تاثیر معاملات غیر نقد و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته بر پاداش هیات مدیره شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانش آموخته دکترای تخصصی دانشگاه شهید چمران اهواز-استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هشترود، هشترود، ایران

چکیده

مبنای محاسبه پاداش مبتنی بر قراردادهای متشکل از اعداد و ارقام حسابداری و بطور اخص مبتنی بر سود خالص است و معاملات با اشخاص وابسته با اعمال اختیار مدیران در انتخاب رویه‌های حسابداری و گزارشگری می‌تواند برای مدیریت و دستکاری سود و تامین منافع گروه‌های خاصی به قیمت کاهش ارزش شرکت برای دیگر گروه‌های ذینفع باشد. هدف پژوهش بررسی تاثیرمعاملات غیر نقد و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته بر پاداش هیات مدیره با تحلیلی بر فرضیه قراردادهای کارا در مقابل فرضیه ضعف راهبری شرکتی است. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، داده‌های 118شرکت در فاصله زمانی 1390-1398 انتخاب و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چند‌گانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد معاملات غیرنقد و معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته تاثیر مثبت و نوسان معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته تاثیر منفی بر پاداش هیات‌مدیره داشته‌اند. همچنین، کیفیت راهبری شرکتی سبب تعدیل وتاثیر منفی بر رابطه بین معاملات غیرعملیاتی با اشخاص وابسته با پاداش هیات‌مدیره شده است و این موضوع حاکی از جایگزینی رویکرد قراردادهای کارابه جای رویکرد فرصت‌طلبانه معاملات با اشخاص وابسته با حضور راهبری شرکتی قوی می‌شود. درحالی که راهبری شرکتی قوی تاثیری بر رابطه بین معاملات غیرنقد با اشخاص وابسته و پاداش هیات‌مدیره نداشته است. دانش افزایی پژوهش، تاکید بر تقویت سازوکارهای راهبری شرکتی در راستای افزایش قابلیت اتکای معاملات و شکل‌گیری قراردادهای کارا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Non-Cash and Non-Operating Related Party Transactions on Board of Directors’ Compensation

نویسندگان [English]

  • seyed hosein sajadi 1
  • rahim bonabi ghadim 2
1 Prof in Accounting. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Asistance Prof in Accounting, Department of accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran
چکیده [English]

The basis for calculating compensation is based on contracts consisting of accounting figures and in particular net profit, and related party transactions by exercising the authority of managers in choosing accounting and reporting procedures can be used to manage and manipulate profits and secure the interests of certain groups at the cost of reducing the value of the company to other stakeholders. The purpose of this study is to investigate the effect of non-cash and non-operating related party transactions on board of directors’ compensation by analyzing the efficient contracts hypothesis versus corporate governance weakness hypothesis. In order to test the research hypotheses, 118 companies were selected in the period 2011-2019 and analyzed using multiple regression models. The results of test the research hypotheses show that the non-cash related party transactions and non-operating related party transactions have a positive effect and fluctuations of non-operating related party transactions have a negative effect on the board compensation. Also, the corporate governance quality causes a negative effect on the relationship between the non-operating related party transactions with the board of directors’ compensation. Which indicates the replacement of the efficient contracting approach with opportunistic approach of related party transactions by presence of strong corporate governance. While strong corporate governance has no effect on the relationship between non-cash related party transactions and board of directors’ compensation. The knowledge enhancement of the research is the emphasis on strengthening the corporate governance mechanisms in order to increase the reliability of transactions and the formation of effective contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Board of Directors Compensation
  • Efficient Contracts
  • Non-Operating Related Party Transactions
  • Non-Cash Related Party Transactions
جلالی، سیدعبدالمجید. رحیمی­پور، اکبر. میر، هدیه و جمال­زاده، محمود. (1396). تاثیر شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی بر محدود کردن مدیریت سود با استفاده از معاملات غیرمعمول با اشخاص وابسته در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، راهبرد مدیریت مالی، 5(1)، 1-28.
حاجیها، زهره و آزادزاده، عادله. (1397). معاملات غیرنقدی و غیرعملیاتی با اشخاص وابسته و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با تأکید بر نقش تعدیل‌کنندگی اندازه موسسه حسابرسی، دانش حسابداری مالی، 5(1)، 53-87.
حساس­یگانه، یحیی و داداشی، ایمان.(1389). بررسی اثر راهبری شرکتی بر اظهارنظر حسابرسان مستقل، مجله حسابداری مدیریت،3(5)، 65-73.
سلطانی نژاد، احمدصادق؛ رحیمی، علیرضا و شمس الدینی، کاظم. (1399). بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و اثربخشی کمیته حسابرسی. حسابداری و منافع اجتماعی،10(2)،153-133.
صفرزاده، محمدحسین و طاووسی، ساجده. (1396). رابطه بین حاکمیت شرکتی و معامله با اشخاص وابسته"، مطالعات تجربی حسابداری مالی،13(53) ، 135-164.
اسلامی مفیدآبادی، حسین و قدمیاری، محمد. (1400). تأثیر پاداش مدیران بر ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی،11(2)،82-61.
کامیابی، یحیی، احسان بوژمهرانی، فاضل نادری پلنگی(1393). بررسی خطای پیش بینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 12(43)، 151-131.
واعظ، سیدعلی، منتظر حجت، امیرحسین و بنابی قدیم، رحیم. (1396). بررسی تاثیردقت و چسبندگی سود بر پاداش هیات مدیره، حسابداری مالی، 9(34)، 150-178.
واعظ، سیدعلی؛ منتظرحجت،امیرحسین و بنابی قدیم، رحیم. (1396). تاثیر دقت و حساسیت سود بر پاداش هیئت‌مدیره.  پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی،6(1)؛ 182-153.
Aharony, J., Wang, J. & Yuan. H. (2010). Tunneling as an incentive for earnings management during the IPO process in China.Journal of Accounting and Public Policy, 29(1), 1-26.
Azim, F., Mustapha, M. Z., & Zainir, F. (2018). Impact of corporate governance on related party transactions in family-owned firms in Pakistan. Institutions and Economies, 22-61.‏
Balsam, S., Gifford, R. H., & Puthenpurackal, J. (2017). Related party transactions, corporate governance and CEO compensation. Journal of Business Finance & Accounting, 44(5-6), 854-894.
Bianchi, G., & Chen. Y. (2015). CEO compensation and the performance of firms in the hospitality industry: a cross-industry comparison, International Journal of Tourism Sciences, 15)3-4(, 121-138.
Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2004). Corporate governance and firm performance. Available at SSRN 586423.‏
Chang, S. J.,&  Hong, J. (2000). Economic Performance of Group-Affiliated Companies in Korea: Intragroup Resource Sharing and Internal Business Transaction. Academy of Management Journal. 43 (3), 429-448.
Cheung, Y.L., Rau, P.R., & Stouraitis, A. (2006). Tunnelling, Propping and Expropriation: Evidence from Connected Party Transactions in Hong Kong, Journal of Financial Economics, 82(2), 343-386.
Chung K. H. & Zhang, H. (2011). Corporate Governance and institutional Ownership. Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 46, pp. 247-273.
Dichev, I. & Tang, V. W.   (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 years. The Accounting Review, 83, 1–36.
Donelcon D. C., Jennings R., & McInnis, J. (2011). Changes or over time in the Revenue-Expense Relation: Accounting or Economics? The Accounting Review, 3, 945-974.
El-Helaly, M., Georgiou, I., & Lowe, A. D. (2018). The interplay between related party transactions and earnings management: The role of audit quality. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation32, 47-60.
Eslami Mofid Abadi, H., & Ghadamyari, M. (2021). The Effect of Managers' Compensation on the Taking Risk of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 11(2), 61-82. (In Persian).
Friedman, E., Johnson, S. & T. Mitton. (2003). Propping and tunneling, Journal of Comparative Economics, 31(4), 732-450.
Gordon, E. A., Henry, E. & Palia. D. (2005). related party transactions: associations with corporate governance and Firm Value. Working paper, Rutgers University, 2004. http: //ssrn. com/abstract=558983.
Gordon, E., Henry, E., & Palia, D., (2004). Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value, Rutgers University. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=558983
Gun Lee, M., Kang, M ., Young Lee, H.,& Park, J. C.(2014). Related-party transactions and financial statement comparability: evidence from South Korea. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics Published online, 23) 2): 224-252.
Habib, A., Jiang, H., & Zhou, D. (2015). Related party transactions and audit fees: Evidence from China, Journal of International Accounting Research, 14 (1), 59-83.
Hajiha, Z., & Azadzadeh, A. (2018). Non-cash and Non-operating related party transactions and Comparability of Financial Statements with the Moderating Role of Audit Firm Size. Journal of Financial Accounting Knowledge, 5(1), 53-78. (In Persian).
Hassas Yeganeh, Y., & Dadashi, I. (2010). The Impact of Corporate Governance on Independent Auditor's Opinion. Management Accounting, 2(3), 65-73. (In Persian).
Hope, O. K., Lu, H., & Saiy, S. (2019). Director compensation and related party transactions. Review of Accounting Studies, 24(4), 1392-1426.
Hope, O-K., Yi, L., Qiliang, L., & Han, W. (2018). Protecting the Giant Pandas:Newspaper Censorship  of Negative News. Working paper, University of Toronto.
Hosseinia, M., Chalestorib, K., Rezahi Hic, S., & Ebrahimia, E. (2017). A Study on the Relationship between Earnings Management Incentives and Earnings Response Coefficient. Procedia Economics and Finance .Vol.36, 232 – 243.
Hwang, N. Chiou, J. & Wang, Y, (2013). Effect of disclosure regulation on earnings management through related-party transactions: Evidence from Taiwanese firms operating in China, Journal Account Public Policy, 32(4): 292-313.
Jalale, A., Rahimipoor, A., Mir, H., & Jamalzade, M. (2017). The Effect of Corporate Governance Quality Index on Limiting Earning Management Using Unusual Transactions with Related Parties in Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Financial Management Strategy, 5(1), 1-27. (In Persian).
Jian, M., & Wong, T. J. (2004). Earnings Management and Tunneling through Related Party Transactions: Evidence from Chinese Corporate Groups. SSRN Electronic Journal.1-48.
Jiang, M., & Wong, T. J. (2010); Propping through related party transactions“, Review of Accountig Studies, 15(1), 70-105.
Kamyabi, Y., bouzhmehrani, E., & naderi palangi, F. (2015). Earnings forecast error, related-party transactions, and independent board members. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(43), 131-151. (In Persian).
Kang.M,.Lee, M,.Lee.H,. & Park,.J. (2016). Related-party transactions and financial statement comparability: evidence from South Korea, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics: 23(2): 224-252.
Kang, M., Lee, H. Y., Lee, M. G., & Park, J. C. (2014). The association between related-party transactions and control–ownership wedge: Evidence from Korea. Pacific-Basin Finance Journal29, 272-296.
Kazan, E.(2016). The impact of CEO compensation on firm performance in Scandinavia. University of Twente. IBA Bachelor Thesis Conference, Enschede, the Netherlands. University of Twente, The Faculty of Behavioural, Management and Social sciences.10 (November):1-10.
Khanna, T. & Palepu, K. (2000). Is group affiliation profitable in emerging markets? An analysis of diversified Indian business groups. The Journal of Finance, 552, 867-891
Kohlbeck, M., & Mayhew, B. )2017(. Are related party transaction red flags? Contemporary Accounting Research, 34(2), 900-928.
Kohlbeck, M., & Mayhew, B.W. (2010). Valuation of Firms that Disclose Related Party Transactions, Journal of Accounting Public Policy 29(2), 115-137.
Lee, M. G., Kang, M., Lee, H. Y., & Park, J. C. (2016). Related-party transactions and financial statement comparability: evidence from South Korea. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics23(2), 224-252.
Lu, H. )2017(.Economic Consequences of Control-Procedures Disclosure: Evidence from the2006 SEC Regulation on Related Party Transactions. Working paper, University of Waterloo.
Mita, A & Utama, S. (2014). Mechanism on the Relationship between Related Party Transactions and Earnings Management. Aria Farah Mita, Sidharta Utama. 7(1), 1-12
Nekhili, M., & Moêz, C. (2011). Related parties Transactions and Firm's Market Value: The French, Review of Accounting and Finance, 10(3), 291-315.
Pandher, G., & Pathak, J. (2014). The Essential Role of Accounting Earnings in    Return-Maximizing CEO Compensation Contracts. Odette School of Business University of Windsor. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract= 2600765  .
Rahmat, M. M., Ghazali, N. S. M., & Nordin, N. (2019). Are Executive Directors Paid Enough? Evidence from Conflicting Related-Party Transactions. International Journal of Economics & Management, 13(1).
 Raithatha, M., &  S. Komera. (2016).   Executive compensation and firm performance: Evidence from Indian firms. IIMB Management Review,28) 3(:160-169.
Safarzadeh, M., & Tavoosi, S. (2017). The relationship between corporate governance and related party transactions. Empirical Studies in Financial Accounting, 13(53), 143-172. (In Persian).
Shah, A. & Ullah, H. (2015). Related Party Transactions and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from firms listed on the Karachi StockExchange. Pakistan Business Review, Vol. 17, 663-680.
Soltani Nejad, A., rahimi, A., & shams aldini, K. (2020). Investigating the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and the Effectiveness of the Audit Committee. Journal of Accounting and Social Interests, 10(2), 133-153. (In Persian).
Vaez S A, montazer hojat A H, & bonabi ghadim R. (2017). Investigating the Effect of Earnings Accuracy and stickiness on the Board of Directors bonus in Tehran Stock Exchange listed companies. Quarterly financial accounting journal. 9 (34),151-177. (In Persian).
Vaez, S., Montazer Hojat, A., & Bonabi Gadim, R. (2017). The Effect of Precision and Sensitivity Dimensions of profit on Board of Directors Bonus. Applied Research in Financial Reporting, 6(1), 153-182. (In Persian).
Wong، R. M. K., Kim، J. B., & Lo، A. W. Y. (2015). Are Related-Party Sales Value- Adding or Value-Destroying? Journal of International Financial Management & Accounting City University of Hong Kong. 26, P 1-38.
Zakaria, I. (2012). Performance Measures, Benchmarks and Targets in Executive Remuneration Contracts of UK Firms. The British Accounting Review 44 (3): 189-203.