ارائه الگوی ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

نظام تأمین اجتماعی به عنوان پیش نیاز اساسی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر کشور و اهرم با اهمیّت برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی جهان به شمار می رود. به دلیل اهمیّت بالای مسأله ارزیابی پایداری مالی در سازمان تأمین اجتماعی، این پژوهش در صدد است تا عوامل مؤثر بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی کشور را شناسایی کند و راهبردهایی برای بهبود پایداری مالی سازمان معرفی نماید.
با بکارگیری روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان، از طریق مصاحبه با 19 نفر از خبرگان به روش نمونه‌گیری گلوله برفی، با بررسی ادبیات پژوهش و مشاوره با خبرگان، سوالات مصاحبه، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی و داده‌ها جمع‌آوری شد.
یافته ها نشان می دهد عوامل جمعیّتی، سطح اشتغال، حوادث قهری، تحریم های اقتصادی، مقاومت در برابر کنترل ها، نسبت پشتیبانی، سرمایه های انسانی و سیاست های بیمه ای به عنوان عوامل تعیین کننده پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی به شمار می روند. همچنین عوامل سیاسی-اقتصادی، بسترهای فرهنگی و سیاست گذاری بیمه ای، و مدیریت منابع- مصارف، انتصاب مدیران، امنیّت سرمایه گذاری، و انباشت بدهی دولت پایداری مالی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهند. محاسبات اکچوئری، نظام نظارتی ، نظام چندلایه تأمین اجتماعی، فضای کسب و کار، اصلاح نظام بازنشستگی، اصلاح و بهسازی سیستم های تأمین مالی، مدیریّت سرمایه‌گذاری، تفکیک وظایف نظام حمایتی- بیمه‌ای، یکپارچه سازی سیستم اطلاعاتی و اجرایی شدن تعهدات دولت به عنوان راهبردها، بر پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار هستند. پایداری مالی سازمان رفاه اجتماعی را بهبود می‌بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for assessing financial sustainability in the Social Security Organization

نویسندگان [English]

  • Anvar Enaiati 1
  • Gholamreza Kordestani 2
  • Ataollah Mohammadi Molgharni 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.(anvar.enaiati@gmail.com)
2 Professor, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Assistant Prof. , Department of Accounting, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The social security system is considered as a basic prerequisite for economic, social and cultural development in any country and a lever with the importance of establishing social justice in the world's civil societies. Due to the high importance of the issue of financial sustainability assessment in the Social Security Organization, this study aims to identify the factors affecting the financial sustainability of the country's Social Security Organization and introduce strategies to improve the financial sustainability of the organization.
Using the grounded theorizing method, through interviews with 19 experts by snowball sampling method, by reviewing the research literature and consulting with experts, interview questions were designed as semi-structured interviews and data were collected.
Findings show that demographic factors, employment level, coercive accidents, economic sanctions, resistance to controls, support ratio, human capital and insurance policies are considered as determining the financial sustainability of the Social Security Organization. Political-economic factors, cultural contexts and insurance policy, and resource-expenditure management, appointment of managers, investment security, and government debt accumulation also affect an organization's financial sustainability. Actuarial calculations, regulatory system, multi-layered social security system, business environment, pension system reform, reform and improvement of financing systems, investment management, segregation of duties of the protection-insurance system, information system integration and implementation of government obligations as strategies affect the financial sustainability of the Social Security Organization. Financial stability of the Social Security Organization improves the social welfare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Financial stability"
  • "Assessing financial sustainability"
  • "Financial stability model"."social security organization"
آمار و اطلاعات سازمان تأمین اجتماعی، 1390، موجود در پایگاه اینترنتی:  www.tamin.ir
آندریاس برگمن. مدیریت مالی بخش دولتی (1389). ترجمه بتول زارعی، مجله 202 سازمان حسابرسی، 304-310.
پاکروان، بایرام و خوشنویس، مریم (1397). بررسی اثر تحولات جمعیتی کشور بر پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی با رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی. اقتصاد کاربردی؛ 8(27): 35-48.
خدامی پور، احمد و شفیعی همت آباد، حمیده (1392). پایداری شرکت ها و سنجش آن، مجله حسابرس، (69): 1 – 5.
خندان، عباس (1394). تامین مالی مستمری بازنشستگی در ایران: چالش ها و راهکارهای اصلاحی. تأمین اجتماعی، فصلنامه تامین اجتماعی، 13(5): 53-72.
خیاطیان یزدی، محمد صادق؛ الیاسی، مهدی و طباطباییان، سید حبیب اله (1395). الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران. سیاست علم و فناوری، 9(2): 49-62.
دارابی، رویا (1396). عوامل تعیین کننده پایداری مالی در شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 9(36): 17-34.
راغفر، حسین و اکبر بیگی، سپیده (1394). تاثیر تغییرات نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی بر موجودی سرمایه، عرضه نیروی کار و پس‌انداز. فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی، ۲۳ (۷۵): ۷۴-۴۵
علیپور، عباس؛ بشکوه، مهدی و کردستانی، غلامرضا (1400). شناسایی و ارائه الگوی چالش های سازمان تامین اجتماعی در حوزه منابع و مصارف. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(37): 315-324.
کریم نژاد، شهرام؛ نجف بیگی، رضا؛ دانشفرد، کرم الله و عالم تبریز، اکبر (1398). ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی). آینده پژوهی مدیریت، 30(3 پیاپی118): 143-158.
گلاب، سمانه؛ جعفری، هدی و پاشا محمد نوری، علی (1396). پایداری مالی صندوق بازنشستگی کشوری در سناریوهای مختلف، موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا.
محقق زاده، مهرداد؛ دامن کشیده، مرجان؛ مومنی وصالیان، هوشنگ؛ افشاری، مجید و دقیقی اصلی، علیرضا (1399). طراحی مدل پایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی با تمرکز بر اصلاحات پارامتریک. اقتصاد کاربردی، 10(34 و 35): 15-29.
محقق زاده، مهرداد؛ دامن کشیده، مرجان؛ مومنی وصالیان، هوشنگ؛ افشاری، مجید و دقیقی اصلی، علیرضا (1399). ارزیابی پایداری نظام مستمری مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی. رفاه اجتماعی، ۲۰(۷۹) : ۳۳۲-۳۰۵
نجارپور، حسینعلی (1398). ارائه مدل ترکیبی برای شناسایی چالش‌های مؤثر بر پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی چندلایه. تأمین اجتماعی، 15(3): 39-54.
نیکوپور، حسام و ریاضی، محسن (1383). سازمان تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی. فصلنامه تأمین اجتماعی، 6(4): 189-207.
Alipour, A., Beshkooh, M., Kordestani, G. (2021). Identify and present the model of challenges of the Social Security Organization in the field of resources and expenditures. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(37), 315-324. (In Persian).
Andreas Bergman. Translated by Batool Z. Public Sector Financial Management 2010, Journal 202 of the Auditing Organization, pp. 304-310. (in Persian).
Darabi, R. (2017). Determining Factors of Financial Stability in Investments Companies Accepted in Securities Market. Accounting and Auditing Research, 9(36), 17-3 (in Persian).
Godínez-Olivares, H, M, Carmen Boado-Penas and S. Haberman (2017).
Gulab S, Jafari H & Pasha M N. A. (2017). Financial Stability of the National Pension Fund in Different Scenarios, Saba Retirement Strategies Institute. (In Persian).
Impavido, G., Musalem, A. R., & Vittas, D. (2002). Contractual savings in countries with a small financial sector. ‏
Turner, G., J. A. (2014) Financial and political sustainability for social security financing: What options do ciuntriens with aging populations have? Spis trescicontents, 47.
Khandan, A. (2015). Funding for retirement pension in Iran: Challenges and corrective strategies. Social Security Journal, 13(5), 53-72. (In Persian).
Khodamipour A & Shafiei Hemmatabad H. (2013). Sustainability of companies and its measurement, Auditor Magazine. 69:1-5. (In Persian).
Karimnezhad, S., Nagafbagy, R., Daneshfard, K., Alamtabriz, A. (2019). Financial Governance Model in Social Security System. Future study Management, 30(118), 143-158. (In Persian)
Khayatian Yazdi, M., Elyasi, M., Tabatabaeeian, H. (2016). The Model for Sustainability of Knowledge-based Firms in Iran. Journal of Science and Technology Policy, 9(2), 49-62. (In Persian)
Fox, L., & Palmer, E. (2001). New approaches to multipillar pension systems: what in the world is going on? New ideas about old age security, 90-132.
Mohagheghzadeh, M. damankeshideh, M. Momeni H. Fesharirad, M & Daghighiasli, A. (2020). Designing a financial sustainability model in the Social Security Organization with a focus on parametric corrections. Applied Economics. 10 (34 & 33): 15-29. (In Persian).
Mohagheghzadeh M, Daman Keshideh M, Momeni Vesalian H, Afsharirad M, Daghighi Asli A. Evaluation of the Sustainability of the Pension System: A Case Study on Iranian Social Security Organization. Refahj. 2021; 20 (79):305-332. (In Persian).
Najjarpour, H. (2019). Integrated Model for Identifying Effective Challenges on the Implementation of a Multi- Pillar System of Social Security. Social Security Journal, 15(4), 39-54. (In Persian).
Nikupur, H., riazi, M. (2005). Social Security Organization and Economic Growth and Development. Social Security Journal, 6(4), 189-207. (In Persian)
Pakravan, Bayram, calligrapher, Maryam. (2019). Investigating the effect of demographic changes in the country on the financial stability of the Social Security Organization with a self-regression approach with distributive interruptions. Applied Economics, 8 (27), 35-48. (In Persian).
Popovic, T., Kraslawski, A., Barbosa-Póvoa, A., & Carvalho, A. (2017). Quantitative indicators for social sustainability assessment of society and product responsibility aspects in supply chains. Journal of International Studies, 10(4). ‏
Raghfar H, Akbarbeygi S. The Effect of Replacement Rate Changes in Social Security Pension Fund on the Capital Stock, Labor Supply and Saving∗. Qjerp. 2016; 23 (75): 45-74. (In Persian).
Baumgartner, R. J. (2014). Managing corporate sustainability and CSR: A conceptual framework combining values, strategies and instruments contributing to sustainable development. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 21(5), 258-271. ‏
Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications. ‏
Strauss, A., & Corbin, J. (2014). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage publications. ‏
ILO. “World Social Protection Report: Building economic recovery, inclusive development and social justice”. Geneva: International Labour Organization (2014).
The Fifth Development Plan Law. Is available on the website of the Research Center of the Islamic Consultative Assembly.
Vanishree, M. R., Ganesan, R., & Venkatesh, S. (2013). “Social Security through Financial Sustainability of Ageing Population”-A Conceptual Study.
ISSA. (2016). 10 global challenges for social security. Retrieved from International Social Security Association.