اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و محافظه‌کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، قزوین، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین مسئولیت­ پذیری اجتماعی و محافظه­ کاری حسابداری در شرکت­ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­ باشد. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 124 شرکت طی دوره زمانی 1393 لغایت 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره و چینش داده‌های تابلویی، مورد آزمون قرار گرفت. یافته­ های پژوهش نشان می­ دهد مسئولیت ­پذیری اجتماعی بر محافظه ­کاری حسابداری، اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و محافظه­ کاری حسابداری، تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج بیانگر این است که در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر روابط، ارتباط سیاسی یک منبع مهم ارزش برای شرکت‌های دارای این روابط است. شرکت‌های دارای روابط سیاسی، آسان‌تر به منابع سرمایه و مزایای دیگر از طریق ارتباطاتشان دست می‌یابند و همین امر باعث می‌شود کمتر به گزارشگری مالی با کیفیت بالا متکی باشند. بنابراین، مسئولیت ­پذیری اجتماعی در شرکت­ های دارای روابط سیاسی با دولت، نه تنها رفتار مدیران را در ارتباط با گزارش کیفیت پایین اطلاعات مالی اصلاح نمی ­کند و کیفیت اطلاعات را ارتقا نمی‌دهد بلکه، سبب بی ­توجهی نسبت به اطلاعات مالی گزارش شده می­شوند و از این ­رو، کیفیت اطلاعات مالی از نظر محافظه­ کاری حسابداری کاهش می ­یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Political Relations with the Government on the Relationship between Social Responsibility and Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Ganji 1
  • mehran Jahandoust Marghoub 2
  • hashem Nasiri far 3
  • soraya weysihesar 4
1 Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Student of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 MSc. of Accounting, Farabi Campus of University of Tehran, Qom, Iran
4 MSc. of Accounting, KAR Higher Education Institute, Department of Management and Accounting, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the effect of political relations with the government on the relationship between social responsibility and accounting conservatism in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The research hypotheses were tested based on a statistical sample consisting of 124 companies over the period from 2014 to 2020 using multivariate regression patterns and panel data set. The results show that social responsibility has a positive and significant effect on accounting conservatism. Also, political relations with the government have a negative and significant effect on the relationship between social responsibility and accounting conservatism. The results indicate that in the relation-based economic systems, political relations are an important source of value for companies with these relations. Companies with political relations can easily access capital resources and other benefits through their relations, which makes them less dependent on high-quality financial reporting. Therefore, social responsibility in companies with political relations with the government neither changes the behavior of managers in connection with the low-quality reporting of financial information nor improves the quality of information. It also leads to neglect of reported financial information. Hence the quality of financial information decreases in terms of predictive value and earnings conservatism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • Accrual-based Conservatism
  • Market-based Conservatism
  • Political Relations with the Government
  • Social Responsibility
ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی و کریمی، اسحاق. (1397). ارتباطات سیاسی، کیفیت حسابرسی، بحران مالی، هزینه­های نمایندگی. دانش حسابرسی، 18 (73): 102-79.
افلاطونی، عباس و نیکبخت، لیلی. (1389). کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی. تهران: انتشارات ترمه، چاپ اول.
بادآور نهندی، یونس و تقی­زاده خانقاه، وحید. (1397). تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه­گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25 (2): 198-181.
برادران حسن­زاده، رسول؛ حسینی نسب، مهناز و علیمی، نیر. (1393). بررسی تأثیر محافظه­کاری بر گزارشگری به موقع اطلاعات مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3 (10): 22-1.
تقی­زاده خانقاه، وحید و زینالی، مهدی. (1395). بررسی تأثیر مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها بر کارایی سرمایه­گذاری و نوآوری. مجله حسابداری سلامت، 5(2): 27-1.
جلیلی، صابر و قیصری، فرزاد. (1393). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت­پذیری اجتماعی
شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 14(57): 170-147.
حاجیها، زهره و سرفراز، بهمن. (1393). بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 4(14): 123-105.
حجازی، رضوان و رجب­دری، حسین. (1399). رابطه افشای اطلاعات مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت و دقت پیش­بینی مدیران. حسابداری، پاسخگویی و منافع اجتماعی، 10(4): 91-73.
خدایی، بهزاد. (1396). بررسی رابطه بین ایفای مسئولیت اجتماعی و مدیریت سود واقعی و حسابداری در شرکت­های دارای مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، 3(4): 323-308.
رضایی، فرزین و ویسی حصار، ثریا. (1393). اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21(4): 470-449.
سوری، علی. (1393). اقتصادسنجی مقدماتی. تهران: نشر فرهنگ­شناسی.
عظیمی، مجید و گنجی ارجنکی، سمیه. (1395). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 5(17): 22-1.
فخاری، حسین، رضائی پیته نوئی، یاسر، نوروزی، محمد. (1395). تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری. راهبرد مدیریت مالی، 4(4): 106-85.
فروغی، داریوش؛ میرشمس شهشهانی، مرتضی و پورحسین، سمیه. (1387). نگرش مدیران درباره افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 15(52): 70-55.
معطوفی، علیرضا و مهرپرور، متینه. (1398). رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت با توجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی. پژوهش حسابداری و حسابرسی، 9(3): 186-159.
منصورفر، غلامرضا؛ قادری، بهمن و دانشیار، فاطمه. (1396). فرضیه سیاسی و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(53): 134-105.
موسوی، سید احمد؛ رضایی، فرزین و شاه ویسی، فرهاد. (1396). تبیین ایفای مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­ها و تأثیر آن بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی. فصلنامه حسابداری مدیریت، 10(33): 141-89.
هاشمی، سید عباس و مشعشعی، سید محمد. (1397). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه­گذاری شرکت‌ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8 (1): 226-199.
Aflatouni, A. & L. Nikbakht. (2010). Application of econometrics in accounting research, financial management and economics, Tehran: Termeh Publications, first edition. (In Persian)
Aupperle, K., Carroll, A. & Hatfield, J. (1985). An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of Management Journal, 28: 446-63.
Aflatouni, A. & L. Nikbakht. (2010). Application of econometrics in accounting research, financial management and economics, Tehran: Termeh Publications, first edition. (In Persian)
Aupperle, K. E., Carroll, A. B., & Hatfield, J. D. (1985). An empirical examination of the relationship between corporate social responsibility and profitability. Academy of management Journal28(2), 446-463.
Azimi, M. & S. Ganji Arjanaki. (2016). the impact of corporate social responsibility on financial reporting quality. Journal of Management Studies and Accounting, 5(17), 96-134. (In Persian).
Badavar Nahandi, Y., & Taghizadeh Khanqah, V. (2018). The impact of political connections on overinvestment and firm performance. Accounting and Auditing Review25(2), 181-198. (In Persian).
Baradaran Hasanzadeh, R., Hosseininasab, M., & Alimi, N. (2014). Effect of Conservatism on timely reporting of financial information on listed companies on the Stock Exchange. Accounting and Auditing Studies3(10), 38-51. (In Persian)
Basu, S. (1997). The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings1. Journal of accounting and economics24(1), 3-37.
Beaver, W. H., & Ryan, S. G. (2000). Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. Journal of accounting research38(1), 127-148.
Boubakri, N. Cosset, J. C. & Saffar, W. (2008). Political connections of newly privatized firms. Journal of Corporate Finance, 14(5): 654–673.
Castelo, M., & Lima, L. (2006). Corporate social responsibility and resource-based perspectives. Journal of Business Ethics, 69: 111-132.
Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51(1&2): 58–76.
Choi, T. H., & Pae, J. (2011). Business ethics and financial reporting quality: Evidence from Korea. Journal of business ethics103(3), 403-427.
Correia Maria, M. (2012). Political connections, SEC enforcement and Accounting quality. Rock center for corporate governance at Stanford University. Working Paper.
Deng, X., Kang, J. K., & Low, B. S. (2013). Corporate social responsibility and stakeholder value maximization: Evidence from mergers. Journal of financial Economics110(1), 87-109.
Ding, S., Jia, C., Wilson, C., & Wu, Z. (2015). Political connections and agency conflicts: the roles of owner and manager political influence on executive compensation. Review of Quantitative Finance and Accounting45(2), 407-434.
Ebrahimi, K. Bahrami nasab, A. & E. Karimi. (2018). Political communication, audit quality, financial crisis, agency costs. Audit Science, 18(73): 79-102. (in Persian)
Edmans, A. (2011). Does the Stock Market Fully Value Intangibles? Employee Satisfaction and Equity Prices. Journal of Financial Economics, 101(3): 621-640.
Ernfjord, K., & Voigt, M., (2018). Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure and Earnings Management. Master Degree Project in Accounting, University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law.
Fakhari, H. Rezaei Pitenoei, Y. & M. Noroozi. (2017). Corporate Social Responsibility Disclosure and Investment Efficiency. Financial Management Strategy, 4(4), 85-106. (In Persian)
Fan, G., Wang, X., Zhang, L. W., & Zhu, H. (2003). Marketization index for China’s provinces. Economic Research Journal3, 9-18.
Fan, J. P., Rui, O. M., & Zhao, M. (2008). Public governance and corporate finance: Evidence from corruption cases. Journal of comparative Economics36(3), 343-364.
FOROUGHI, D., MIRSHAMS, S. M., & Pourhossein, S. (2008). MANAGEMENTS'PERCEPTIONS ABOUT SOCIAL ACCOUNTING INFORMATION DISCLOSURES: LISTED COMPANIES IN TSE.
Gao, F.; Lisic, L. L.; and I. X. Zhang (2014). Commitment to Social Good and Insider Trading. Journal of Accounting and Economics, 57(2 & 3): 149-175.
Gil, E. G.; Manzano, M. P.; and J. H. Fernández (2016). Investigating the Relationship between Corporate Social Responsibility and Earnings Management: Evidence from Spain. Business Research Quarterly, 19(4): 289-299.
Givoly, D., and Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial accounting become more conservative? Journal of Accounting & Economics, 29, 287-320.
Haider, I., Singh, H., & Sultana, N. (2021). Managerial ability and accounting conservatism. Journal of Contemporary Accounting and Economics 17(2021) 100242.
Hajiha, Z. & B. Sarfaraz. (2014). the relation between corporate social responsibility and cost of equity capital of firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Empirical Research in Accounting, 4(14): 105-123. (In Persian)
Hashemi, A. & M. Moshashae. (2018). Corporate governance and the relation between investor sentiment and corporate investment decisions, Empirical Research in Accounting, 8(1), 199-226. (In Persian)
Hejazi, R. & H. Rajabdorri. (2020). the Relationship between Disclosure of Social Responsibility Information and Accuracy of Managers Forecast. Journal of Accounting and Social Interests, 10(4), 73-92. doi: 10.22051/ijar.2018.21343.1414. (In Persian)
Hong, Yongtao & Margaret L. Andersen. (2011). The Relationship between Corporate Social Responsibility and Earnings Management: An Explanatory study. Journal of Business Ethics, 104: 461-471.
Jalili, S. & F. Qaisari. (2015). Investigating the relationship between quality of profit and social responsibility of companies acquired in Tehran Stock Exchange. Journal of Audis Science, 14(57): 147-170. (In Persian)
Jensen, M. C. (2001). Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function. Journal of Applied Corporate Finance, 14(3): 8-21.
Jensen, M. C. and W. H. Meckling (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360.
Jones, T. M. (1995). Instrumental stakeholder theory: A synthesis of ethics and economics. Academy of Management Review, 20: 404‌437.
Khan, A., Mihret, D.G. & Muttakin, M.B. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. International Journal of Accounting & Information Management, 24(4), 357-374.
Khodaei, B. (2017). Investigating the relationship between social responsibility and real earnings management and accounting earnings management in the family and nonfamily firms. Journal of Management Studies and Accounting, 3(4): 308-323. (In Persian)
Kim, Y.; Park, M. S.; and B. Wier (2012). Is Earnings Quality Associated with Corporate Social Responsibility? The Accounting Review, 87(3): 761-796.
Kim, Yongtae, Myung Seok Park & Benson Wier. (2012). Is Earning Quality associated with Corporate Social Responsibility? The Accounting Review, 87: 761-796.
Kruger, P. (2015). Corporate Goodness and Shareholder Wealth. Journal of Financial Economics, 115(2): 304-329.
Lee, W., Wang, L. (2017). Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China. Review of Quantitative Finance and Accounting, 48(3): 643-676.
Leuz, Christian, Nanda, Dhananja, Wysocki, Peter D., (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69: 505–527.
Lin, K. J., Karim, E. K., & Carter, C. (2015). Why does China,s stock market have highly synchronous stock price movements? An information supply perspective Advances in Accounting, 31(1), 68-791. 
Mansourfar, Gh. Qaderi, B. & F. Daneshyar. (2017). Political hypotheses and financial reporting quality: empirical evidence from Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting Quarterly, 13(53): 105-134. (In Persian)
Matoufi, A. & M. Mehrparvar. (2019). The Relationship between Political Connections and Agency Costs Considering the Moderating Role of Audit Quality. Journal of Accounting and Social Interests, 9(3), 157-184. doi: 10.22051/ijar.2019.23995.1476. (In Persian)
Mousavi, S.A. Rezaei, F. & F. Shahveisi. (2017). Developing the corporate social responsibility model and its impact on the qualitative characteristics of financial information. Management Accounting, 10(33): 89-141. (In Persian)
Pagano, M. and P. F. Volpin, (2005). The Political Economy of Corporate Governance. American Economic Review, 95(4): 1005-1030.
Porter, M. E. and M. R. Kramer (2011). Creating a Shared Value. Harvard Business Review, 89(1 & 2): 62-77.
Preston, L. & O'Bannon, D. (1997). The corporate social-financial performance relationship. A typology and analysis. Business and Society, 36: 419-429.
Ramanathan, R., Ramanathan, U., Bentley, Y. (2017). The debate on ßexibility of environmental regulations, innovation capabilities and Þnancial performance -A novel use of DEA, Omega, 75(5): 131-138.
Rezaee, Z. Dou H. & Zhang, H. (2019). Corporate social responsibility and earnings quality: Evidence from China. Global Finance Journal, https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.05.002.
Rezaei, F. & S. Weysihesar. (2014). the effect of political connections with the government on the relationship between ownership concentration with quality of financial reporting and the cost of equity capital. Journal of Accounting and Auditing Review, 21(4), 449-470. (In Persian)
Salewski, Marcus & Henning Zülch. (2012). the Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Financial Reporting Quality. http://www.ssrn.com.
Salleh, F., & Dunmore, P.V., (2009). Government political support, corporate governance and financial reporting quality: evidence from companies in Malaysia. Annual Meeting and Conference on Teaching and Learning in Accounting, New York.
Samy, Martin; Odemilin, Godwin; Bampton, Roberta. (2010). corporate social responsibility: a strategy for sustainable business success. An analysis of 20 selected British companies. Journal of Corporate Governance, 10(2): 203-217.
Sandbur, H S; and Kapoor, S. (2010). Corporate social responsibility initiatives: An analysis of voluntary corporate disclosure. South Asian Journal of Management, 17(2): 47-80.
Schipper, Katherine, (1989). Commentary on earnings management. Accounting Horizons, 3: 91–102.
Song, Y., Lina, w., & Zi, Y., (2011). Impacts of political connections on earnings quality of Chinese private listed companies. Journal of Advances in Education and Management Communications in Computer and Information Science, 211: 85-92.
Souri, A. (2014). Preliminary econometrics, Tehran: Farhangology Publishing. (In Persian)
Taghizade Khanghah, V. & M. Zeynali. (2016). Investigating the effect of corporate social responsibility on the investment efficiency and innovation. Journal of Health Accounting, 5(2): 1-27. (In Persian)
Wang, L. (2015). Protection or expropriation: Politically connected independent directors in China. Journal of Banking & Finance, 55: 92-106.
Wang, Z., Chen, M.H., Chin, CH.L, Zheng, Q. (2017). Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting in China. Journal of Accounting and Public Policy, 36(2): 141-162.
Yu-Shu, P; Chayi-Lin, H; Alta-Uya, D. (2015). Corporate social resposibility and Corporate Fanancial performance: The intervening Effect of social capital. Journal of Advanced Management Science, 3(4): 276-283.