نقش هزینه های نمایندگی بر اثر تغییر مدیر مالی و گردش حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران،

3 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه رازی،کرمانشاه، ایران

چکیده

کنترل‌های داخلی فرایندی است که به‌وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرا می‌شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینۀ قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول به دست آید. حسابرسان و مدیران مالی سازمان‌ها نقش عمده‌ای در بهبود، اثربخشی و ارتقا ساختار سیستم کنترل‌های داخلی و صرفه اقتصادی سازمان خود دارند و باعث ارمغان سیستم مالی کاراتر برای سازمان خود می‌شوند. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تغییر مدیر مالی و گردش حسابرس بر ضعف کنترل‌های داخلی و همچنین بررسی این اثر در شرکت‌هایی با مشکلات نمایندگی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1398-1392 می‌باشد. تجزیه‌وتحلیل داده-های پژوهش با استفاده از مدل لجستیک نشان داده است که تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل‌های داخلی اثر معنادار و مثبتی دارد؛ درحالی‌که گردش اجباری حسابرس بر ضعف کنترل‌های داخلی اثر معناداری نداشته است. همچنین نتایج نشان داده که اثر تغییر مدیر مالی و گردش اختیاری حسابرس بر ضعف کنترل‌های داخلی در شرکت‌هایی با مشکلات نمایندگی، معنادار است. یافته‌های پژوهش حاضر می‌تواند با شناسایی عوامل مؤثر بر ضعف کنترل‌های داخلی در شرکت‌هایی با مشکلات نمایندگی، به لحاظ بهبود در تصمیمات مدیریتی و نظام کنترلی شرکت و به‌ویژه بهبود در کیفیت گزارشگری مالی بسیار حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of agency costs due to the change of financial manager and auditor turnover on the internal controls weakness

نویسندگان [English]

  • hadis abdi 1
  • farsheid kheirollahi 2
  • mehri alimoradi 3
1 Master’s in Accounting, Razi University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
2 Prof of Accounting, , Razi University, Kermanshah, Iran,
3 Master’s in Accounting,, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Internal controls are a process that is designed and implemented by management and other staff to ensure reasonable achievement by management of the entity's objectives in terms of reliability of financial reporting, the effectiveness and efficiency of operations, and compliance with applicable laws and regulations. Auditors and financial managers of organizations play a major role in improving, effectiveness and improving the structure of the internal control system and cost effective of their organization and will result in a more efficient financial system for their organization. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of changing financial officer and auditor turnover on the internal controls weakness and also investigate this effect in companies with representation problems for companies listed on the Tehran Stock Exchange for years 2013-2019. Analysis of research data using a logistic model has shown that the change of financial manager and the voluntary auditor's turnover has a significant and positive effect on the internal control’s weakness; while the auditor's mandatory turnover has not had a significant effect on the internal control’s weakness. The results also show that the effect of changing the financial manager and the voluntary auditor's turnover on the internal control’s weakness in companies with agency problems is significant. The findings of the present study can be very important in terms of improving the company's management decisions and control system and especially improving the quality of financial reporting by identifying the factors affecting the weakness of internal controls in companies with agency problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agency Problems
  • Changing Financial Officer
  • Internal Control’s Weakness
  • Mandatory Auditor's Turnover
  • Voluntary Auditor's Turnover
اعتمـادی، حسـین؛ باباجانـی، جعفـر؛ آذر، عـادل؛ دیانتی دیلمـی، زهـرا. (1388). تأثیـر فرهنگ‌سازمانی، تمرکز مالکیت و سـاختار مالکیـت بـر کیفیـت اطلاعاتـی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بـورس اوراق بهـادار تهـران. فصلنامـه علـوم مدیریـت ایـران، 4 (15): 33-1.
اورادی، جواد؛ حاجیها، زهره؛ صالح‌آبادی، مهری. (1396). ضعف در کنترل­های داخلی و تأخیر گزارش حسابرسی. فصلنامه حسابداری مالی، 9 (33): 96-78.
بادآور نهندی، یونس؛ نظاری ابر، فیروز؛ دهقان، رقیه. (1398). ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تأکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی. حسابداری و منافع اجتماعی، 9 (2): 24-1.
پورحیدری، امید؛ کوپائی حاجی، مهدی. (1389). پیش­بینی بحران مالی با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی. مجله پژوهش حسابداری مالی، 1 (3): 46-33.
جمالی، امیرحسین؛ کرمی، محمود. (1395). بررسی تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، ۱۶ (۶۴): 98-81.
حاجیها، زهره؛ حسین نژاد، سهیلا. (1394). عوامل تأثیرگذار بر نقاط ضعف بااهمیت کنترل داخلی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (26): 127-119.
حساس یگانه، یحیی؛ جعفری، ولی‌اله. (1389). بررسی تأثیر چرخش مؤسسات حسابرسی بر کیفیت حسابرسی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (9): 42-25.
داغانی، رضا؛ عزیز خانی، مسعود؛ احمدیان، مژگان. (1395). تأثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 64 (95): 62-43.
دوانی، غلامحسین. (1384). کالبدشکافی­های رسوایی­های مالی در بازار جهانی سرمایه. مجله حسابدار،20 (173): 15-4.
عباسی، سمیه؛ صفرپور، مریم؛ خوشکار، فرزین. (1400). تأثیر ریسک کنترل داخلی بر مشکلات نمایندگی. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5 (69): 16-1.
غفاری قاضیانی، عباس؛ خردیار، سینا؛ پورعلی، محمدرضا؛ صمدی، محمود. (1400). ارائه الگوی ضعف کنترل‌های داخلی براساس معیارهای کنترلی شاخص کیفی حسابداری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10 (38): 267-255.
فخاری، حسین؛ کبیری، محمدتقی. (1397). بررسی عوامل تعیین‌کننده افشای ضعف کنترل­های داخلی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10 (40): 42-25.
قیطاسی، روح اله؛ سبزعلی پور، فرشاد؛ حاجی‌زاده، فتح اله. (1395). بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی. دانش حسابرسی، 16 (63): 148-129.
کرباسی یزدی، حسین. (1384). استانداردهای کنترل داخلی در دولت. فصلنامه دانش حسابرسی، 17: 13-4.
مطلبیان چالشتری، مجتبی؛ مصطفوی، زهرا. (1398). تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 9 (4): 82-65.
مظاهری، علی؛ مراد زاده فرد، مهدی؛ دیانتی دیلمی، زهرا. (1392). اثر دوره تصدی مدیریت بر ارزش شرکت، هزینه­های نمایندگی و ریسک اطلاعاتی. پژوهش­های تجربی حسابداری، 3 (9): 39-21.
ملکیان، اسفندیار؛ قربانی، هادی؛ صالح­آبادی، مهری. (1397). تأثیر استقلال حسابرس بر ضعف کنترل­های داخلی پس از تصویب دستورالعمل کنترل­های داخلی. نشریه دانش حسابرسی، 18 (73): 77-55.
ولی زاده لاریجانی، اعظم؛ مداحی، آزاده؛ شیبانی، نسرین. (1400). رابطه‌ی دوره تصدی و چرخش حسابرسان مستقل با گزارش نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 11 (4): 150-125.
Abbasi, S., Safarpour, M., and Khoshkar, F. (2021). The Impact of Internal Control Risk on Representation Problems, Quarterly Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 5 (69): 1-16. (In Persian)
Agrawal, A., and T. Cooper. (2008). corporate governance consequences of accounting scandals: Evidence from top management, CFO and auditor turnover.Working paper, University of Alabama.
Ashbaugh-Skaife, H., D. Collins, W. Kinney., and LaFond, R. (2008). The effect of SOX internal control deficiencies and their remediation on accruals quality. The Accounting Review 83 (1): 217–250.
Badavar Nahandi, Y., Nezari Abr, F., & Dehghan, R. (2019). The Relationship between Agency Costs and Expropriation of Minority Shareholders’ Interests with Emphasis on the Role of Financial Reporting Quality. Journal of Accounting and Social Interests, 9(2): 1-24. (In Persian)
Baltaci. M., and Yilmaz, S. (2006). Keeping an Eye on Sub-national Governments: Internal Control and Audit at Local Levels, World Bank Institute, Washington.D.C, 1-35.
Calderon, T. G., Wang, L., & Conrad, E. J. (2012). Material internal control weakness reporting since the Sarbanes-Oxley Act. The CPA Journal82(8), 20. Chen, C., Li, T., Shao, R., & Zheng, S. X. (2019). Dynamics of deterioration in internal control reported under SOX 404. International Review of Economics & Finance61, 228-240.Chi, Y. H. (2012). Reoccurrence of financial restatements: The effect of auditor change, management turnover and improvement of internal control. Morgan State University. Daghani, R., Aziz Khani, M., and Ahmadian, M. (2017). The Impact of the Auditor's Forced Turnover Policy on Audit Fees, Evidence from the Tehran Stock Exchange. Auditing Knowledge, 64(95):43-62. (In Persian)
Davani, G. H. (2005). Autopsy of financial scandals in the global capital market. Journal of Accountants, 20(173): 4-15. (In Persian)
Dong Ji, X., Lu, W., & Qu, W. (2015). Determinants and economic consequences of voluntary disclosure of internal control weaknesses in China. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12(1), 61-72
Eisenhardt, K. M. (1988). Agency-and institutional-theory explanations: The case of retail sales compensation. Academy of Management journal31(3), 488-511. Etemadi, H., Babajani, J., Azar, A., and Diantidilmi, Z. (2009). The Effect of Organizational Culture, Ownership Concentration and Ownership Structure on the Information Quality of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Iranian Journal of Management Sciences, 4(15): 1-33. (In Persian)
Fakhari, H., & Kabiri, M. T. (2018). An Investigation of the Determinants of Disclosure of Internal Controls Weakness at the Listed Companies of the Tehran Stock Exchange (TSE). Accounting and Auditing Research, 10(40): 25-42. (In Persian)
Ghaffarighaziani, A., kheradyar, S., Pourali, M. R., & samadi, M. (2021). Presentation internal control weakness template, Based on control criteria of accounting quality indicators. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(38): 255-267. (In Persian)
Hajiha, Z., and Hosseinnejad, S. (2015). Factors Affecting Weaknesses with Importance of Internal Control, Financial Accounting and Auditing Research, 7(26): 119-127. (In Persian)
Harris, Arlene E. (2016). A Quantitative Study of the Impact of CFO and Auditor Turnover on Interna Control Weaknesses: A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
Hasas Yeganeh, Y., and Jafari, V. (2010). Investigating the effect of the rotation of auditing firms on the audit quality of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Stock Exchange Quarterly 3 (9):25-42. (In Persian)
Jamali, A. H., & Karami, M. (2016). Investigating the effect of agency costs on auditing in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Auditing Knowledge, 16 (64): 81-98. (In Persian)
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics3(4), 305-360. Johnstone, K., Li, C., & Rupley, K. H. (2011). Changes in corporate governance associated with the revelation of internal control material weaknesses and their subsequent remediation. Contemporary Accounting Research, 28, 331-383.
Karbasi Yazdi, H. (2005). Internal control standards in government. Auditing Knowledge Quarterly, 17: 4-13. (In Persian)
Kim, M. (2017). The impact of managerial overconfidence and ability on Auditor Going-Concern Decisions and Auditor Termination. George Mason University.
Kroll, K. (2012). Keeping the company safe: Preventing and detecting fraud. Financial Executive, 28(7), 20-23.
Krug, J. A., Wright, P., & Kroll, M. J. (2014). Top management turnover following mergers and acquisitions: Solid research to date but still much to be learned. Academy of Management Perspectives, 28, 143-163.
Latridis, E.G .(2011). Accounting disclosures, accounting quality and conditional and unconditional conservatism, Elsevier 20, 88-102.
Lehmann, C. M. (2010). Internal controls: A compendium of short cases. Issues in Accounting Education25(4), 741-754. Lenghel, R. D. (2013). Internal control organization procedure. Knowledge Horizons - Economics, 5(3), 131-134.
Li, C., Sun, L., & Ettredge, M. (2010). Financial executive qualifications, financial executive turnover, and adverse SOX 404 opinions. Journal of Accounting and Economics50(1), 93-110. Li, W., Phang, S. Y., & Ho, S. Y. (2019). CEO/CFO turnover and subsequent remediation of information technology material weaknesses. Accounting & Finance59(4), 2553-2577. Li, Z., Wang, B., Wu, T., & Zhou, D. (2021). The influence of qualified foreign institutional investors on internal control quality: Evidence from China. International Review of Financial Analysis78, 101916. Liu, W. P., & Huang, H. W. (2020). Auditor realignment, voluntary SOX 404 adoption, and internal control material weakness remediation: Further evidence from US-listed foreign firms. International Business Review29(5), 101712. Malekian, E., Ghorbani, H., and Salehabadi, M. (2018). The effect of auditor independence on the weakness of internal controls after the approval of internal control instructions. Journal of Auditing Knowledge, 18(73): 55-77. (In Persian)
Mande, V., & Myungsoo, S. (2013). Do financial restatements lead to auditor changes? Auditing: A Journal of Practice & Theory, 119-145
Mazaheri, A., Moradzadeh Fard, M., and Dianti Deilami, Z. (2013). The effect of management tenure on company value, agency costs and information risk. Empirical Accounting Research, 3(9): 21-39. (In Persian)
Mellon, M. J., & Marley, R. (2013). Roger's dilemma: A situational examination of ethical behavior in the presence of internal control deficiencies. Issues in Accounting Education28(2), 337-351. Mitra, S., Jaggi, B., & Al-Hayale, T. (2017). The effect of managerial stock ownership on the relationship between material internal control weaknesses and audit fees. Review of Accounting and Finance. MotalebianChaleshtori, M., & Mostafavi Ghahfarohki, Z. (2020). The effect of ownership structure and Financial Leverage of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange. Journal of accounting, accountability and society interests9(4), 65-82. (In Persian)
Munsif, V., Raghunandan, K., & Rama, D. V. (2013). Early warnings of internal control problems: Additional evidence. Auditing: A Journal of Practice & Theory32(2), 171-188. Oradi, J., Hajiha, Z., & Salehabadi, M. (2017). Weaknesses in internal controls and delays in audit reports. Financial Accounting Quarterly, 9(33): 78-96. (In Persian)
Pifeh, A., Ghalandarzahi, K., Dahmarde Ghaleno, M., & Zarei, H. (2019). CEO Turnover and Internal Control Material Weaknesses. Iranian Journal of Accounting, Auditing and Finance, 3(1), 29-45
Pourheidari, O., and Kopai Haji, M. (2010). Predicting the financial crisis using a model based on a linear dissociation function. Journal of Financial Accounting Research, 1(3): 33-46. (In Persian)
Qitasi, R., Sabzalipour, F., and Hajizadeh, F. (2016). Investigating the Impact of Audit tenure on Agency Costs, Auditing Knowledge, 16(63): 129-148. (In Persian)
Rice, S. C., & Weber, D. P. (2012). How effective is internal control reporting under SOX 404? Determinants of the (non-)disclosure of existing material weaknesses. Journal of Accounting Research, 50, 811-843.
Soltani, B. (2014). The anatomy of corporate fraud: A comparative analysis of high profile American and European corporate scandals. Journal of Business Ethics, 120, 251-274.
Tepalagul, N., & Lin, L. (2015). Auditor independence and audit quality: A literature review. Journal of Accounting, Auditing & Finance30(1), 101-121. Thevenot, M., & Hall, L. (2011). Adverse diverse internal control over financial reporting opinions and auditor diverse/resignations. Academy of Accounting & Financial Studies Journal, 15(4), 41-60.
Valizadeh Larijani, A., Maddahi, A., &Sheybani, N. (2021). Audit Tenure and Audit Turnover relation with the report of weaknesses of internal control on financial reporting. Empirical Research in Accounting, 11(4): 125-150. (In Persian)
Wang, Y., & Huang, Y. (2013). The impact of internal control quality on CFO turnover. Asian. Journal of Finance & Accounting, 5 (1), 334-343.