تأثیر ریسک و زیان بر تقاضا برای کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حسابرسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

بررسی عوامل موثر بر تقاضا برای کیفیت حسابرسی از دیدگاه رفتار مدیران، یک موضوع جالب توجه می‌باشد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک­­ و زیان­ بر تقاضای مدیران برای کیفیت حسابرسی می­پردازد. این پژوهش از نوع تجربی است و از روش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 بین­ گروهی، بهره برده است. متغیرهای مستقلی که مورد دستکاری قرار گرفته ­اند، ریسک و زیان است. نمونه آماری مشتمل بر 88 آزمودنی به شکل ترکیبی از افراد حرفه و دانشگاهی است که به طور تصادفی انتخاب و در چهار گروه توزیع شده­اند. یافته­ های پژوهش نشان داد در شرایط وجود گزینه ­های ریسکی در شرکت، تقاضای مدیران برای خدمات حسابرسی با­کیفیت کاهش می­ یابد. همچنین، در صورتی که شرکت در شرایط زیان قرار گیرد، مدیران با احتمال کمتری متقاضی خدمات حسابرسی با­کیفیت هستند. وجود شرایط ریسکی و احتمال زیان­دهی موجب می­شود مدیران تمایل پیدا کنند که اختیار و آزادی عمل آنها در گزارشگری افزایش یابد. این موضوع موجب کاهش تقاضای مدیران برای خدمات با کیفیت حسابرسی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Risk and Loss on the Demand for Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Mona Parsaei 1
  • omid faraji 2
  • samira movaffagh 3
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of management and accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran
3 Graduated from Al-Zahra University with a master's degree in auditing, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Examining the factors affecting demand for audit quality from the perspective of managers, is an interesting topic. Our research investigates the effect of risk aversion and loss aversion on managers’ demand for audit quality. We have utilized an experimental method with 2*2 between subject’s factorial designs. Manipulated variables are risk and loss. The sample consists of 88 subjects including professionals and academics randomly assigned to four groups. The results showed that in the presence of risk, managers ‘demand for quality audit decreases. Also, if there is potential loss for the company, managers are less likely to demand for high audit quality. The existence of risky conditions and the possibility of loss cause managers to tend to increase their discretion and freedom of action in reporting. This reduces the demand for managers for quality audit services. The results of this study, by identifying the behavioral factors affecting the demand for quality auditing, provide valuable information in the field of audit quality and judgment and decision-making in accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Dark Traid
  • Guilt Proneness
  • Loss
  • Prosocial Behavior
  • Risk
ایمانی برندق، دکتر محمد؛ مهرانی، دکتر کاوه؛ حجت شمامی، رحیم، (1395)، شناسایی عوامل تعیین­کننده کیفیت حسابرسی در ایران از دیدگاه حسابداران رسمی، مجله دانش حسابداری، 25: 167-189.
ایروانی محمدآبادی، علیرضا، (1395)، پذیرش ریسک در تصمیمات مالی با توجه به عوامل روان­شناختی: نقش میانجی­گر زیان­گریزی، (پایان­نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه خوارزمی.
آراد، حامد؛ مشعشعی، سید محمد؛ اسکندری، دل­آرا، (1399)، بررسی سطوح  تاب­آوری فردی، استرس حسابرس و روش­های تقلیل­دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. 27(2): 154-179.
جامی، مجید؛ محمدی، فاطمه؛ سارانی، افسانه، (1395)­، بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق­بهادار، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 14: 65-76.
حیرانی، فروغ؛ وکیلی­فرد، حمیدرضا؛ بنی­مهد، بهمن؛ رهنمای رود­پشتی، فریدون، (1395)، تأثیر ویژگی­های اجتماعی حسابرسان بر قضاوت آنها در حل تعارض میان حسابرس و مدیریت ویژگی­های منتخب: بیش­اعتمادی و شخصیت ماکیاولیسم، دانش حسابداری، 67: 71-98. 
حساس­یگانه، یحیی، (1384)، فلسفه حسابرسی (چاپ اول)، انتشارات علمی- فرهنگی.
رضازاده، فرزانه؛ رضائی، فرزین؛ حمیدی، ناصر، (1399)، تأثیر خودکارآمدی، منبع کنترل و ویژگی­های تاریک شخصیت بر گزارشگری مالی متقلبانه، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5:
شایسته­شجاعی، پرویز؛ پورزمانی، زهرا؛ یعقوب­نژاد، احمد، (1399)، تأثیر معیارهای رفتار اخلاقی (شامل محیط­اخلاقی، تعهد­حرفه­ای، ارزش­های اخلاقی و ایدئولوژی اخلاقی) بر عملکرد حسابرسان، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 5:
علوی، سید محمد؛ وکیلی­فرد، حمیدرضا؛ طالب­نیا، قدرت­اله، (1400)، تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 37: 11-24.
نیک­بخت، محمدرضا و محمودی خوشرو، امید، (1396)، بررسی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص­های هیئت نظارت بر حسابداری شرکت­های سهامی عام (PCAOB)، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 3: 441-462.
محمدرضائی، فخرالدین و فرجی، امید، (1398)، معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژوهش­های آرشیوی: نقد و ارائه پیشنهادهایی برای محیط پژوهشی ایران، فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 87-122. 
نیکومرام، هاشم و جلیلی، آرزو، (1391)، مدل مفهومی برای حسابداری مدیریت رفتاری، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 1: 55-72.
Abbott, L. J., K. A. Gunny, and T, C, Zhanag. (2013). When the PCAOB talks, who listens? Evidence from stakeholder reaction to GAAP-deficient PCAOB inspection reports of small auditors. A Journal of Practice & Theory 32(2): 1-31.
Alavi, S M; Vakilifard, H R and Talibnia, Q. (2021). The effect of auditing firm
size on audit quality in auditing firms members of the Iranian Society of Certified Publ.ic Accountants. Management Accounting and Auditing Knowledge, 37, 1-24 (In Persian).
Alawaqleh, Q. A., N.A. Almasria, and J. M. Alsawalhah. (2021). the Effect of Board of Directors and CEO on Audit Quality: Evidence from Listed Manufacturing Firms in Jordan. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business 8(2): 243-253.
Antikarov, V. )2012(. Enterprise Risk Management for Nonfinancial Companies: From Risk Control and Compliance to Creating Shareholder Value. Available at SSRN 2571500.
Arad, H., Moshashaee, S. M., & Eskandari, D. (2020). The Study of Individual Resilience Levels, Auditor Stress and Reducing Audit Quality Practices in Audit Profession. Accounting and Auditing Review27(2), 154-179. (In Persian).
Bagherpour, M. A., G. S. Monroe, and G. Shailer. (2014). Government and managerial influence on auditor switching under partial privatization. Journal of Accounting and Public Policy 33 (4): 372–390.
Barton, J. (2005). Who cares about auditor reputation? Contemporary accounting research 22(3): 549-586.
Beatty, R. P. )1989(. Auditor reputation and the pricing of initial public offerings. Accounting Review 64 (4): 693-709.
Bonner, S. E. (2008). Judgment and decision making in accounting. Prentice Hall.
Cahan, S. F., J. M. Godfrey, J. Hamilton, and D. C. Jeter. (2008). Auditor specialization, auditor dominance, and audit fees: The role of investment opportunities. The Accounting Review 83(6): 1393-1423.
Callahan, C., and J. Soileau. (2017). Does enterprise risk management enhance operating performance? Advances in accounting 37: 122-139.
Carlo, G., and B. A. Randall. (2002). the development of a measure of prosaically behaviors for late adolescents. Journal of youth and adolescence 31(1): 31-44.
Cohen, J., G. Krishnamoorthy, and A. Wright. (2010). corporate governance in the post‐Sarbanes‐Oxley era: Auditors’ experiences. Contemporary Accounting Research 27(3): 751-786.
Coles, J. L., N. D. Daniel, and L. Naveen. 2006. Managerial incentives and risk-taking. Journal of Financial Economics 79 (2): 431-468.
DeAngelo, L. E. 1981. Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics 3 (3): 183-199.
DeFond, M. L. (1992). The association between changes in client firm agency costs and auditor switching. Auditing 11(1): 16.
DeFond, M. L., J. Zhang, And Y. Zhao. (2018). Do managers successfully shop for compliant auditors? Evidence from accounting estimates. Evidence from Accounting Estimates. European Corporate Governance Institute (ECGI)-Law Working Paper 432: 1-71. Doi: 10.2139./ ssrn.3309678.
DeFond, M. L., Zhang, J., & Zhao, Y. (2018). Do managers successfully shop for compliant auditors? Evidence from accounting estimates. Evidence from Accounting Estimates (November 27, 2018). European Corporate Governance Institute (ECGI)-Law Working Paper, (432).
DeFond, M., and J. Zhang. (2014). A review of archival auditing research. Journal of accounting and economics 58(2-3): 275-326.
Feltham, G. A., J. S. Hughes, and D. A. Simunic. (1991). Empirical assessment of the impact of auditor quality on the valuation of new issues. Journal of accounting and Economics 14(4): 375-399.
Francis, J. R., and E. R. Wilson. (1988). Auditor changes: A joint test of theories relating to agency costs and auditor differentiation. Accounting Review 63(4): 663-682.
Francis, J. R., C. Richard, and A. Vanstraelen. )2009(. Assessing France's joint audit requirement: Are two heads better than one? Auditing: A Journal of Practice & Theory 28(2): 35-63.
Godfrey, J. M., and J. Hamilton. (2005). the impact of R&D intensity on demand for specialist auditor services. Contemporary Accounting Research 22(1): 55-93.
Haigh, M. S., and J. A. List. (2005). Do professional traders exhibit myopic loss aversion? An experimental analysis. The Journal of Finance 60(1): 523-534.
Hassas Yeganeh, Yahya. (2005). Auditing philosophy. Scientific-cultural publications, first edition (in Persian).
Heo, J. S., S. Y. Kwon, and H. T. Tan. (2021). Auditors' Responses to Workload Imbalance and the Impact on Audit Quality. Contemporary Accounting Research 38(1): 338-375.
Hurley, P. J., B. W. Mayhew, and K. M. Obermire. (2019). realigning auditors' accountability: Experimental evidence. The Accounting Review 94(3): 233-250.
Heyrani, F; Vakilifard, H; Banimahd, B; Rahnamay roudposhti, F. (2015). The effect of auditors' social characteristics on their judgment in resolving the conflict between the auditor and the management of selected characteristics: overconfidence and Machiavellian personality. Accounting Knowledge, 67: 71-98 (In Persian).
Hurley, P. J., Mayhew, B. W., Obermire, K. M., & Tegeler, A. C. (2021). The Impact of Risk and the Potential for Loss on Managers' Demand for Audit Quality. Contemporary Accounting Research38(4), 2795-2823.
Imani Brandagh, M; Mehrani, K and Hojjat Shamami, R. (2016). Identifying the determinants of audit quality in Iran from the perspective of certified public accountants. Journal of Accounting Knowledge, 25, 167-189 (In Persian).
Irvani Mohammadabadi. (2016). Risk acceptance in financial decisions according to psychological factors: the mediating role of loss avoidance. (Master Thesis), Kharazmi University (in Persian).
Jami, Majid; Mohammadi, Fatemeh and Sarani, Afsaneh. (2016). Investigating the effect of audit quality on the value of companies listed on the stock exchange. Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 14, 65-76 (in Persian).
Jones, D. N., and D. L. Paulhus. (2011). Differentiating the Dark Triad within the interpersonal circumplex. Handbook of interpersonal psychology: Theory, research, assessment, and therapeutic interventions: 249-269.
Kahneman, D., Knetsch, J. L., & Thaler, R. H. (1991). Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias. Journal of Economic perspectives5(1), 193-206.
Kőszegi, B., and M. Rabin. (2006). A model of reference-dependent preferences. The Quarterly Journal of Economics 121(4): 1133-1165.
Kowaleski, Z. T., B. W. Mayhew, and A. C. Tegeler. (2018). the impact of consulting services on audit quality: An experimental approach. Journal of Accounting Research 56(2): 673-711.
Lubis, H., M. D. Kumar, P. Ikbar, and S. Muneer. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. International Journal of Economics and Financial Issues 5(1S): 397-405.
Majors, T. M. (2016). The interaction of communicating measurement uncertainty and the dark triad on managers' reporting decisions. The Accounting Review91(3), 973-992. Mayers,A. (2013). Introduction to Statistics and SPSS in Psychology. Bournemouth University.
Mayhew, B. W., Schatzberg, J. W., & Sevcik, G. R. (2001). The effect of accounting uncertainty and auditor reputation on auditor objectivity. Auditing: A Journal of Practice & Theory20(2), 49-70.
Rezaei, F. M., Saleh, N. M., & Ali, M. J. (2015). Increased competition in an unfavourable audit market following audit privatisation: The Iranian experience. Asian Journal of Business and Accounting8(1), 115-150.
Mohammadrezaei, F., N. Mohd-Saleh, And B. Banimahd. (2012). Political economy of corporate governance: The case of Iran. International Journal of Business, Governance and Ethics 7(4): 301-330.
Mohammadrezaei, F., N. Mohd-Saleh, and k. Ahmed. (2018). Audit firm ranking, Audit Quality and Audit Fees: Examining Conflicting Price Discrimination Views, International Journal of Accounting 53(4): 295-313.
MohammadRezaei, F., N. Mohd-Saleh, R. Jaffar, and M. S. Hassan. 2016. The Effects of Audit Market Liberalisation and Auditor Type on Audit Opinions: The Iranian Experience. International Journal of Auditing 20(1): 87–100.
MohammadRezaei, F., Faraji, O., Heidary, Z. (2020). Audit partner quality, audit opinions and restatements: evidence from Iran. International Journal of Disclosure and Governance, pp 1-14.
Mohammadrezaei, F., Faraji, O. (2019). The Dilemma of Audit Quality Measuring in Archival Studies: Critiques and Suggestions for Iran’s Research Setting. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(1), 87-122 (in Persian).
Nikbakht, M and Mahmoudi Khoshrou, O. (2017). Investigating the factors affecting the quality of auditing in Iran according to the indicators of the Board of Accounting Supervision of Public Joint Stock Companies (PCAOB). Accounting and Auditing Reviews, 3, 441-462(in Persian).
Nikomram, Hashem and Jalili, Arezoo. (2012). Conceptual model for behavioral management accounting. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 1, 55-72 (in Persian).
Novemsky, N., and D. Kahneman. )2005(. The boundaries of loss aversion. Journal of marketing research 42(2): 119-128.
Rezazadeh, F., Rezaei, F., Hamidi, N. (2020). The effect of self-efficacy, control source and dark personality traits on fraudulent financial reporting. Two Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 5: 131-167 (In Persian).
Sanders, WM.G. And D.C. Hambrick. (2007). swinging for the fences: The effects of CEO stock options on company risk taking and performance. Academy of Management Journal 50 (5): 1055-1078.
Simunic, D. A., and M. T. Stein. (1987). Product differentiation in auditing: Auditor choice in the market for unseasoned new issues. Canadian Certified General’s Office.
Stoel, M. D., and D. Havelka. (2021). Information technology audit quality: an investigation of the impact of individual and organizational factors. Journal of Information Systems 35(1): 135-154.
Shayesteh shojaei, P., poorzamani, Z., yaghobnezhad, A. (2020). The Effect of Ethical Behavior Criteria on Auditors' Performance. Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting, 5: 273-310 (In Persian).
Titman, S., and B. Trueman. )1986(. Information quality and the valuation of new issues. Journal of accounting and economics 8(2): 159-172.