تاثیر آلودگی زیست محیطی بر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد اسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، اسکو، ایران.

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری، واحد صوفیان، ایران

چکیده

چکیده
هدف: به دنبال تفکیک مدیریت شرکتها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، رعایت الگوهای زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی نادیده گرفته شده است که به نظر می‌رسد با اعمال نظارت‌های چشم‌گیر می‌توان این موضوع مهم و فراگیر را در لیست اهداف مهم و اولیه شرکت‌ها قرار داد. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه‌ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران به بررسی تاثیر آلودگی زیست محیطی بر کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
روش پژوهش: در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1393-1398 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش‌شناسی آن از نوع پس‌رویدادی است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که افزایش آلودگی هوا موجب افزایش اقلام تعهدی اختیاری می‌شود. همچنین یافته‌ها نشان داد که آلودگی هوا موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد.
نتیجه‌گیری: در حقیقت شرکت‌هایی که الگوی زیست محیطی را رعایت نمی‌کنند موجب افزایش تضاد بین گروه های مختلف ذینفع می‌شوند.
دانش افزایی: از این رو حسابرسان به عنوان نظارت‌کنندگان، مستلزم صرف زمان بیشتری جهت حسابرسی هستند که همین عامل موجب افزایش زمان رسیدگی به اطلاعات و مدارک سازمان و متعاقباً افزایش حق الزحمه حسابرسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Pollution on Audit Quality

نویسندگان [English]

  • bahman abdigolzar 1
  • Masoud Alizadeh Bipanah 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, osku Branch, Islamic Azad University, osku, Iran
2 Departmet of Accounting, Sofian Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract
Purpose: following the separation of company management from their ownership and the making of agency issues, as well as increasing information asymmetry between managers and owners, environmental patterns and social responsibility have been neglected. The aim of this study is to study an aspect of the economic consequences of the status of auditing services in Iran to investigate the impact of environmental pollution on the quality of auditing in companies listed on the Tehran Stock Exchange.
Methodology: In this regard, 110 companies were selected for the period 2004-2019. The purpose of applied research and its methodology is post-event. The results showed that increasing air pollution increases optional accruals.
Findings: The findings also showed that air pollution increases the audit fee.
Result: In fact, companies that do not follow the environmental model increase the conflict between different groups of stakeholders.
Originality: Therefore, auditors, as supervisors, require more time to audit, which in turn increases the time it takes to process the organization's information and records and consequently increases the audit fee.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "environmental pollution
  • " "audit fee"
  • "information asymmetry"
حاجیها، زهره، سرفراز، بهمن. (1398). بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4 (3):25-42.
خواجوی، شکراله، اعتمادی جوریابی، مصطفی. (1397). مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و گزارشگری آن، حسابداری سلامت، 4 (2): 123-104.
میردریکوندی، محمد. طاهری نیا. مسعود. (1400). بررسی نقش تعدیل‌کنندگی مسئولیت اجتماعی شرکت بر رابطه بین ضمانت وام بانکی و حق‌الزحمه حسابرس، فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی، 11 (3): 106-89.
Arens, A.A. and Loebbecke, J.K. (2011), Auditing, an integrated approach, 7th ed., Prentice-Hall, NJ.
Benlemlih, M., Bitar, M. (2018). Corporate Social Responsibility and Investment Efficiency, Journal of Business Ethics, 148 (1): 647-671.
Chen, F., Hope, O., Li, Q., Wang, X. (2011a). Financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics 48, 112-131.
Chen, H., Tan, X. and CAO, Q. (2021). Air pollution, auditors' pessimistic bias and audit quality: evidence from China. Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 12 (1): 74-104.
Cheung, A. (2021).Corporate social responsibility and corporate cash holdings, Journal of Corporate Finance, 37 (April): 412-430.
Deng, X., J.-K. Kang, and B. S. Low. (2013). Corporate social responsibility and stakeholder value maximization: Evidence from mergers. Journal of Financial Economics 110 (3): 87-109.
Gil, E.G., Manzano, M.P. Fernández, J. H. (2018). Investigating the relationship between corporate social responsibility and earnings management: Evidence from Spain, BRQ Business Research Quarterly, Forthcoming.
Hajiha, Z. Sarfaraz. B. (2019).The relation between corporate social responsibility and cost of equity capital of firms listed in Tehran Stock Exchange, The Journal of Empirical Researches in Accounting, 4 (3): 25-42. (In Persian)
Hoi, C. K., Q. Wu, and H. Zhang. (2013). Is corporate social responsibility (CSR) associated with tax avoidance? Evidence from irresponsible CSR activities. The Accounting Review 88 (6), 2025-2059.
Jensen, M. C. (2001). Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. Journal of Applied Corporate Finance 14 (3), 8-21.
Khajavi, Sh. Etemadi, M. (2018). Corporate social responsibility and its reporting, Journal of Health Accounting, 4 (2): 104-123. (In Persian)
Knechel, W.R., Krishnan, G.V., Pevzner, M., Shefchik, L.B. and Velury, U.K. (2013), “Audit quality: insights from the academic literature”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32 (1): 385-421.
Kothari, S.P., Leone, A.J. and Wasley, C.E. (2005), Performance matched discretionary accrual measures, Journal of Accounting and Economics, 39 (1): 163-197.
Kruger, P. (2015). Corporate goodness and shareholder wealth. Journal of Financial Economics 115 (2): 304-329.
Lu, Y., Abeysekera, L. Cortese, C. (2015). Corporate social responsibility reporting quality, board characteristics and corporate social reputation: Evidence from China, Pacific Accounting Review, 27 (1): 95 – 118.
Mirdrikvandi, M. Taherinia, M. (2021). The Moderating role of corporate social responsibility on the relationship between bank loan guarantee and audit fees, The journal of accounting and social interests, 11 (3): 89-106. (In Persian)
Nuyts, V., Nawrot, T.S., Scheers, H., Nemery, B. and Casas, L. (2019). Air pollution and self-perceived stress and mood: a one-year panel study of healthy elderly persons. Environmental Research, 177 (12): 1-16.
Porter, M. E., and M. R. Kramer. (2011). Creating a shared value. Harvard Business Review 89 (1-2), 62-77.
Sass, V., Kravitz-Wirtz, N., Karceski, S.M., Hajat, A., Crowder, K. and Takeuchi, D. (2017). The effects of air pollution on individual psychological distress, Health and Place, 48 (3): 72-79.
Saunders, E.M. (1993), Stock prices and Wall Street weather, The American Economic Review, 83 (5):1337-1345.