مسئولیت پذیری اجتماعی و احساسات سرمایه‌گذاران با رویکرد معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم ، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر همزمان مسئولیت‌اجتماعی شرکت و احساسات سرمایه‌گذاران می‌باشد. امروزه، موضوعات اخلاقی و اقدام در جهت توسعه اقتصادی همراه با بهبود کیفیت منابع انسانی بر مقیاسی وسیع‌تر یعنی اجتماع متمرکز می‌شوند. در نتیجه بنگاه‌ها، اهداف استراتژی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌نمایند که اثرات مثبتی بر اجتماع به همراه داشته باشد. برخی شرکت‌ها با انجام فعالیت‌های مسئولیت‌اجتماعی در پی ایجاد و حفظ یک تصور خوب و جلب اعتماد بازار هستند.
روش: دوره زمانی پژوهش، طی سال‌های 1393 تا 1398 و نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت‌ بورسی و فرابورسی ایران می‌‌باشد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش معادلات همزمان و نرم‌افزار اقتصادسنجی استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان‌دهنده تاثیر مثبت، معنادار و همزمان مسئولیت‌اجتماعی بر احساسات سرمایه‌گذاران می‌باشد.
نتیجه‌گیری: مدیران انتظارات سرمایه‌گذاران را تشخیص داده و به آن‌ها پاسخ می‌دهند. این امر واکنش مثبت بازار سرمایه را نسبت به ارزش سهام اینگونه شرکت‌ها در پی دارد. در واقع، هر گاه شرکت متوجه شود که سرمایه گذاران احساساتی‌تر برخورد می کنند بیشتر به سمت مسئولیت اجتماعی حرکت می‌کند.
دانش‌افزایی: بررسی‌های انجام شده در زمینه احساسات سرمایه‌گذاران و مسئولیت‌اجتماعی نشان می‌دهد، پژوهش حاضر از لحاظ موضوع، هدف و نحوه اندازه‌گیری متغیر احساسات سرمایه‌گذاران نمونه‌ی مشابهی در ایران ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Social Performance and Investor Sentiment: A Simultaneous Equation System Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Zare Bahnamiri 1
  • Ahmad Nazari 2
  • Niloofar Beiky 2
1 Department of Accounting, Faculty of Economic and Management, University of Qom , Qom, Iran
2 Department of Accounting, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to investigate the simultaneous effect of social responsibility on the company and the emotions of investors. Today, moral issues and actions for economic development are focused on improving the quality of human resources on a wider scale, the community. As a result, firms plan their strategy purposes that have positive effects on the community. Some companies are losing responsibility activities and maintaining a good impression and attracting market trust.
Methodology: The period of research during 2014 and 2020 and the research sample consisted of 130 Tehran Stock Exchange. To test the research hypotheses, simultaneous equations and econometric software have been used.
Findings: The results indicate a positive, meaningful, and simultaneous effect on investor sentences.
Conclusion: As a result, managers recognize the expectations of investors and respond to them. This leads to a positive reaction of the capital market than the stock value of such companies. Whenever the company realizes that investors deal with more feelings, they move more toward social responsibility.
Enhancing knowledge: Studies on the emotions of investors and responsibilities show that the present study does not have a similar sample in Iran in terms of the subject, goal, and method of measuring the emotions of investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Issues
  • Investor Sentiment
  • Simultaneous Equations
  • Social Responsibility
اعتمادی، حسین؛ اسمعیلی کجانی، محمد. (1395). مروری جامع بر تئوری‌های سیاست تقسیم سود. مطالعات حسابداری و حسابرسی. 5(17)، 35-22.
اعتمادی، حسین؛ سپاسی، سحر؛ بسحاق، محمدرضا. (1395). اصول اخلاقی کسب و کار، مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت ها. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. 11(3)، 115-107.
امیری، اسماعیل؛ فخاری، حسین. (1400). خرید اظهارنظر حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی: با رویکرد الگوی معادلات همزمان. دانش حسابرسی، 21 (82)، 58-27.
برزگر، قدرت اله؛ نتاج کردی، حسن؛ ملکی، دنیا. (1398). بررسی اثر ویژگی‎ های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‎ ها. بررسی‏ ‌های حسابداری و حسابرسی, 26(1), 38-19.
دارابی، رویا؛ پهلوان، ساره. (1398). ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره. حسابداری و منافع اجتماعی، 9(4)، 100-83.
حاجی علیزاده، سحر؛ خواجه حسنی، میترا؛ امیری، علی. (1399). بررسی رابطه بین تئوری ذینفعان، مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد مالی. فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 4 (50): 102-92.
حساس یگانه، یحیی؛ سهرابی، حسینعلی؛ غواصی کناری، محمد. (1399). ارتباط گزارشگری مسئولیت اجتماعی با ارزش شرکت. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 12 (45)، 1-20.
حسنی، محسن. (1399). اثر مسئولیت اجتماعی راهبردی بر عملکرد مالی و ضریب واکنش سود شرکت ها. فصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، 10 (4)، 26-1.
حسینی، سید علی؛ مرشدی، فاطمه. (1398). تاثیر احساسات سرمایه گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 11 (44)، 22-1.
حیدرپور، فرزانه؛ تاری وردی، یداله؛ محرابی، مریم. (1392). تاثیر گرایش های احساسی سرمایه گذاران بر بازده سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 1 (17)، 13-1.
خلیلی عراقی، مریم؛ یقین لو، مهرانگیز. (1383). سایه روشن هایی از مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها. تدبیر.
دارینی، الهام. (1399). نقش اخلاق کسب و کار در مسئولیت اجتماعی شرکت ها. فصلنامه چشم اندازه حسابداری و مدیریت، 3 (36)، 73-61.
رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ داوری، علی؛ پورناصرانی، امیر؛ محمدی آلمانی، امین. (1392). تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر ارتقای سرمایه فکری سبز (مورد مطالعه: واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت). چشم انداز مدیریت دولتی، 4 (3)، 119-138.
زارعی، علی؛ دارابی، رویا. (1397). تاثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر افشای اختیاری در بازار سرمایه، پژوهش‌های مالی و حسابرسی، 10 (37)، 158-131.
شعری آناقیز، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی، نره ئی، بنیامین. (1395). تصمیم گیری احساسی سرمایه گذاران، حاکمیت شرکتی و کارائی سرمایه گذاری. فصلنامه حسابداری مالی، 8 (32)، 1-37.
علی خانی، راضیه؛ مران جوری، مهدی. (1392). کاربرد تئوری های افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3 (9)، 53-36.
غفوریان شاگردی، محمد سجاد؛ غفوریان شاگردی، امیر؛ مردای، محسن. (1398). بررسی اثر حساسیت زیست محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی. مجله حسابداری سلامت، 8 (2)، 58-76.
فروغی، داریوش؛ امیری، هادی؛ جوانمرد، مرضیه. (1397). مسئولیت اجتماعی شرکت بر نگهداشت وجه نقد از طریق اثر همزمان متغیرهای منتخب. پژوهش های حسابداری مالی، 1 (35)، 36-19.
کفشی، نوشین؛ عبدالباقی، عبدالمجید. (1399). نقش توام احساسات سرمایه گذاران و ارزش ویژه برند بر عملکرد کوتاه مدت عرضه های اولیه سهام (شواهدی از بازار سرمایه ایران). نشریه علمی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 13 (45)، 129-111.
محفوظی، غلامرضا؛ اکبری، محسن؛ قاسمی شمس، معصومه. (1396). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر حساسیت سرمایه گذاری به جریان نقدی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 6 (21)، 41-57.
مهربان پور، محمدرضا؛ کاظم پور، مرتضی؛ اسماعیل بیگی، فروغ. (1395). تبیین رابطه متقابل بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و نظام راهبری شرکتی با استفاده از معادلات هم‌زمان. حسابداری سلامت، 5(2)، 112-129.
نیکومرام،‌ هاشم؛ سعیدی، علی و مهرانی، کیارش. (1395). آزمون راهبردهای سرمایه‌گذاری مبتنی بر مالی رفتاری، دانش سرمایه‌گذاری، 5 (20)، 66-39.
وکیلی فرد، حمیدرضا؛ سعیدی، علی؛ افتخاری علی آبادی، اکبر. (1392). بررسی ضریب واکنش به سود در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، 2 (18)، 123-115.
Alikhani, R., Maran Jori, M. (2014). Application of social and environmental information disclosure Theories. Accounting and Auditing Studies, 3(9), 36-53.  (In Persian).
Amiri, Esmaeel; Fakhari, Hossein. (2021). Audit Opinion Shopping and Financial Reporting Quality: with Simultaneous Equations model Approach. Audit Science, 21(82); 27-58. (In Persian).
Arouri, M., & Pijourlet, G. (2017). CSR performance and the value of cash holdings: International evidence. Journal of Business Ethics, 140(2), 263-284.
 Barberis, N., & Shleifer, A. (2003). Style investing. Journal of financial Economics, 68(2), 161-199.
Barzegar, G., Hasannataj kordi, M., Malaki, D. (2019). An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Corporate Social Responsibility Disclosure. Accounting and Auditing Review, 26(1), 19-38.  (In Persian).
Cheong, C. W., Sinnakkannu, J., & Ramasamy, S. (2017). Reactive or proactive? Investor sentiment as a driver of corporate social responsibility. Research in International Business and Finance, 42, 572-582.
Chung, S. L., Hung, C. H., & Yeh, C. Y. (2012). When does investor sentiment predict stock returns? Journal of Empirical Finance, 19(2), 217-240.
Darini, E. (2021). The role of business ethics in corporate social responsibility. Journal of Accounting and Management Vision, 3(36), 61-73. (In Persian).
Darabi, R., Pahlavan, S. (2019). The Relationship between Corporate Social Responsibility and CEO Compensation. Journal of Accounting and Social Interests, 9(4), 83-100.  (In Persian).
Etemadi, H., Esmaeili Kojani, M. (2016). A Comprehensive Review of Theories Dividend Policy. Accounting and Auditing Studies, 5(17), 22-35. (In Persian).
Etemadi, Hossein; Sepasi, Sahar; Besehagh, Mohammad Reza. (2017). Ethical principles of corporate social responsibility and corporate performance. Business Ethics, Social Responsibility and Corporate Performance. Ethics in Science and Technology, 11(3), 107-115. (In Persian).
Fakhari, H., Rezaei Pitenoei, Y., & Noroozi, M. (2017). Corporate social responsibility disclosure and investment efficiency. Financial Management Strategy, 4(4), 85-106.  (In Persian).
Fama, E. F., & French, K. R. (2007). Disagreement, tastes, and asset prices. Journal of financial economics, 83(3), 667-689.
Foroghi, D., Amiri, H., Javanmard, M. (2018). Impace of Corporate Social Responsibility to Cash Holdings through Synchronous Effect of Chosen Variables. Journal of Financial Accounting Research, 10(1), 19-36. (In Persian).
Ghafourian Shagerdi, M., Ghafourian Shagerdi, A., Moradi, M.. (2019). Investigating the Effect of Environmental Sensitivity on the Relationship between Corporate Social Responsibility Disclosure and Competitive Advantage. Journal of Health Accounting, 8(2), 58-76. (In Persian).
Hajializadeh, Sahar; Khajeh hasani, Mitra; Amiri, Ali. (2021). Investigating the relationship between corporate social responsibility stakeholder theory and financial performance. New research approaches in management and accounting, 4(50), 92-102. (In Persian).
Hasas Yeganeh, Yahya; Sohrabi, Hossein Ali; Ghavasi Kenari, Mohammad. (2020). the relationship between social responsibility reporting and corporate value. Financial accounting and auditing research, 12(45), 1-20. (In Persian).
Hassani, M. (2020). The effect of Social Responsibility on Financial Performance and Earning Response Coefficient. Journal of Accounting and Social Interests, 10(4), 1-26.  (In Persian).
Hosseini, Seid Ali; Morshedi, Fateme. (2019). the effect of investors' feelings on the dynamics of trading on the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting and Auditing, 11(44), 1-22. (In Persian).
Heydarpor, Farzane; Tareeverdi, Yadolah; Mehrabi, Maryam. (2013). the Impact of Investors' Emotional Tendencies on Stock Returns. Financial Knowledge of Securities Analysis, 1(17), 1-13. (In Persian).
Jo, H., & Na, H. (2012). Does CSR reduce firm risk? Evidence from controversial industry sectors. Journal of business ethics, 110(4), 441-456.
Kafshi, N., Abdolbaghi, A. (2020). Evaluating The Simultaneous Role of Investor’s Sentiment and Brand Equity on Short-Term performance of the Initial public Offerings (Evidence from the Iran Capital Market). Financial Knowledge of Securities Analysis, 13(45), 111-129. (In Persian).
Khalili araghi, Maryam; Yagheenlo, Mehrangiz. (2005). Bright shadows of corporate social responsibility. Tadbir.
Luo, X., & Bhattacharya, C. B. (2006). Corporate social responsibility, customer satisfaction, and market value. Journal of marketing, 70(4), 1-18.
Lys, T., Naughton, J. P., & Wang, C. (2015). Signaling through corporate accountability reporting. Journal of accounting and economics, 60(1), 56-72.
Mahfoozi, G., Akbari, M., Ghasemi Shams, M. (2017). Examining the Impact of Corporate Social Responsibility on Investment - Cash Flow Sensitivity. Journal of Investment Knowledge, 6(21), 41-58. (In Persian).
Mehrabanpour, Mohammad Reza; Kazempour, Morteza; Esmaeil Beigi, Forogh. (2017). Explaining the Mutual Relationship between Social Responsibility and Corporate Governance by Using Simultaneous Equations System. Health Accounting, 5(2); 112-129. (In Persian).
Naughton, J. P., Wang, C., & Yeung, I. (2019). Investor sentiment for corporate social performance. The Accounting Review, 94(4), 401-420.
Nikoomaram, H., Saeedi, A., Mehrani, K. (2017). Testing investment strategies based on behavioral finance. Journal of Investment Knowledge, 5(20), 39-66.  (In Persian).
Rezaee Kelidbari, Hamid Reza; Davari, Ali; Pournaserani, Amir; Mohammadi Almani, Amin. (2014). The Impact of Corporate Social Responsibility and Environmental Awareness on Promoting Green Intellectual Capital (Case Study: Industrial Units Active in Rasht Industrial City). Public Administration Perspective, 4(3), 119-138. (In Persian).
Saleh, M., Zulkifli, N., & Muhamad, R. (2010). Corporate social responsibility disclosure and its relation on institutional ownership: Evidence from public listed companies in Malaysia. Managerial Auditing Journal.
Sher anaghiz S, Hasas yeganeh Y, sadidi M, narrei B. (2017). Sentimental decision-making of investors, corporate governance and Investment efficiency. Quarterly financial accounting journal, 8(32), 1-37.
Vakilifard, Hamid Reza; Saeedi, Ali; Aftekhari Ali Abadi, Akbar. (2013). Earning Response Coefficient (ERC) in Tehran Bourse. Financial Knowledge of Securities Analysis, 6(2), 115-123. (In Persian).
Whitehouse, L. (2003). Corporate social responsibility, corporate citizenship and the global compact: a new approach to regulating corporate social power? Global social policy, 3(3), 299-318.
Zareey, Ali; Darabi, Roya. (2018). the effect of investors' emotional tendencies on voluntary disclosure in the Iranian capital market. Financial Accounting and Auditing, 10(37), 131-158. (In Persian).