تأثیر روابط سیاسی هیئت مدیره و کیفیت انتشار و افشای اطلاعات بر سود تقسیمی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، گروه تحصیلات تکمیلی حسابداری و حسابرسی، واحد تهران شمال، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

به دلیل نقش با اهمیت سیاست تقسیم سود در تصمیم ­گیری­ مدیران شرکت‌ها، آگاهی از عوامل تعیین‌کننده تقسیم سود ضمن آن‌که تصویر روشنی از توان توزیع نقدی شرکت­ها ارایه می­ دهد، امکان برآورد رفتار آتی آن­ها را نیز فراهم می ­سازد. شواهد مطالعاتی حاکی از نقش ماهیت افشای اطلاعات شرکت‌ها و نوع روابط شرکت‌ها با کانون قدرت سیاسی در زمینه تقسیم سود است. هدف مقاله حاضر مطالعه ‌تاثیر روابط سیاسی هیات‌مدیره، کیفیت افشاء و انتشار اطلاعات بر سود تقسیمی شرکت­ها است. فرضیه ­های پژوهش از طریق نتایج برازش مدل ­های رگرسیون چند متغیره با بکارگیری داده­ های ترکیبی شرکت/ سال با اثرات ثابت و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته ارزیابی گردیده ­اند. برای این منظور، تعداد 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال­های 1391 تا 1397 طبق روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری پژوهش، غربالگری شدند. طبق یافته­ های پژوهش در شرکت­ هایی که هیات‌مدیره آن­ها از روابط سیاسی دولتی برخوردار بوده ­اند، نسبت تقسیم سود بالاتری قابل مشاهده است. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه علامت‌دهی است. همچنین، شرکت­ هایی که امتیاز بالاتری در حوزه انتشار و افشای اطلاعات به موقع و قابل‌اتکا داشته­اند، از تقسیم سود بالاتر پیروی کرده ­اند. این نتایج منطبق با دیدگاه مطرح در فرضیه پیامد است. به علاوه، امتیاز بالای افشای اطلاعات در مشاهده ­های دارای روابط سیاسی هیات‌مدیره سبب افزایش سود تقسیمی شرکت­ها شده است. سایر نتایج حاکی از این است که تخصص مالی هیات‌مدیره، جایگاه مدیرعامل در هیات‌مدیره و استقلال هیات‌مدیره ‌تاثیر بر سود تقسیمی شرکت­ها نداشته ­اند. هزینه­ های نمایندگی، نسبت بدهی­ بلندمدت، گزارش زیان، تغییر درآمدها، اندازه و سرمایه­ گذاری در دارایی­های مشهود ‌تاثیر معنی­دار و منفی بر سود تقسیمی شرکت­ها داشته ­اند. از طرفی عمر، مالکیت مدیریتی و اجتناب مالیاتی ‌تاثیر معنی­ دار و مثبتی بر سود تقسیمی شرکت­ ها داشته ­اند. به طور کلی، نتایج این پژوهش می­تواند ضمن تمرکز بر جنبه‌های نظری و تجربی، دیدگاهی مشخص جهت شناسایی عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Political Connection of Board & Information Disclosure Quality on Firms’ Dividend Payout Policy

نویسنده [English]

  • Mohammad Hassani
Assistant Professor in Accounting, Department of Accounting & Auditing, Faculty of Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Because of the important role of dividend payout policy in managers’ decision makings, the perception and determination the effecting factors on dividend payout policy not only provide an explicit description about the firms’ ability to distribute cash, but also it can provide the possibility of estimation the future behavior of firms. Some studies showed that firms’ dividend payout policy affected by information disclosure and connection to center of political power. This paper empirically analyzed the impact of political connection of board & information disclosure quality on firms’ dividend payout policy. Research hypotheses tested by using multivariate regression models based on panel data with fixed effect and generalized least squares method. Research samples include 204 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2012 till 2019. According to the findings, those firms with board political connected, paid more dividends. This result is accordance with signaling hypothesis. Also, those firms with high quality of information disclosure, paid more dividends. This result is accordance with outcome hypothesis. In Addition, high quality of information disclosure in political connected firms leads to increase the dividend payout. Other findings indicated that board’s expertise, leadership and independence had no impact on dividend payout. Agency cost, long-term debt, loss, revenue volatility, size and tangibility had negative impact, but age, managerial ownership and tax avoidance had positive impact on dividend payout. So, these findings provide specified approach to determine the effecting factors related to dividend payout by focusing on theoretical & empirical perspectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board Political Connection
  • Information Disclosure Quality
  • Dividend Payout Policy
  • Signaling Hypothesis
  • Outcome Hypothesis
بخردی­نسب، وحید؛ رحمانی، حسام و ژولانژاد، فاطمه. (1397). ‌تاثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌ تقسیم سود. حسابداری و منافع اجتماعی، 8 (30)، 48-21.
حساس­یگانه، یحیی و پاک­مرام، عسگر. (1391). ارزیابی ‌تاثیر ابعاد کنترلی و شفافیت اطلاعات مالی حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 4 (15)، 116-85.
حسنی، محمد و عزیزی، شاهین. (1396). ‌تاثیر کیفیت افشای اطلاعات بر تصمیمات مدیران در زمینه پرداخت سود سهام. سومین کنفرانس بین­المللی ایده­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، برلین آلمان.
رشیدی، محسن. (1398). ‌تاثیر کیفیت افشا و کیفیت محیط اطلاعاتی بر هموارسازی سودهای تقسیمی. پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 8 (2)، 140-117.
رهنمای رودپشتی، فریدون و محسنی، عبدالرضا. (1397). ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11 (38)، 144-129.
فروغی، داریوش و اولادحسین، زهرا. (1390). ‌تاثیر ترکیب هیات‌مدیره و عوامل منتخب بر خط‌ مشی تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های تجربی حسابداری، 1 (2)، 106-89.
کردستانی، غلامرضا و تیموری، سیده طاهره. (1396). ‌تاثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود. راهبرد مدیریت مالی، 5 (2)، 53-27.
محمدزاده مقدم، محمدباقر؛ نقدی، سجاد و اسماعیلی، جواد. (1389). ‌تاثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود. حسابداری و منافع اجتماعی، 8 (28)، 172-153.
هوشمند نعمت‌آبادی، احمد و درخشان مهر، آرش. (1399). ‌تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود. چشم ‌انداز حسابداری و مدیریت، 3 (21)، 37-22.
Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. Journal of Accounting and Public Policy, 25(5), 574-595.
Adjaoud, F., & Ben-Amar, W. (2010). Corporate governance and dividend policy: Shareholders' protection or expropriation? Journal of Business Finance and Accounting, 37 (5/6), 648-667.
Aning Sejati, Y. (2009). Political connections and earnings quality: evidence from Malaysia.Phd dissertation, Oklahoma State University.
Arifur, K., Dessalegn, G., Mihret, M., & Badrul, M. (2016). Corporate political connections, agency costs and audit quality. International Journal of Accounting & Information Management, 24 (4), 1-29.
Bae, S.C., Chang, K., & Kang, E. (2012). Culture, corporate governance, and dividend policy: International evidence. Journal of Financial Research, 35 (2), 289-316.
Bekhradi Nasab, V., Rahmani, H., & Zholanezhad, F. (2018). The Effect of Ownership, Control and CEO of the Family on Dividend Policy. Journal of Accounting & Social Interests, 8 (3), 21-48 (in Persian).
Benjamin, S., Zain, M., & Abdul Wahab, E.A. (2016). Political connections, institutional investors and dividend payouts in Malaysia. Pacific Accounting Review, 28 (2), 153-179.
Bliss, M.A., & Gul, F.A. (2012). Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence. Journal of Banking and Finance, 36 (5), 1520-1527.
Booth, L., & Chang, B. (2011). Information asymmetry, dividend status, and SEO announcement-day returns. Journal of Financial Research, 34(1), 155-177.
Boubakri, N., Guedhami, O., Mishrs, D.R., & Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 18 (3), 541-559.
Braggion, F., & Moore, L. (2013),. The Economic Benefits of Political Connections in Late Victorian Britain. The Journal of Economic History73 (1), 142-176.
Brigg Gjesdal, J.P., & Dackerud, H. (2016). Dividend Signals and Voluntary Disclosure: A new approach from Sweden. Master Programme, School of Economic & Managament, Lund University.
Brockman, P., & Unlu, E. (2011). Earned/contributed capital, dividend policy and disclosure quality: An international study. Journal of Banking and Finance, 35 (7), 1610-1625.
Cao, J., Huang, S., Liu, Q., & Tian, G.G. (2012). The stock market implications of political connections: Evidence from firms' dividend policy. Financial Management Association Meeting, Thailand, 1-35.
Chae, J., Kim, S., & Lee, E.J. (2009). How corporate governance affects payout policy under agency problems and external financing constraints. Journal of Banking and Finance, 33 (11), 2093-2101.
Chaney, P.K., Faccio, M., & Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically-connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51 (1-2), 58-76.
Chang, B., & Dutta, S. (2012). Dividends and corporate governance: Canadian evidence. Journal of Applied Finance, 18 (4), 5-30.
Chemmanur, T.J., He, J., Hu, G., & Liu, H. (2010). Is Dividend Smoothing Universal? New Insights a Comparative Study of Dividend Policies in Hong Kong and the U.S. Journal of Corporate Finance, 16 (4), 413-430.
Chen, C.J.P., Ding, Y., & Kim, C.F. (2010). High-level politically connected firms, corruption, and analyst forecast accuracy around the world. Journal of International Business Studies, 41 (9), 1505-1524.
Chen, J., Leung, W.S., & Goergen, M. (2017). The impact of board gender composition on dividend payouts. Journal of Corporate Finance, 43 (April), 86-105.
Cheng, Z., Wang, F., Keung, C., & Bai, Y. (2017). Will Corporate Political Connection Influence the Environmental Information Disclosure Level? Based on the Panel Data of A-Shares from Listed Companies in Shanghai Stock Market. Journal of Business Ethics, 149 (1), 209-221.
Cheng, L.T.W., Davidson, W.N., & Leung, T.Y. (2011). Insider trading returns and dividend signals. International Review of Economics and Finance, 20(3), 421-429.
Chiu, M., & Sung, W.J. (2004). Loans to distressed firms: Political connections, related lending, business group affiliations and bank governance. Working Paper, Chinese University of Hong Kong.
Civilize, S., Wongchoti, U., & Young, M. (2015). Political Connection and Stock Returns: A Longitudinal Study. The Financial Review, 50 (1), 89-119.  
Claessens, S., Feijen, E., & Laeven, L. (2008). Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions. Journal of Financial Economics, 88 (3), 554-580.
Deshmukh, S. (2005). The effect of asymmetric information on dividend policy. Quarterly Journal of Business and Economics, 44 (1), 107-127.
Datta, D., & Ganguli, S.K. (2014). Political connection and firm value: an Indian perspective. South Asian Journal of Global Business Research, 3 (2), 170-189. 
Dicko, S., Khemakhem, H., & Zogning, F. (2019).  Political connections and voluntary disclosure: the case of Canadian listed companies. Journal of Management and Governance, 1-26.
Dinc, I.S. (2005). Politicians & banks: Political influences on government-owned banks in emerging countries. Journal of Financial Economics, 77 (2), 453-479.
Ding, S., Jia, C., Wilson, C., & Wu, Z. (2014). Political connections and agency conflicts: the roles of owner and manager political influence on executive compensation. Review of Quantitative Finance and Accounting, 45 (2), 407-434.
Faccio, M. (2006). Politically-connected firms. American Economic Review, 96 (1), 369-386.
Faccio, M., Masulis, R.W., & McConnell, J.J. (2006). Political Connections & Corporate Bailouts. Journal of Finance, 61 (6), 2597-2635.  
Faccio, M. (2010). Differences between politically-connected and non-connected firms: A cross country analysis. Financial Management, 39 (3), 905-928.  
Fan, J.P.H., Wong, T.J., & Zhang, T. (2007). Politically-connected CEOs, corporate governance, and post-IPO performance of China’s newly partially-privatized firms. Journal of Financial Economics, 84 (2), 330-357.
Fairchild, R., Guney, Y., & Thanatawee, Y., (2014), Corporate dividend policy in Thailand: Theory and evidence, International Review of Financial Analysis, 31 (C), 129-151.
Ferris, S. P., Jayaraman, N., & Sabherwal, S., (2009), Catering effects in corporate dividend policy: International evidence, Journal of Banking & Finance, 33 (9), 1730-1738.
Fisman, R. (2001). Estimating the Value of Political Connections. American Economic Review, 91 (4), 1095-1102.
Foroughi, D., & Oladhosein, Z. (2011). Board of Directors Composition and other Selected Factors on Dividend Policy of Companies in TSE. Empirical Research in Accounting, 1(2), 89-106 (in Persian).
Hassani, M., & Azizi, S., (2017). The Impact of Information Disclosure Quality on Managers' Decisions in Dividend Payout. 3rd International Conference on New Ideas in Management, Economics and Accounting, Berlin, Germany.
Hassas Yeganeh, Y, & Pakmaram, A. (2012). Evaluating the Impact of Corporate Governance Dimensions (Control and Financial Information Transparency) on Corporate Dividend Policy. Financial Accounting and Auditing Researche, 4 (15), 85-116 (in Persian).
Houshmand Nemat Abadi, A., & Derakhshanmehr, A. (2020). The effect of political communication on the relationship between accrual quality and dividend policy. Journal of Accounting and Management Vision, 3(21), 22-37 (in Persian).
Hu, A., & Kumar, P. (2004). Managerial entrenchment and payout policy. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 39 (4), 759-790.
Hu, Y., & Liu, S. (2006). Empirical Analysis of Cash Dividend Payment in Chinese Listed Companies. Nature Science, 3 (1), 65-70.
Jensen, M.C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2), 323-329.
Jiraporn, P., Kim, J.-C., & Kim, Y.S. (2011). Dividend payouts and corporate governance quality: An empirical investigation. Financial Review, 46 (2), 251-279.
Jiraporn, P., & Ning, Y. (2006). Dividend policy, shareholder rights, and corporate governance. Journal of Applied Finance, 16 (2), 24-36.
John, K., Knyazeva, A., & Knyazeva, D. (2015). Governance and payout precommitment. Journal of Corporate Finance, 33 (C), 101-117.
Koo, D.S., Ramalingegowda, S., & Yu, Y. (2017). The effect of financial reporting quality on corporate dividend policy. Review of Accounting Studies, 22 (2), 753-790.
Kordestani, G., & Teymori, T. (2017). The Effect of Private Information on Investment and Dividend Policy. Financial Management Strategy, 5(2), 27-53 (in Persian).
Kowalewski, O., Stetsyuk, I., & Talavera, O. (2008). Does corporate governance determine dividend payouts in Poland? Post-Communist Economies, 20 (2), 203-218.  
Kumar, B.R., & Sujit, K.S. (2018). Determinants of dividend policy in GCC firms: an application of partial least square method. Corporate Ownership & Control, 13(3), 455-466.
LaPorta, R., Lo´ pez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Agency Problems and Dividend Policies around the World, Journal of Finance, 55 (1), 1-33.
Lepetit, L., Meslier, C., Strobel, F., & Wardhana, L. (2018). Bank dividends, agency costs and shareholder and creditor rights. International Review of Financial Analysis, 56 (C), 93-111.
Li, H., Meng, L., Wang, Q., Zhou, L.A. (2008). Political connections, financing and firm performance: evidence from Chinese private firms. Journal of Development Economics, 87 (2), 283-299.
Lin, D., Kuo, H.C., & Wang, L.H. (2014). Can Disclosure Quality Explain Dividend Payouts? International Business Research; 7 (7), 10-22.
Lin, D., Kuo, H.C., & Wang, L.H. (2016). Analysis of the relationship between Disclosure Quality and Dividend Payouts from the Agency Theory Perspective. Financial Studies, 20 (1), 6-20.
Lin, T-J., Tsai, H-F., & Yao, F-L. (2021). the Dividend Payout Policy in Chinese Listed Firms. Journal of Accounting, Finance & Management Strategy, 16 (2), 55-78.
Liu, W. (2002). Do dividends substitute for the external corporate governance? A cross-country dynamic view. Working Paper, Indiana University.
Liu, Y., Li, X., Zeng, H., an, Y. (2017). Political connections, auditor choice and corporate accounting transparency: evidence from private firms in China. Accounting and Finance, 57 (4), 1071-1099.
Lopez-Iturriaga, F.J., & Santana Martin, D.J. (2019). The payout policy of politically connected firms: Tunnelling or reputation? North American Journal of Economics and Finance, 50(C).
Mancinelli, L., & Ozkan, A. (2006). Ownership structure and dividend policy: Evidence from Italian firms. The European Journal of Finance, 12 (3), 265-282.
Mi Luo, M., & Plumlee, M. (2008). Voluntary Disclosure and Dividend Policy. Working Paper, Villanova University
Mitton, T. (2004). Corporate Governance and dividend policy in emerging markets. Emerging Markets Review, 5 (4), 409-426.
Mohammadzade Moghadam, M., Naghdi, S., & Esmaeili, J. (2018). Earning Quality and Dividend Policy. Journal of Accounting and Social Interests, 8 (1), 153-172 (in Persian).  
Morck, R., Stangeland, D.A., & Yeung, B. (2000). Inherited wealth, corporate control, and economic growth: The Canadian disease, concentrated corporate ownership. Chicago: University of Chicago Press, National Bureau of Economic Research, PP: 319-372.
Niessen, A., & Ruenzi, S. (2010). Political connectedness and firm performance: Evidence from Germany. German Economic Review, 11 (4), 441-464.  
Officer, M.S. (2006). Dividend policy, dividend initiations & governance. Working Paper, University of Southern California
Pindado, J., Requejo, I., & Torre, C.D.L. (2012). Do family firms use dividend policy as a governance mechanism? Evidence from the Euro zone. Corporate Governance: An International Review, 20(5), 413-431.  
Pinkowitz, L., Williamson, R., & Stulz, R. (2007). Cash holdings, dividend policy, and corporate governance: A cross-country analysis. Journal of Applied Corporate Finance, 19 (1), 81-87.
Qian, M., Pan, H., & Yeung, B. Y. (2011). Expropriation of Minority Shareholders in Politically Connected Firms. Working Paper.
Rahnamay Roodposhti, F., & Mohseni, A. (2018). Political connections, dividend and stock return in listed firms on Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11 (38), 129-144 (in Persian).
Rashidah, A.R., Eman Saleh, F., Najla, A.R., & Amal, A. (2019). Disclosure Quality and Dividend Payout in Firms. International Business Research, 12 (1), 16-26.
Rashidi, M. (2020). The Impact of Disclosure Quality and Quality of Information Environment on Dividend Smoothing. Applied Research in Financial Reporting, 8 (2), 117-140 (in Persian).
Rozaimah, Z., & Khaw, K.L-H. (2021). Dividend payout policies of politically connected firms: Evidence from Malaysia. Borsa Istanbul Review, 21 (4), 384-393.
Setia Atmaja, L.Y., Tanewski, G.A., & Skully, M. (2009). The role of dividends, debt and board structure in the governance of family controlled firms. Journal of Business Finance & Accounting, 36 (7-8), 863-898.
Shao, L., Kwok, C.C.Y., & Guedhami, O. (2013). Dividend policy: Balancing shareholders' and creditors' interests. Journal of Financial Research, 36 (1), 43-66.
Sharif, S., & Ming Lai, M. (2015). The effects of corporate disclosure practices on firm performance, risk and dividend policy. International Journal of Disclosure and Governance, 12 (4), 311-326.
Shleifer, A., & Vishny, R. (1994). Politicians and firms. Quarterly Journal of Economics, 109 (4), 995-1025.
Su, Z., Fung, H., Huang, D., & Shen, C. (2014). Cash dividends, expropriation, and political connections: Evidence from China. International Review of Economics and Finance, 29 (2014), 260-272.
Thanatawee, Y. (2011). Life-cycle theory and free cash flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand. International Journal of Financial Research, 2 (2), 52-60.
Wei, Z., Wu, S., Li, C., & Chen, W. (2011). Family Control, Institutional Environment and Cash Dividend Policy: Evidence China. China Journal of Accounting Research, 4 (1-2), 29-46.
Yunita, R., & Yulianto, A. (2020). Institutional Ownership, Political Connestions and Dividend Payment. Management Analysis Journal, 9 (1), 46-52.