings Management. Management Accounting, 6(18), 31-43. (In Persian)
Parsa, O. A., Mehrkam, M., & Hosni Moghadam, F. (2021). The Impact of Economic Sanctions and Political Relations with Emphasis on Earnings and Tax Gaps: A Test of Political Economy Theory. Journal of Tax Research, 28 (48), 83-108. (In Persian)
Pourheidari, O., & Forughi, A. (2019). Effect of management influence on disclosure quality of accounting information. Empirical Studies in Financial Accounting, 16(61), 27-53. doi: 10.22054/qjma.2019.38013.1928. (In Persian)
Qian, M., Pan, H., & Yeung, B. (2011). Expropriations of minority shareholders in politically connected firms. Unpublished working paper. The National University of Singapore.
Rahimi, A., & Forughi, A. (2019). Control Mechanisms, CEO Power and Firm Value. Journal of Accounting Advances, 11(2), 151-182. doi: 10.22099/jaa.2019.32078.1810. (In Persian)
Rahnamay Roodposhti, F., & Mohseni, A. (2018). Political connections, dividend and stock return in listed firms on Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(38), 129-144. (In Persian)
Rahnamay Roodposhti, F., & Zandi, A. (2019). CEO's Power and Capital Structure Based on Lee's Model, Journal of Accounting and Social Interests, 9(1), 1-19. (In Persian)
Rezaei, F., & Weysihesar, S. (2014). The effect of political connections with the government on the relationship between ownership concentration with quality of financial reporting and the cost of equity capital. Accounting and Auditing Review, 21(4), 449-470. (In Persian)
Rezaei, F., Afrouzi, L. (2015). The Relation between Cost of Debt and Corporate Governance in Firms with Political Connections. Journal of Accounting and Social Interests, 5(1), 85-112. doi: 10.22051/ijar.2015.2138. (In Persian)
Ruan, W., Tian, G., & Ma, S. (2011). Managerial ownership, capital structure and firm value: Evidence from China’s civilian-run firms. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 5(3), 73-92.
Salehinia, M., & Tamoradi, A. (2019). The Effect of Political Connections on Financing Policies. Journal of Financial Accounting Research, 11(2), 39-60. doi: 10.22108/far.2019.116207.1434. (In Persian)
Salehinia, M., Tamoradi, A., & Sepehri, E. (2021). The Effect of Political Connections on Relationships between Related Party Transactions and Restatement Financial Statements. Quarterly Financial Accounting Journal, 13 (49), 1-30. (In Persian)
Sapienza, P. (2004). The effects of government ownership on bank lending. Journal of Financial Economics, 72(2), 357–384.
Sarlak, N., & Kalavani, D. (2015). Relationship between different types of institutional ownership and conservatism in listed companies in Tehran stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 5(1), 149-164. doi: 10.22051/jera.2015.1995. (In Persian)
Taheri Abed, R., Alinezhad Sarokolaei, M., & Faghani Makerani, K. (2019). Impact of Reputation and Chief Executive Officer’s Job Security on Financial Reporting Transparency. Journal of Accounting Knowledge, 9(4), 185-215. doi: 10.22103/jak.2018.11902.2661. (In Persian)
Tamoradi, A., Rostaminia, R., & Khayatan, F. (2018). The impact of CEO power on financing policies, Quarterly Journal of Management and Accounting Studies, 4(4), 94-104. (In Persian)
Tavangar Hamzeh Kalaei, A., & Eskafi Asl, M. (2019). Relationship between CEO power, audit committee characteristics, and quality of internal control. Financial Accounting and Auditing Research, 10(38), 187-207. (In Persian)
Tee, C. M. (2018). Political connections and the cost of debt: Re-examining the evidence from Malaysia. Journal of Multinational Financial Management, 46, 51-62.
Ting, H-I. (2013). CEO turnover and shareholder wealth: Evidence from CEO power in Taiwan. Journal of Business Research, 66(12), 2466-2472.
Veprauskaitė, E., & Adams, M. (2013). Do powerful chief executives influence the financial performance of UK firms? British Accounting Review, 45(3), 229-241.
Vo, X. V. (2017). Determinants of capital structure in emerging markets: Evidence from Vietnam. Research in International Business and Finance, 40, 105-113.
Wang, L. (2015). Protection or expropriation: Politically connected independent directors in China. Journal of Banking & Finance, 55, 92-106.