الگوی پایداری شرکت مبتنی بر کارایی مالی: تکنیک ترکیبی DEMATEL-FANP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ،دانشکده علوم انسانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران

2 استادیار گروه حسابداری ، دانشکده علوم انسانی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری ، دانشکده علوم انسانی، ,واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

هدف: پایداری شرکت مبتنی بر کارایی مالی به معنای حداکثر سازی ارزش شرکت با بالاترین نرخ رشد آن است. لذا هدف از پژوهش حاضر، الگوی پایداری شرکت مبتنی بر مدل کارایی مالی بر اساس تکنیک ترکیبی DEMATEL-FANP می‌باشد .
روش: درراستای هدف پژوهش داده‌های 91 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 91 تا 97 جمع‌آوری و متغیرها و شاخص‌ها با استفاده تکنیک دیمتل و ANP فازی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از میان متغیرها، مدیریت دارایی و کارایی؛ و از میان شاخص‌های ثانویه، چرخه عملیاتی و چرخه حساب‌های دریافتنی و نسبت سود عملیاتی بالاترین اهمیت را در ارزیابی کارایی مالی و بهینه‌سازی از دیدگاه پایداری شرکت را دارا می‌باشند.
نتایج:نتایج تکنیک ترکیبی دیمتل و ANP فازی نشان می‌دهد که برای ارزیابی کارایی مالی و بهینه‌سازی آن از دیدگاه پایداری شرکت، مهم‌ترین عامل، مدیریت دارایی است.
دانش‌افزایی:کاربرد پایداری باعث گسترش تئوریکی نظریه های پایداری در شرکت براساس کارایی مالی می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firm efficiency model based on financial efficiency: DEMATEL-FANP combination technique

نویسندگان [English]

  • saman ebadi 1
  • rasool abdi 2
  • Nader Rezaei 2
  • asgar pakmaram 3
1 Department of Accounting, Faculty of Humanities, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting,Faculty of Humanities, Bonab branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Bonab branch, Islamic Azad University , Bonab, Iran
چکیده [English]

Purpose:Company stability based on financial efficiency means maximizing the value of the company with its highest growth rate. Therefore, the purpose of the present study is a firm sustainability model based on financial efficiency model based on DEMATEL-FANP combination technique.technique.
Methodology: In line with the purpose of the research, the data of 91 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 91 to 97 were collected and the variables and indicators were analyzed using Demetel and fuzzy ANP techniques.
Findings: Research findings show that among the variables, asset management and efficiency; And among the secondary indicators, operating cycle and accounts receivable cycle and operating profit ratio are of the highest importance in evaluating financial efficiency and optimization from the perspective of company sustainability.
Conclusion: The results of the combined Demitel and fuzzy ANP techniques show that asset management is the most important factor in evaluating financial efficiency and optimizing it from a company sustainability perspective.
Contribution: The application of sustainability leads to the theoretical development of sustainability theories in the company based on financial efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Company Stability
  • Financial Efficiency
  • Stability Pattern
  • Demetel
  • Fuzzy ANP
اصغر پور، محمدجواد. (1397). تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره، تهران :دانشگاه تهران.
بخردی‌نسب، وحید و ژولانژاد، فاطمه. (1399). تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر ارزش ویژه نام و نشان تجاری. حسابداری و منافع اجتماعی، 10(4)، 27-72.
فخاری، حسین و مهرابی، مهدی و یبلویی خمسلویی، مالک و قاسمی، احمد،1394،عوامل موثر بر گزارشگری پایداری شرکتها،سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری،تهران،https://civilica.com/doc/465923
قاسمی، محمد. محمدی، موسی. امین‌پناه، چیاه. (1399). بررسی تأثیرات انتشار گازهای گلخانه‌ای، عملکرد زیست‌محیطی و عملکرد اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 10(4), 93-110.
معصومی، س.، و صالح نژاد، س.، و ذبیحی زرین کلایی، ع. (1397). شناسایی متغیرهای موثر بر میزان گزارشگری پایداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 18(70)، 195-221.
هاشمی، سید عباس. قاسمی، محمدرضا و رفیعی شهرکی، احمدرضا. (1398). تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری. حسابداری و منافع اجتماعی، 9(2), 119-138.
Asgharpour, Mohammad Javad, (2015), Multi-Criteria Decision Making, Tehran: University of Tehran [In Persian]
bekhradi nasab, V., & zholanezhad, F. (2020). The Role of value Moderator of the Brand Name on the Relationship between Corporate Social Responsibility and Financial Performance of firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 10(4), 27-72. doi: 10.22051/ijar.2019.23306.1475[In Persian]
Benitez, J., Chen, Y., Teo, T. S., & Ajamieh, A. (2018). Evolution of the impact of e-business technology on operational competence and firm profitability: A panel data investigation. Information & management, 55(1), 120-130.
Cantele, S., & Cassia, F. (2020). Sustainability implementation in restaurants: A comprehensive model of drivers, barriers, and competitiveness-mediated effects on firm performance. International Journal of Hospitality Management, 87, 102510.
Charter, M., Peattie, K., Ottman, J., & Polonsky, M. J. (2002). Marketing and sustainability, Centre for Business Relationships, Accountability, Sustainability and Society (BRASS), in association with The Centre for Sustainable Design.
Cheng, M., Dhaliwal, D., & Zhang, Y. (2013). Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting?. Journal of accounting and economics, 56(1), 1-18.
Edmans, A., Heinle, M. S., & Huang, C. (2016). The real costs of financial efficiency when some information is soft. Review of Finance, 20(6), 2151-2182.
Fakhari, Hussein Mehrabi, Mehdi; Yabloi Khumslui, owner; Ghasemi, Ahmad, (2015( ،3rd International Conference on Applied Research in Management and Accounting،Tehran،https://civilica.com/doc/465923[In Persian]
Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge university press.
Gallego-Álvarez, I., & Ortas, E. (2017). Corporate environmental sustainability reporting in the context of national cultures: A quantile regression approach. International Business Review, 26(2), 337-353 .
Ghasemi, M., Mohammadi, M., & Amin Panah, C. (2020). Investigating the Effects of Greenhouse Gas Emissions, Environmental Performance and Social Function on Financial Performance of firms listed on Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 10(4), 93-110. doi: 10.22051/jaasci.2021.27062.1543[In Persian]
Gupta, A. K., & Gupta, N. (2020). Effect of corporate environmental sustainability on dimensions of firm performance–Towards sustainable development: Evidence from India. Journal of Cleaner Production, 253, 119948.
Hansen, E. G., & Schaltegger, S. (2013). 100 per cent organic? A sustainable entrepreneurship perspective on the diffusion of organic clothing. Corporate Governance Hashemi, S., Ghasemi, M., & rafiee shahraki, A. (2019). Effect of Corporate Sustainability on Excess Stock Returns and Profitability. Journal of Accounting and Social Interests, 9(2), 119-138. doi: 10.22051/ijar.2018.22009.1430.
Hawken, P., & Niznik, L. (1992). The ecology of commerce (pp. 93-100). Community Sustainability Resource Institute.
Jha, A. (2019). Financial reports and social capital. Journal of Business Ethics, 155(2), 567-596.
Kane, G. (2009). Three secrets of green business: Unlocking competitive advantage in a low carbon economy. Routledge.
Kirschenmann, K., Malinen, T., & Nyberg, H. (2016). The risk of financial crises: Is there a role for income inequality? Journal of International Money and Finance, 68, 161-180.
Kraten, M. (2014). Sustainability-The Accounting Perspective. Your industry. One source.
Lan, S., Yang, C., & Tseng, M. L. (2019). Corporate sustainability on causal financial efficiency model in a hierarchical structure under uncertainties. Journal of Cleaner Production, 237, 117769.
Liu, T., Liu, H., Zhang, Y., Song, Y., Su, Y., & Zhu, Y. (2020). Linking governance structure and sustainable operations of Chinese manufacturing firms: The moderating effect of internationalization. Journal of Cleaner Production, 253, 119949.
Liu, T., Wang, J., Zhu, Y., & Qu, Z. (2021). Linking economic performance and sustainable operations of China’s manufacturing firms: What role does the government involvement play? Sustainable Cities and Society, 67, 102717.
Masoumi, Seyed Rasool; Saleh Nejad, Seyed Hassan; Zabihi Zarrin Kalaei, Ali, (2015), Identifying the variables affecting the reporting of sustainability of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Auditing Knowledge, 18 (70), 195-225. (In Persian).
Navarro-Galera, A., Rodríguez-Bolívar, M. P., Alcaide-Muñoz, L., & López-Subires, M. D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. Applied Economics, 48(41), 3961-3975.
Poltorzycki, S. (1998). Creating environmental business value: achieving two shades of green (Vol. 17). Thomson Crisp Learning.
Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). Creating Shared Value: Harvard Business Review. From the Magazine (January–February 2011).
Sardana, D., Gupta, N., Kumar, V., & Terziovski, M. (2020). CSR ‘sustainability’practices and firm performance in an emerging economy. Journal of Cleaner Production, 258, 120766.
Sun, Y., Garrett, T. C., Phau, I., & Zheng, B. (2020). Case-based models of customer-perceived sustainable marketing and its effect on perceived customer equity. Journal of Business Research, 117, 615-622.
Tseng, M. L., Lim, M. K., & Wu, K. J. (2018). Corporate sustainability performance improvement using an interrelationship hierarchical model approach. Business Strategy and the Environment, 27(8), 1334-1346.
Tseng, M. L., Wu, K. J., Ma, L., Kuo, T. C., & Sai, F. (2019). A hierarchical framework for assessing corporate sustainability performance using a hybrid fuzzy synthetic method-DEMATEL. Technological Forecasting and Social Change, 144, 524-533.
Wu, W., Liu, Y., Zhang, Q., & Yu, B. (2019). How innovative knowledge assets and firm transparency affect sustainability-friendly practices. Journal of cleaner production, 229, 32-43.