رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابرسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی حسابرسی در جامعه اعتبا‌ر‌بخشی به صورت‌های مالی شرکت‌ها است. با توجه به اهمیت عملیات حسابرسی و مورد توجه بودن افشای مسئولیت اجتماعی توسط شرکت ها، پژوهش حاضر به بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی بر عملیات حسابرسی  می‌پردازد.
روش: داده‌های مرتبط با ۱۲۵ شرکت در بازه زمانی ۷ ساله بین سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و میزان افشای مسئولیت اجتماعی به عنوان متغیر مستقل (بر اساس چک لیست استانداردی شامل 17 مولفه در برگیرنده ی سه بعد اجتماعی، محیطی و اقتصادی) اندازه گیری و تاثیر آن بر دو متغیر وابسته ی نوع اظهار نظر حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرس در دو مدل رگرسیونی مجزا مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: فرضیه اول نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و نوع اظهار نظر حسابرس ارتباط مثبت معناداری وجود دارد. فرضیه دوم نشان داد که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی ارتباط مثبت معناداری وجود دارد.  
نتیجه گیری: افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها باعث افزایش تاخیر در ارائه گزارش حسابرسی شده و از این رو تاثیر مثبتی بر عملیات حسابرسی شرکت ها خواهد داشت. هر چقدر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بیشتر باشد، ارائه اظهار نظر تعدیل نشده توسط حسابرس بیشتر خواهد بود و بنابراین باعث افزایش کیفیت صورت های مالی می‌شود.
دانش افزایی: نتایج این پژوهش، با شناسایی رابطه افشای مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملیات حسابرسی شرکت ها، اطلاعات تکمیلی سودمندی را برای حوزه حسابرسی،  قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship of social responsibility disclosure on corporate audit operations

نویسندگان [English]

  • Hanieh Hekmat 1
  • shokoufeh alizadeh 2
  • Vahid Heydarzadeh Khalife Kandi 3
1 Assistant professor., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra university, Tehran, Iran
2 MSc. in Accounnting., Social science and economice department, Alzahra university, Tehran, Iran,
3 .MSc. in Auditing., Payame Noor University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Objective: Auditing in society's main task and role are to accredit companies' financial statements. Considering the importance of audit operations and disclosure of social responsibility by companies, the present study investigated the relationship of social responsibility disclosure on audit operations.
Method:  We have made a sample of 125 companies listed on the Tehran Stock Exchange, studying a seven-year sample period from 2015 to 2021 and measured their extent of social responsibility disclosure as an independent variable (based on a standard checklist included 17 components (consists of three main dimension: social, environmental and economic). We have examined its effect on the auditor's opinion and the delay in the auditor's report as two dependent variables in two regression models separately. 
Findings: The first hypothesis showed that the disclosure of corporate social responsibility has a significant positive effect on the type of statement submitted by the company auditor. The Second hypothesis showed that a Positive relationship between social responsibility disclosure and delay in providing audit report.
Conclusion: We concluded that social responsibility disclosure directly affects the auditor's opinion and indicates that the more corporate social responsibility disclosure, the higher the quality of financial statements. Disclosure of social responsibility delays in submitting an audit report shows an Positive and significant relationship.
Enlightenment: Finally, the results of this study contribute to the literature by highlighting the role of the social responsibility disclosure in the audit operations and judgment and decision-making in accounting.
Keywords: Social responsibility, Disclosure information, Audit delay, Auditor's opinion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Disclosure information
  • Audit delay
  • Auditor's opinion
 برزگر، قدرت اله؛ حسن نتاج کردی، محسن و ملکی، دنیا.(1398). بررسی اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26(1): 19 – 38. بندریان، امیرعلی؛ وحیدی الیزئی، ابراهیم و مقصودی، فرامرز.(۱۳۹۷). تأثیر تعدیل‌کنندگی کیفیت و تدام حسابرسی بر رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37): 195 - 214.
بنی مهد، بهمن و شیرزاد، بهرام.(۱۳۸۸). بررسی و تبیین متغیرهای حسابداری با نوع اظهارنظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. مجله حسابداری مدیریت، 2(3): 65 -7۶.
 حاجی ها، زهره و سرفراز، بهمن.(۱۳۹۳). بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری، ۴(2): 105 – 123.  
حاجی ها، زهره و فتحی مقدم بادی، مجتبی.(۱۳۹۳). رابطه تغییر در اظهارنظر حسابرسی با تأخیر در گزارش گری مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(41): 131 – 156.
حجازی، رضوان و رجب دری، حسین (۱۳۹۹) رابطه ی افشای اطلاعات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر دقت پیش بینی مدیران. فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی. ۱۰(4): ۷۳-۹۳.
حسنی، محمد و محمدی، مهسا.(1399). تاخیر زمانی در ارائه گزارش حسابرسی و نزدیکی فاصله ی جغرافیایی دفتر موسسه ی حسابرسی به دفتر مرکزی صاحبکار: شواهدی از مزیت اطلاعاتی ناشی از تعامل مشترک و بهبود کارایی حسابرسی. فصلنامه پژوهش های حسابرسی حرفه ای، 1(1): 114 – 136.
دارابی، رویا؛ پاشانژاد، یوسف و تدین فرد، اسماعیل.(۱۳۹۶)، بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، عملکرد اقتصادی و اجتناب از مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران. مجله بررسی های حسابداری، ۴(15): 67 – 192.
دارابی، رویا؛ وقفی، سید حسام و سلیمانیان، مریم.(۱۳۹۵). بررسی ارتباط گزارش‌گری مسئولیت اجتماعی با ارزش و ریسک شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری ارزشی و رفتاری،1(8): 57 – 71.  
رحمانیان کوشکی، عبدالرسول و ایمانروی، زهرا (۱۴۰۰). تاثیر اعتماد بیش از حد مدیر عامل بر مسئولت‌پذیری اجتماعی شرکت ها با نقش تعدیلگرمالکیت نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی . 11(3): 49 –68.
زارع بهنمیری، محمد جواد؛ نظری شمس آباد، احمد و بیکی، نیلوفر.(1401). مسئولیت پذیری اجتماعی و احساسات سرمایه گذاران به رویکرد معادلات همزمان. نشریه علمی حسابداری و منافع اجتماعی، 12(1): 114-91.
شمس الدینی، کاظم؛ نعمتی، میثم و عسکری شاهم آباد، مهدی. (1401). ارائه مدلی به منظور توسعه مسئولیت اجتماعی شرکت ها. نشریه علمی حسابداری و منافع اجتماعی، 12(1): 156-115.
صفری گرایلی، مهدی.(۱۳۹۷). بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت ها بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد. راهبرد مدیریت مالی، 6(1): 163 – 183.
عظیمی، مجید وگنجی ارجنکی، سمیه.(۱۳۹۵). تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی. مطالعات حسابداری و حسابرسی، ۵(17): ۱۷96 – 111.
فخاری، حسین؛ رضائی پیته نوئی، یاسر و نوروزی، محمد.(۱۳۹۵). تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذای. راهبرد مدیریت مالی، 4(4): ۸۵ -۱۰۶.
مشایخ، شهناز؛ پارسایی، منا وکرانی، اکرم.(۱۴۰۰). ارتباط بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها با کیفیت اطلاعات حسابداری و گزارش حسابرس. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی. 13(51): 41 – 64.
مهدوی، غلامحسین و جمالیان پور، مظفر.(۱۳۸۹). بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارش گری مالی. مجله پژوهش های حسابداری مالی، 2(4): 89 – 118.
مهدوی، غلامحسین و حسینی نیا، سمیه.(۱۳۹۴). بررسی اثربخشی کیفیت حسابرسی برکاهش تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 6(21): 7 - 30.
وحیدی الیزایی، ابراهیم و فخاری، ماندانا.(۱۳۹۴). تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی. فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4(27): 94 – 117.
وحیدی الیزئی، ابراهیم؛ تمیمی، محمد و شلال نژاد، حسین.(۱۳۹۳)، برداشت سرمایه گذاران ایرانی از استقلال حسابرس. مطالعات حسابداری و حسابرسی، 3(10): 30 – 54.
Afify, H.A.E.(2009). Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. Journal of A lied Accounting Research, 10 (1): 56-86.
Azimi, Majid. & Ganji Arjenki, Somayeh.(2016). The Impact of Corporate Social Responsibility on the Quality of Financial Reporting. Accounting and Auditing Studies, 5(17): 96 – 111,)in persian)
 Ansah, S. & Leventis, S. (2006). Timeliness of corporate annual financial reporting. Greece European Accounting Review, 15(2): 273-287.
Aribi, A. and Gao, S.(2010). Corporate social responsibility disclosure. Journal of Financial Reporting and Accounting, 8(2), 72-91.
 Ashton-R. H. Willingham J. J. and Elliott R K.(1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of Accounting Research-25(2). 275-292.
Barzegar, Ghodratolla. Hasan Nataj Kordi, Mohsen & Malaki, Donya.(2019). An Investigation Of The Audit Committee Cgaracteristics Effects On Corporate Social Responsibility Disclosure. Journal Of Accounting And Auditing Review, 26(1): 19 -38,)in persian)
 Bandarian, Amir. & Ali Vahidi Elizei, Ebrahim and Faramarz Maghsoudi.(2018). The effect of quality adjustment and audit continuity on the relationship between ownership structure and earnings management. Financial Accounting and Auditing Research, 10(37): 195-214,)in persian)
Bani Mahd, Bahman and Bahram Shirzad.(2009). Study and explanation of accounting variables with the type of Auditor's statement in companies listed on the stock exchange, Journal of Management Accounting, 2(30): 65 – 76,)in persian)
 Carey, P. Liu, L. Qu, W.(2017). Voluntary Corporate Social Responsibility Reporting and Financial Statement Auditing in China, Journal of Contemporary Accounting & Economics, doi: https://doi.org/10.1016/j.jcae.2017.09.002.
Chen, L., Srinidhi, B., Tsang, A., Yu, W. (2012). Corporate social responsibility, audit fees, and audit opinions. SSRN, Elibrary.
Darabi, Roya. & Pashanjad, Yousef and Ismail Tadayonfard.(2017), A Study of the Relationship between Social Responsibility, Economic Performance and Tax Avoidance of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Reviews, 4(15): 92 - 67,)in persian)
Darabi, Roya. & Waqfi, Seyed Hesam and Maryam Soleimanian.(2016). Investigating the relationship between social responsibility reporting and the value and risk of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Value and Behavioral Accounting, 1(8): 57 - 71,)in persian)
Doogar, R., Sivadasan, P. Solomon, L. (2015). Audit fee residuals: Costs or rents. Review of Accounting Studies, 20(2), 1247-1286.
 El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C. Y., and Mishra, D, R.(2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital? Journal of Banking & Finance, 35(19): 2388-2406.
Fakhari, Hossein. & Rezaei Pite Noei, Yaser and Mohammad Norouzi,(2016). The Impact of Corporate Social Responsibility Disclosure on Investor Efficiency, Financial Management Strategy 4(4): 106-85,)in persian)
Rahmanian, Koushki. & Abdul Rasool Imanroui, Zahra (2021). The effect of CEO's excessive trust on the person in charge of social acceptance of companies with the role of institutional ownership adjuster in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Social Quarterly. 11(3): 49-68,(in persian)
 Gray, R., Kouhy, R., Lavers, S.(2017). Constructing a database of social and environmental reporting by UK companies. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 8 (2), 78-101.
 Gregory, R.H. and Van Horn R.L.(1963). Automatic Data-Processing Systems: Principles and Procedures, Belmont, 2nd edition, San Francisco: Wadsworth Publishing Company,  6 (21), 7-31.
Vahidi Elizaei, Ebrahim and Mandana Fakhari, (2015). The Impact of Social Responsibility on Financial Performance, Accounting and Auditing Research Quarterly, 4(27): 82-99,)in persian)
 Vahidi Elizai, Ibrahim. & Tamimi Mohammad and Hossein Shalalnejad. (2014), Iranian investors' perception of auditor independence, accounting and auditing studies, 3 (10): 30-54,)in persian)
Hejazi, Rezvan.& Rajab Dori, Hossein (2016) The relationship between disclosure of corporate social responsibility information on the accuracy of managers' forecasts. Accounting and Social Interest Quarterly. 10(4): 73-93,(in persian)
 Hajiha, Zohreh and Bahman Sarfaraz.(2014). Investigating the relationship between corporate social responsibility and equity costs in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Empirical Accounting Research, 4(2): 105-123,)in persian)
Hajiha, Zohreh and Mojtaba Fathi Moghaddam Badi.(2014). The Relationship between Changes in Audit Statements and Delays in Financial Reporting, Empirical Studies in Financial Accounting, 11(41): 131-156,)in persian)
Hoitash, R. Hoitash, U. Bedard, J.(2008). Internal control quality and audit pricing under the Sarbanes-Oxley Act. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 27(1): 26 – 105,  
Hassani, Mohammad. & Mohammadi, Mahsa.(2021). Audit Report Lag And Auditer –Client Geographic Proximity: Evidences From Information Advantage Of Interaction And Improve Audit Efficiency, 1(1): 114 - 136,)in persian)
 Hribar, P. Kravet, T., Wilson, R.(2014). A new measure of accounting quality. Review of Accounting Studies, 19(1):,506-538.
Safari Grayli, Mehdi.(2018) Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility on Market Valuation of Cash Holding, Financial Management Strategy, 6(1): 163-183,)in persian)
Leventis, S.& Weetman, P., Caramanis, C.(2005). Determinants of audit report lay: Some evidence from the Athens Stock Exchange, International Journal of Auditing, 9(1): 45-58.
Mashaykeh, Shahnaz. Piousness, Mena; Karani, Akram.(2021). The relationship between corporate social responsibility and the quality of accounting information and auditor reports. Financial accounting research de auditing.13(51): 41-64,)in persian)
Mahdavi, Gholam Hossein and Jamalianpour, Muzaffar.(2010). Investigating the Factors Affecting the Speed ​​of Financial Reporting, Journal of Financial Accounting Research, 2(4): 89-118,)in persian)
Mahdavi, Gholam Hossein and Somayeh Hosseininia.(2015) Investigating the effectiveness of audit quality on reducing delays in submitting audit reports of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Auditing knowledge, 6(21): 7-30 )in persian)
 Marwa Samet. Anis, Jarboui.(2017). How does corporate social responsibility contribute to investment efficiency? Journal of Multinational Financial Management, 40(1): 33-46.
Shamsadini, kazem. Nemati. Meysam & asksri shahamabad, Mahdi.(2022). A model for developing corporate social responsibility. Journal of accounting and social interests,12(1), 115-156,)in persian)
Zare Bahnamiri, Mohammad. Nazari Shams Abad, Ahmad & Beiky, Niloofar.(2022). Corporate Social Responsibility and Investor Sentiment: a Simultaneous Equation System Approach. Journal of Accounting and Social Interests,12(1): 91-114,)in persian)