اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و ساختار سرمایه در شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نویسنده مسئول

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.

10.22051/jaasci.2021.31590.1592

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می-باشد. بدین منظور برای اندازه‌گیری قدرت مدیرعامل از معیارهای دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدت تصدی مدیرعامل و درصد مالکیت مدیرعامل استفاده شده است. از معیارهای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار، اهرم کوتاه‌مدت و اهرم بلندمدت به‌عنوان نماینده ساختار سرمایه بهره گرفته شده است. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 106 شرکت طی دوره 8 ساله از سال 1390 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین قدرت مدیرعامل و اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه‌مدت رابطه مثبت و معنادار و بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، رابطه بین قدرت مدیرعامل با اهرم مبتنی بر ارزش دفتری، اهرم مبتنی بر ارزش بازار و اهرم کوتاه‌مدت در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی ضعیف‌تر است. در نهایت، اثر روابط سیاسی با دولت بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و اهرم بلندمدت، معکوس و معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Connections with the Government on the Relationship between CEO Power and Capital Structure in Companies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Aghaei 1
  • Ali Fateri 2
  • soraya weysihesar 3
1 Faculty member of TMU
3 MSc. of Accounting, KAR Higher Education Institute, Department of Management and Accounting, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the effect of Political Connections with the Government on the relationship between CEO power and capital structure decision making in companies listed in Tehran Stock Exchange. To this end, the CEO task duality criteria, CEO tenure and CEO ownership percentage were used to measure CEO power. Benchmarks such as book value leverage, market value leverage, short-term leverage and long-term leverage were used as capital structure representatives. Research hypotheses based on a statistical sample consisting of 106 companies during an 8-year period from 2011 to 2018 were tested using multivariate regression models. The results of the test showed that there is a positive and significant relationship between CEO power and capital structure (book value leverage, market value leverage, and short-term leverage). Also, there is a negative and significant relationship between the CEO power and the capital structure (long-term leverage). In addition, the relationship between CEO power with book value leverage, market value leverage and short-term leverage in companies with political relations is weaker. Finally, the effect of political relations with the government on the relationship between CEO power and long-term leverage is inverse and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO power
  • Capital Structure
  • Political relations with the government