اثر حسابرسی داخلی موثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: مطالعه موردی وزارت اقتصاد و امور دارایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران

10.22051/jaasci.2021.38745.1653

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر حسابرسی داخلی موثر و پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی با مطالعه موردی وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش حاضر شامل کلیه خبرگان وزارت اقتصاد و امور دارایی می باشد، که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T TEST و نرم افزار SMART PLS استفاده گردید. نتایج نشان دهنده این است که عملکرد حسابرسی داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی تأثیر معنا دار دارد؛ از نظر خبرگان مولفه خط مشی ها و رویه های حسابرسی داخلی و مدیریت منابع حسابرسی داخلی بیشترین تاثیر را بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. بعلاوه نتیجه نشان داد که اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعهدی بر کیفیت گزارشگری مالی اثر معنادار دارد. بر این اساس پیشنهاد می گردد تشکیل واحدهای حسابرسی داخلی در سازمان های بخش عمومی در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Effective Internal Auditing and Implementation of Public Sector Accounting Standards on the Quality of Financial Reporting in the Public Sector: A Case Study of the Ministry of Economy and Finance

نویسندگان [English]

  • Parisa Saadat Behbahaninia 1
  • Soodabe Gholamnejad 2
1 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 MSC In Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of effective internal auditing and implementation of public sector accounting standards on the quality of financial reporting in the public sector with a case study of the Ministry of Economy and Finance. The statistical population in this study includes all experts of the Ministry of Economy and Finance, who were selected using the available sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect information. T-test and SMART PLS software were used to analyze the data. The results show that the performance of internal audit has a significant positive effect on the quality of financial reporting in the public sector; According to experts, the component of internal audit policies and procedures and resource management has the greatest impact on the quality of financial reporting in internal audit. In addition, the results showed that the implementation of accrual accounting standards has a significant effect on the quality of financial reporting. Accordingly, it is suggested that the establishment of internal audit units in public sector organizations be put on the agenda.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public sector accounting standards
  • Internal Audit
  • financial reporting quality
  • Internal control