شناسایی پیشران‌های ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری‌های فناوری محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استاد حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

پیشرفت فناوری و نوآوری‌های مبتنی بر آن در سال‌های اخیر نحوه اشتراک‌گذاری دانش، تجربه، داده‌ها و اطلاعات را دستخوش تغییرات اساسی نموده است. حسابداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین تهیه‌کنندگان اطلاعات مورد نیاز جامعه مصون از تغییرات نبوده و این امر ضرورت اندیشه در خصوص عوامل موثر بر خلق آینده حسابداری را برجسته می‌سازد.  هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران‌های موثر بر آینده حسابداری در ایران در حوزه نوآوری‌های فناوری‌محور می باشد. به این منظور در مرحله نخست با بهره‌گیری از مصاحبه‌های ﻧﯿﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن فهرست پیشران‌ها شناسایی شده و در مرحله بعد با استفاده از روش دﻟﻔﯽ اﺟﻤﺎع در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ مورد بررسی قرار می‌گیرد. ﺧﺒﺮﮔﺎن از میان اعضای هیئت علمی دانشگاه و اعضای حرفه بر اساس روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﻗﻀﺎوﺗﯽ و ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﺮﻓﯽ برگزیده و ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﮔﯿﺮی ﺗﺎ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮی اداﻣﻪ یافته است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ نخست منجر به شناسایی 72 ﭘﯿﺸﺮان گردیده ﮐﻪ ﭘﺲ از چهار دور اﺟﺮای دﻟﻔﯽ، 31 ﭘﯿﺸﺮان ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ در شش حوزه کلان مورد پذیرش و اجماع خبرگان قرار گرفت. تفسیر نتایج نشان می‌دهد که حسابداری نیازمند بروزرسانی و تغییر در حوزه آموزش، قوانین و استانداردها، تکنیک‌های حسابداری و حسابرسی بوده که دلیل نیاز به این تغییر، نوآوری‌های کلان فناوری ‌ها است لازم به ذکر است که اصلاحات مورد نظر مستلزم توجه به شرایط محیطی و محدودیت‌ها است که توجه به نتایج حاصله جهت ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اثربخش آتی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Drivers of the Future of Accounting in Iran in the Field of Technology-Based Innovations

نویسندگان [English]

  • saba salati 1
  • farokh barzideh 2
  • iman raeisi vanani 3
  • jafar babajani 4
1 PhD Student Allameh Tabatabaei University, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Industrial Management, Department of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The advancement of technology and the innovations based on it in recent years has fundamentally changed the way knowledge, experience, data and information are shared. Accounting as one of the main providers of information, is not immune to change, and this highlights the need to think about the factors influencing the creation of the future of accounting. The aim of this study is to identify the drivers affecting the future of accounting in Iran in the field of technology-oriented innovations. For this, the list of drivers is identified by using interviews, and the consensus on important drivers is examined by using the Delphi method. Experts have been selected among university faculty and professional members based on judgmental and snowball sampling, sampling has continued until theoretical saturation. The results led to the identification of 72 drivers, which after four rounds of Delphi implementation, 31 drivers in six major areas were accepted by experts. Interpretation of the results shows that accounting needs updating and change in the field of education, rules and standards, accounting and auditing techniques, which is due to the need for major technological innovations. It should be noted that the amendments require attention to environmental conditions and constraints. It is necessary to pay attention to determine appropriate strategies for future effective changes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Drivers
  • Futures Studies
اعتمادی، حسین، الهی، شعبان، آقائی، کامران حسن. (1385). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، (1)13.
باباجانی، جعفر، برزیده، فرخ، خنکا، عبدالخالق. (1397). آینده پژوهی حسابداری مدیریت: از منظر علم و فناوری اطلاعات. حسابداری مدیریت، (11)38: 127-138.
شمس زاده باقر، زلقی حسن، امینیان حامد. (1396). آسیب شناسی الگوی کنونی تهیه صورت های مالی و ارائه مدل گزارشگری مالی بر مبنای فعالیت. فصلنامه حسابداری مالی. (۳۶)9 :۱۶۰-۱۲۷.
صدیقیان، محمدجواد، اخلاصی کزج، سعید و صادقیان، سعید. (1400). بررسی آینده حسابداری، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی.
کمر خانی، علی. (1395). بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در حسابداری. کنفرانس بین المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. دوره 4.
لک، جمشید، پورعلی، محمدرضا، منصوری راد، همت. (1399). آﯾﻨﺪه ﭘﮋوﻫﯽ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺣﺴﺎﺑﺪاری. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ، 12(45): 146-133.
حاجی مرادخانی، حدیثه، زارع آهن پنجه، زهرا. (1400). تشریح به کارگیری بازی صفحه ای مونوپولی در کلاس های اصول حسابداری. حسابداری و منافع اجتماعی، (1)11، 126-107.
نوایی لواسانی، مرتضی، (1391)، آینده پژوهی در خدمات مالی با تاکید بر فناوری اطلاعات، اولین همایش ملی آینده پژوهی، تهران.
نوروزی، محمد. (1399). نگرش تحلیلی به نقش بازی‌های جدی در آموزش حسابداری. حسابداری و منافع اجتماعی  (2)10،  167-155.
Babajani, J., Barzideh, F., Khonaka, A. (2018). Future Studies in Management Accounting from the Perspective of Science and Information Technology. Management Accounting, 11(38), 127-138. (In Persian).
Creswell, J. W. (2009). Research design: Quantitative, qualitative and mixed methods.
Denter, N. M., Seeger, F., & Moehrle, M. G. (2022). How can Blockchain technology support patent management? A systematic literature review. International Journal of Information Management, 102506.
Ding, K., Lev, B., Peng, X., Sun, T., & Vasarhelyi, M. A. (2020). Machine learning improves accounting estimates: Evidence from insurance payments. Review of accounting studies, 25(3), 1098-1134.
Etemadi, H., Elahi, S., & Hassan Aghaei, K. (2006). Investigating the effect of information technology on the qualitative characteristics of accounting information. Accounting and Auditing Reviews, 13 (1). (In Persian).
Hajimoradkhani, H., & Zare Ahan Panjeh, Z. (2021). How to Use Monopoly Board Game in Accounting Principles Courses. Journal of Accounting and Social Interests, 11(1), 107-126. (In Persian).
Kamar Khani, A. (2016). Investigating the factors affecting the application of information technology in accounting. International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting. Volume 4. (In Persian).
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative research interviewing. Sage.
Lak, J., Pourali, M., Mansourirad, H. (2020). Futures Study in Researches and Accounting Education. Accounting and Auditing Research, 12(45), 133-146. (In Persian).
Murray, M., & Chamberlain, K. (1998). Qualitative research in health psychology: Developments and directions. Journal of Health psychology, 3(3), 291-295.
Navai Lavasani, Morteza. (2012). Research in financial services with emphasis on information technology. The first national conference on futures studies. (In Persian).
Noroozi, M. (2020). An Analytical Approach to the Role of the Serious Game (SG) in Accounting Education. Journal of Accounting and Social Interests, 10(2), 155-167.
Roth, T., Stohr, A., Amend, J., Fridgen, G., & Rieger, A. (2022). Blockchain as a driving force for federalism: A theory of cross-organizational task-technology fit. International Journal of Information Management, 102476.
Sedighiyan, Mohammad Javad; Ekhlasi, Saeed; Sadeghian, Saeed (1400). Investigating the future of accounting. Seventh International Conference on Management, Accounting and Economic Development. (In Persian).
Shamszadeh, Baqer; Zalghi, Hassan; Aminian, Hamed (2017). Pathology of the current model of preparing financial statements and presenting an activity-based financial reporting model, Financial Accounting Quarterly. 36 (9): 126-159. (In Persian).
Srivastava, A. (2014). Why have measures of earnings quality changed over time? Journal of Accounting and Economics, 57(2-3), 196-217.
Vetter, Amy, (2018). 4 steps to prepare for the future of accounting, journal of accountancy.