تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش تعدیلی اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی با استفاده از معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافت، بافت، ایران

2 دانشجو دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

بر پایه نظریه نمایندگی، فعالیت‌های مسئولیت‌پذیری اجتماعی می‌تواند برای کاهش هزینه‌های سیاسی مورد استقاده قرار گیرد، کاهش هزینه‌های سیاسی می‌‌تواند منجر به گرایش بیشتر به اجتناب مالیاتی شود. با این وجود، هزینه‌های سیاسی بسیار به اندازه شرکت وابسته است، زیرا بر پایه فرضیه هزینه‌های سیاسی شرکت‌های بزرگ‌تر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می‌گیرند و بدین‌ترتیب بیشتر در معرض مواجه با هزینه‌های سیاسی هستند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نقش تعدیلی اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی با استفاده از معادلات ساختاری است. در این راستا برای اندازه‌گیری اجتناب مالیاتی از نرخ موثر مالیاتی و برای سنجش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت از شاخص KLD استفاده شده است. بدین منظور، نمونه‌ای متشکل از 1200 سال/ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا1398 با استفاده از معادلات ساختاری بررسی شده‌ است. نتایج پژوهش نشان داد افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می‌شود. همچنین، نتایج پژوهش در ارتباط با اثر تعدیل‌کنندگی اندازه شرکت نشان داد اندازه شرکت دارای اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه بین افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی است. به‌عبارتی دیگر، هنگامی که اندازه شرکت بزرگ‌تر است، رابطۀ بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Corporate Social Responsibility and Moderating Role of Size Firm on the Tax Avoidance Using Structural Equation Modeling

نویسندگان [English]

  • Sedighe , Azizi 1
  • Hossein Jokar 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Baft Branch, Baft, Iran.
2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

According to agency theory, social responsibility activities can be used to reduce political costs, reducing political costs can lead to a greater tendency to avoid tax evasion. However, political costs are highly dependent on the size of the company; because, according to the political cost hypothesis, larger companies are more under government control and thus more exposed to political costs; therefore, the main purpose of this study is to investigate the moderating effect of size firm on the relationship between social responsibility and tax avoidance. In this regard, the effective tax rate is used to measure tax avoidance and the KLD index is used to measure corporate social responsibility. For this purpose, a sample consisting of 1200 years-listed companies on the Tehran Stock Exchange during the years 2009-2020 has been studied using structural equations. The results showed that increasing social responsibility leads to reducing tax avoidance. Also, the results of research on the moderating effect of firm size showed that firm size has a moderating effect on the relationship between disclosure of social responsibility and tax avoidance. In other words, when the size of the company is larger, the relationship between social responsibility and tax avoidance is stronger.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Size Firm
  • Tax Avoidance
احمدی نیاسانی، آسیه؛ رستمی، شعیب؛ صبوری، مریم. (139۴). بررسی رابطه بین شاخص های مسیولیت اجتماعی شرکت ها و اجزای عملکرد مالی؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. ماهنامه تحقیقات مدیریت و حسابداری، 14(5): 25-42.
بهار مقدم، مهدی؛ جوکار، حسین؛ شمس الدینی، کاظم؛ حمزه نژاد، سجاد. (1398). اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش های تجربی حسابداری، 9(4): 271-298.
پورحیدری، امید؛ سروستانی، امیر. (۱۳۹۱). بررسی تأثیر ویژگی های شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر اختلاف مالیات ابرازی و قطعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه مالیات،۲۰ (۱۴): ۷۸-۶۱. حساس یگانه، یحیی، بولو، قاسم، رضائی، شهروز. (1398). الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی. پژوهش های حسابداری مالی، 11(4): 111-130.
حجازی، رضوان؛ ابوحمزه، مینا؛ میرزایی، محمد مهدی. (1394) مسئولیت اجتماعی و تمکین مالیاتی شرکتی (مطالعه موردی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ). دانش حسابداری و حسابداری مدیریت، 4(16): 77-90.
خانی، عبدالله؛ ایمانی، کریم؛ یوسفی، امین. (1393). اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن. حسابداری و منافع اجتماعی، 4(4): 121-142.
دارابی، وقفی، سید حسام؛ سلمانیان، مریم. (1394). بررسی ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش و ریسک شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری ارزشی و رفتاری، 1(2): 193-213.
دیانتی دیلمی، زهرا؛ رضاپور پرورش، رویا. (1393). رابطۀ بین اخلاق شرکتی، مسئولیت اجتماعی و ماکیاولیسم با فرار مالیاتی. اخلاق در علوم و فناوری، 9 (4): 83-94.
رضائی پیته نوئی، یاسر؛ غلامرضاپور، محمد؛ کاظمی، سید پوریا؛ امیرنیا، نرجس. (1400). بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی: آزمون نظریه ثروت اجتماعی- عاطفی و نمایندگی. پژوهش های حسابداری مالی، 13(1): 45-66. .1675
سپاسی، سحر؛ حسن زاده، مرتضی. (۱۳۹۵). تاثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت روی پایداری سود. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 1(۱): ۱۳۸-۱۲۳.
ستایش، محمدحسین؛ ممتازیان، علیرضا؛ بهپور، سجاد. (1394). بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، 3(4): 51-66.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ جوانمرد، مرضیه. (1397). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثرهمزمان متغیرهای منتخب. پژوهش های حسابداری مالی، 10(1): 19-36.
قادرزاده، کریم؛ علوی، سید مصطفی. (1400). اجتناب مالیاتی: مسئولیت اجتماعی و نقش تعدیل‌گر مالکیت خانوادگی. دانش حسابداری، 12(3): 111-128.
عباس زاده، محمدرضا؛ فدایی، مرتضی؛ مفتونیان، محسن، بابایی کلاریجانی، مائده. (1395). بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها ( مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران ). اقتصاد مالی، 10(35): 45-74.
عارف منش، زهره؛ زارع زردینی، طیبه. (1399). بررسی تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین منابع نامشهود و عملکرد شرکت در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 10(3): 57-73.
متین فرد، مهران؛ چهارمحالی، علی اکبر. (1399). بررسی تأثیر عدم اطمینان اقتصادی بر اجتناب مالیاتی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(36): 285-296.
ملانظری، مهناز؛ نوری فرد، یدالله؛ قشقایی عبدی، شقایق. (1391). اثرات متفاوت اندازه شرکت و نوع صنعت بر سودآوری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 4 (16): 157-183.
مهرانی، ساسان؛ سیدی، سیدجلال. (1392). بررسی تاثیر مالیات بر درآمد و حسابداری محافظه‌کارانه بر اجتناب مالیاتی شرکت‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 3(10): 13-34.
مهربانپور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد؛ محمدی منصور. (1396). بررسی اثر روابط سیاسی شرکت‌ها بر بکارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته. دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 2(3): 147-168.
مولایی ایل ذوله، علی، نوراله زاده، نوروز، جعفری، سیده محبوبه، دارابی، رویا. (1399). بررسی رابطة مسئولیت اجتماعی شرکت و پاداش مدیران باگزارشگری متهورانه مالیاتی. اقتصاد مالی، 14(52): 101-128.
Abbaszadeh, M. R., Fadaei, M., Maftounian, M., & Babaei Klarijani, M. (2016). Investigating the relationship between financial transparency and tax avoidance with respect to institutional ownership of companies (Case study of Tehran Stock Exchange companies). Financial Economics, 10 (35), 45-74. (In Persian).
Abid, S., & Dammak, S. (2021). Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies. Journal of Financial Reporting and Accounting.
Ahmadi Niasani, A., Rostami, Sh., & Saburi, M. (2015). Investigating the relationship between corporate social responsibility indicators and financial performance components; Evidence from Tehran Stock Exchange. Monthly of Management and Accounting Research, 14 (5), 25-42. (In Persian).
Aghaei, Al-H. (2001). Examining the Exemption of Agricultural Sub-Sectors in the Iranian Tax System. Tehran, Paygan Publications. (In Persian).
Aggarwal, R., Erel, I., Stulz, R., & Williamson, R. (2007). Do U.S. firms have the best corporate governance? A cross-country examination of the relation between corporate governance and shareholder wealth. (No. 12819). National Bureau of Economic Research, Inc.
Agrawal, K. K. (2007). Corporate Tax Planning. (Vol. 1). Atlantic Publishers & Dist.
Arefmanesh, Z., & Zare Zardeini, T. (2020). The effect of firm size on relationship between intangible resources and performance in listed Tehran stock exchange companies. Journal of Accounting and Social Interests, 10(3), 57-73. (In Persian).
Avi-Yonah, R. S. (2008). Corporate Social Responsibility and Strategic Tax Behavior. In Tax and corporate governance. Springer, Berlin, Heidelberg. 183-197.
Baharmoghaddam, M., Jokar, H., shamsaldini, K., & Hamza Nejad, S. (2020). Audit quality moderating effects on the relation between accounting information quality and investment efficiency. Empirical Research in Accounting, 9(4), 271-298. (In Persian).
Barclay, D., Higgins, C., & Thompson, R. (1995). The partial least squares approach to causal modeling: personal computer adoption and use as an illustration. Technological Studies, 2(2), 285-309.
Benlemlih, M., & M. Bitar (2016). Corporate social responsibility and investment efficiency. Journal of Business Ethics, 133, 1-25.
Carroll, A. B. (1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibility. Business Management. 5(2), 131-148.
Chen, J., & Roger, S. (2005). The determinants of capital structure: evidence from Chinese listed companies. Economic change and restructuring. Economic Change and Restructuring, 38(1), 11-35.
Christensen, J., & Murphy, R. (2004). The social irresponsibility of corporate tax avoidance. Taking CSR to the bottom line. Development 47, 37–44.
Darabi, S. H., & Salmanian, M. (2014). Investigating the relationship between social responsibility reporting and the value and risk of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Value and Behavioral Accounting, 1 (2), 193-213. (In Persian).
Dianti Deilami, Z., & Rezapour Parvaresh, R. (2014). The relationship between corporate ethics, social responsibility and Machiavellianism with tax evasion. Ethics in Science and Technology, 9 (4), 83-94. (In Persian).
Dijkstra, T. K., & Henseler, J. (2015). Consistent partial least squares path modeling. MIS Quarterly, 39(2), 297-316.
El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C., & Mishra, D. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking and Finance, 35(9), 2388-2406.
Ernst, E. (1978). Social Responsibility Disclosure: 1978 Survey Ernst & Ernst. Cleveland. OH.
Ferns, B., & Prakash, S. S. (2012). Emerging trends in corporate social responsibility (CSR) reporting by large corporations: a comparative analysis of corporate CSR reports by Western European and North American corporations. Leadership, Corporate Responsibility, 264-277.
Ferri, M. G., & Jones, W. H. (1979). Determinants of financial structure: A new methodological approach. Journal of Finance, 34(3), 631-44.
Fornel, C., & Lacker, D. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistic. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Fleming, M. (2002). What is safety culture? Rail way safety ever green House. Working Paper.
Foroghi, D., Amiri, H., & Javanmard, M. (2018). Impact of corporate social responsibility to cash holdings through synchronous effect of chosen variables. Journal of Financial Accounting Research, 10(1), 19-36. (In Persian).
Freedman, J. (2003). Tax and corporate responsibility. Tax Journal, 695 (2), 1–4.
Friedman, M. (2007). The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits. In Corporate Ethics and Corporate Governance. Springer, Berlin, Heidelberg. 173-178.
Friedman, M. (2020). Capitalism and Freedom. University of Chicago press, Chicago, IL.
Fitri1, R. Z., & Munandar, A. (2019). The effect of corporate social responsibility, profitability, and leverage toward tax aggressiveness with size of company as moderating variable. Binus Business Review, 9(1), 63-69.
Geva, A. (2008). Three models of corporate social responsibility: interrelationships between theory, research, and practice. Business and Society Review, 113(1), 1-41.
Ghaderzadeh, S. K., & Alavi, S. (2021). Tax avoidance: Social responsibility and the moderator role of family ownership. Journal of Accounting Knowledge, 12(3), 111-128. (In Persian).
Goss, A., & Roberts, G. S. (2011). The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. Journal of Banking and Finance, 35(7), 1794-1810.
Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3), 127–178.
Hanifa, R. M., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. Journal of Accounting and Public Policy, 24(5), 391–430.
Hasas Yeganeh, Y., Blue, G., & Rezaei, S. (2019). A model for impact of the selected dimensions of corporate social responsibility on avoidance and tax evasion. Journal of Financial Accounting Research, 11(4), 111-130. (In Persian).
Hejazi, R., Abu Hamza, M., & Mirzaei, M. M. (2015) Corporate social responsibility and tax compliance (case study of the general department of taxation of large taxpayers). Accounting Knowledge and Management Accounting, 4 (16), 77-90. (In Persian).
Hoi, C. K., Wu, Q., & Zhang, K. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. The Accounting Review, 88(6), 2025–2059.
Hossain, M., Islam, K., & Andrew, J. (2006). Corporate social and environmental disclosure in developing countries: evidence from Bangladesh. Working Paper.
Hu, L.T., & Bentler, P. M. (1998). Fit indices in covariance structure modeling: sensitivity to under parameterized model misspecification. Psychological Methods, 3(4), 424-453.
Hoi, C-K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) Associated with Tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. Working paper.
Khani, A., Imani, K., & Yosefi, A. (2014). Tax avoidance, how to measure and factors affecting it. Journal of Accounting and Social Interests, 4(4), 121-142. (In Persian).
Kim, J., Li, Y., & Zhang, L. (2013), corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firm-level analysis. Journal of Financial Economics, 100(3), 639-662.
Kiel, G.C., & Nicholson, G. J. (2003). Board composition and corporate performance: How the Australian experience informs contrasting theories of corporate governance. Corporate governance An International Review, 11(3), 189-205.
Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. New York, Routledge.
Lanis, R., & Richardson, G., (2011). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy, 30(1), 50–70.
Landolf, U. (2006). Tax and corporate responsibility. International Tax Review, 29(July), 6–9.
Laguir, L., & Elbaz, J. (2015). Does corporate social responsibility affect corporate tax aggressiveness? Journal of Cleaner Production, 107, 662-675.
Lanis, R., & Richardson, G. (2012). The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness. Journal of Accounting and Public Policy, 30(1), 50–70.
Liu, H., & Lee, H.-A. (2019). the effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies. International Journal of Accounting & Information Management, 27(4), 632-652.
Magner, N., Welker, R. B., & Campbell, T. L. (1996). Testing a model of cognitive budgetary participation -processes in a latent variable structural equations’ framework. Accounting and Business Research, 27(1), 41-50.
Martinez-Conesa, I.; Soto-Acosta, P.; & Manzano, M. P. (2017). Corporate social responsibility and its effect on innovation and firm performance: Empirical research in SMEs. Journal of Cleaner Production, 142(20), 2374-2383.
Matin Fard, M., & Chaharmahali, A. (2020). Investigating the impact of economic uncertainty on the tax avoidance. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 9(36), 285-296. (In Persian).
Mehrabanpour, M., Jandaghi Ghomi, M., & Mohammadi, M. (2017). Political connections and abnormal transactions by related parties. Journal of Value & Behavioral Accounting, 2(3), 147-168. (In Persian).
Mehrani, S., & Seyyedi, S. (2014). The effect of accounting conservative and tax income on tax avoidance. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 3(3), 13-34. (In Persian).
Mullah Nazari, M.., Nouri Fard, Y., & Qashqaei Abdi, Sh. (2013). Different effects of company size and industry type on profitability. Financial Accounting and Auditing Research, 4(16), 157-183. (In Persian).
Mollaei Zuleh, A., Noorullahzadeh, N., Jafari, S. M., & Darabi, R. (2021). Investigating the relationship between corporate social responsibility and managers' rewards with bold tax reporting. Financial Economics, 14 (52), 101-128. (In Persian).
Pourheidari, O., & Sarvestani, A. (2012). Investigating the effect of firm characteristics, industry type and institutional ownership on the difference between declared and definite tax of firms listed in Tehran Stock Exchange. Journal of tax research, 20(14), 61-78. (In Persian).
Rezaei Pitenoei, Y., gholamrezapoor, M., Kazemi, S., & Amirniya, N. (2021). Investigating the moderating role of family ownership on the relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: testing the theory of socioemotional wealth and agency theory. Journal of Financial Accounting Research, 13(1), 45-66. (In Persian).
Salamon, L. M., & Siegfried. J. J. (1977). Economic power and political influence: The impact of industry structure on public policy. American Political Science Review, 71(3), 1026-1043.
Scholes, M. S., Wolfson, M. A., Erickson, M., Maydew, E., & Shevlin, T. (2014). Taxes & business strategy. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
Sepasi, S., & Morteza H. (2015). The Impact of the economic dimension of corporate social responsibility on profit sustainability. Quarterly Journal of Value and Behavioral Accounting. 1(1), 123-138. (In Persian).
Setayesh, M., Momtazian, A., & Behpur, S. (2016). Investigating the non-linear relationship between growth and profitability of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 3(4), 51-66. (In Persian).
Sikka, P. (2010). Smoke and mirrors: Corporate social responsibility and tax avoidance. Accounting Forum, 34(3–4), 153–168.
Titman, S. (1988). The effect of capital structure on a firm's liquidation decision. Journal of Financal Economics, 13(1), 137-151.
Warner, J. B. (1977). Bankruptcy costs: Some evidence. Journal of Finance, 32(2), 337-347.
Watts, R.L., & Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory: A ten-year perspective. The Accounting Review, 65(1), 131-156.
Williams, D. F. (2007). Developing the Concept of Tax Governance. KPMG, London, UK.
Yopie, S., & Elivia, E. (2022). The effect of corporate social responsibility, family ownership on tax avoidance: The effect of audit quality moderation. Indonesian Journal of Economics, Social, and Humanities, 4(1), 29-40.