شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد، ایران.

2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

 هدف: امروزه افراد با محیطی بسیار پیچیده با انتخاب‌های زیاد روبرو هستند، بنابراین سرگردانی افراد بخصوص در بحث خرید خدمات به خاطر ماهیت منحصربه‌فرد آن امری بدیهی است که این امر معمولاً ناشی از عوامل مختلفی است که در نهایت بر تصمیم‌گیری وی اثرگذار است با توجه به اهمیت سرگردانی سرمایه گذاران در بورس، این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای مدیریت سرگردانی سرمایه گذار با رویکردی دلفی فازی انجام شد.
روش‌شناسی: جامعه آماری این پژوهش شامل 21 خبره آگاه بازاریابی و صنعت بورس است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند (قضاوتی) و (گلوله برفی) و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته تا رسیدن به حد کفایت یا اشباع نظری مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. روایی و پایایی آن با استفاده از معیار قابلیت اعتبار، قابلیت اطمینان، تائید پذیری و همچنین انتقال‌پذیری تائید شد و پایایی بین دو کدگذار برای مصاحبه‌های انجام‌گرفته طبق فرمول هولستی 90/0 است که قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها مورد تائید واقع شد. جهت تحلیل کیفی مصاحبه‌ها و برای شناسایی پیشایندها (علل) و پسایندهای (پیامدها) مدیریت سرگردانی سرمایه گذار از روش کدبندی باز، محوری و انتخابی استفاده گردید و در بخش کمی نیز جهت اولویت‌بندی متغیرهای شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید گردید.
یافته‌ها: پس از مصاحبه‌ها با خبرگان، متن مصاحبه‌ها به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گرفتند که نهایت نتایج حاصل از پژوهش در قالب پیشایندهای مدیریت سردرگمی سرمایه گذار در قالب یازده عامل و پسایندهای آن نیز مشتمل بر یازده عامل شناسایی و اولویت‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش مشخص می‌کند چه عواملی مدیریت سرگردانی سرمایه گذار در بورس را ضروری می‌سازد و پیامدهای حاصل از این سرگردانی چگونه خواهد بود که امید است نتایج حاصل از پژوهش موجبات تأمین و حفظ منافع سرمایه گذار و راهکاری مؤثر در مسیر متولیان جهت مدیریت سرگردانی سرمایه گذاران در صنعت بورس کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the antecedents and consequences of investor confusion management

نویسندگان [English]

  • masumeh khalilzadeh talatapeh 1
  • soheila zarinjoi alvar 2
1 Department of Management, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran.
2 Assistant Prof ,Department of Managment, Abadan branch, Islamic Azad University, Abadan , Iran
چکیده [English]

Objective: This research was conducted to identify and prioritize the antecedents and consequences of managing investor wandering with a fuzzy Delphi approach.
Methodology: The statistical population of this research includes 21 experts in marketing and the stock market industry who were interviewed using the purposeful (judgmental) and (snowball) sampling methods and semi-structured interviews until reaching the theoretical saturation level. Its validity and reliability were confirmed using the criteria of credibility, reliability, verifiability, and transferability, and the reliability between two coders for the interviews conducted according to the Holstein formula was 0.90, which confirmed the reliability of coding. To qualitatively analyze the interviews and to identify the antecedents (causes) and consequences (consequences) of investor wandering management, the open, central, and selective coding method was used, and in the quantitative part, the fuzzy Delphi questionnaire was used to prioritize the variables identified in the qualitative part of the research. whose validity and reliability were confirmed using content validity and retesting.
Results: Findings: After conducting interviews with experts, the text of the interviews was carefully examined and then analyzed using open, central, and selective coding methods, so that after the interviews, open codes were extracted. Then the integration of the core codes and then the selected codes were specified, and the coding results were identified and determined as the antecedents or causes of investor management confusion in the form of eleven factors and the consequences of investor wandering management including eleven determining factors.
Conclusion: The results of the research determine what factors make it necessary to manage investor wandering in the stock market and what the consequences of this wandering will be. It is hoped that the results of the research will ensure and protect the interests of investors and provide an effective solution for the trustees to manage capital wandering. Investors in the country's stock exchange industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wandering
  • wandering management
  • investor
 AmirHosseini,S.Roshani,F.Fathi,F.(2017).The Impact of Consumer Confusion on decision making and Loyalty to the Sportwear Brand,Applied Research in Sport Management,3(6), 87-100. (In persian)
Badaghi, Hamid, Rezaei, Hamidreza, Zamani Thani, Fahimeh. (1399). Investigating the Relationship between Venture Capital and Human Capital in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Accounting and Social Interest, 10 (1), 159-183. (In persian)
Broilo, L. P. Espartel, L. B. & Basso, K. (2016). Pre-purchase information search: too many sources to choose. Journal of Research in Interactive Marketing, 10 (3), 193 – 211
 Chauhan,Vishakha & Sagar, Mahim.(2020). Consumer confusion in healthcare decision-making and choice: a qualitative exploration of patient confusion,Journal of marketing theory and practice,Pages 323-342
Chun Kim. E. and Ko, E. (2017). Country of origin effects on brand image,brand evaluation, and purchase intention: A closer look at Seoul, New York, and Paris fashion collection. International Marketing Review, 34(2), 254-271
Danaeifard, Hassan; Alwani, Seyed Mehdi; Azar, Adel. (2010). Methodology of Qualitative Research in Management Research, Community Approach, Tehran, Saffar Publications
De Mooij, M. (2019). Consumer behavior and culture: Consequences for global marketing and advertising: SAGE Publications Limited,1-303
Ebina, Takeshi. Kinjo, Keita.)2017).Consumer confusion from price competion and excessive product attributes under the curse of dimensionality,Springer – Verlag London Ltd.
   Ermec Sertoglu & Bahtisen Kavak. (2017).A more comprehensive view of consumer confusion Scale Development,Journal of international consumer marketing, 265-276
Farman Ara, Omid, Arefnejad, Meysam, Jafari, Mahboubeh. (2016). The effect of working capital management and financial leverage on the profitability of some companies of Tehran Stock Exchange.10 (34), 167-187, (In persian).
   Gholami Qajari, Hassan; Kalateh Seifri, Masoumeh (2020). "Designing a model of customer confusion in the selection of follower sports equipment, physiology research and management in sports". Volume 12, Number 2, pp. 100-85, (In persian).
Habibi, Arash; Izdiar, Azita.(2015). Fuzzy Multi-Criteria Decision Making, Inscription Gil Publications, (In persian).
  Hall-Philips Adrienne, Shah. Shah.(2017).Unclarity Confusion and expiration data labels in the United States:A Consumer perspective; Journal of Retailing and Consumer Services, 118-127
Islami Mofidabadi, Hossein, Ghadmiari, Mohammad. (1400). The effect of managers' rewards on the risk-taking of companies listed on the Tehran Stock Exchange, Accounting and Social Interest, 11 (2), 61-82. (In persian).
afari, Keramat; Azadi, kayhan; Fadai, Mehdi. (2022). Providing a model for identifying factors affecting audit quality using Delphi method and fuzzy logic, accounting knowledge and management auditing, 10 (38), 269-284, (In persian).
Jazani, Nasrin; Azizi, Shahriar; Halvaei, Ali Asgar. (2011). Customer Decision Styles Based on Sprolls and Kendall Model, Business Management Perspective, No. 3, Consecutive 36, pp. 9-26, (In persian).
 Johnson,Richard W. Woolridge &Joseph R.bell. (2019).The Impact of Consumer Confusion on Mobile Self Checkout Adoption;Journal of Computer Information Systems, 9-11
 Khademi, Mehdi; Georgian, Najmeh; Fathi, Hanieh.(2019). Impact of information track and store environment on purchase value; Analysis of the role of confusion and motivation. Business Management Quarterly, 4 (10), 741-760, (In persian).
Khoda Bakhshi, Akbar; Jafari, Mohammad; Shariatnejad, Ali; Mousavi, Sayedah Nasim. (2018). Identifying and explaining the success factors in the implementation of the breakthrough strategy in growth (a case study of emerging companies in Lorestan province), Technology Development Management Quarterly, 7th volume, number 4, 127-150،(In persian).
 Khorasani Kiasari, Seyed Mahmoud and Ghasemi, Esmaeil. (2017). The effect of income diversification on adjusted returns with risk of banks listed on the Tehran Stock Exchange, 3rd International Conference on Industrial Management and Engineering, Tehran, https://civilica.com/doc/ 756794, (In persian).
  Kumar, V. & Reinartz, W. (2016). Creating enduring customer value. Journal ofMarketing 80 (6),36-68
Latifi, Somayeh; Raheli, Hosseini; Hossein Yadavar, Hossein; Saadi, Heshmatullah; Shahrestani, Seyed Ali. (2019). Identifying and explaining the implementation stages of conservation agriculture development in Iran with fuzzy Delphi approach, Iranian Biosystem Engineering, Volume 49, Number 1, pp. 120-107, (In persian).
Mafakheri Nia, Frank, Jamali, Jafar, Saeedi, Ali. (2021). Developing a Conceptual Model for Supervising Stock Exchange Issuers with an Investor Rights Protection Approach, 14 Quarterly Journal of the Stock Exchange, (56): 347-371, (In persian).
Mahimani, Marjan; Heidarzadeh, Kambiz; Mansoorian, Yazdan. (2020). Phenomenological view means lived experience of confusion in product selection, Business Management, 11 (3), 609-630, (In persian).
 Matzler.Kurt,Bidmon.Sonja,RitaFaullant,MarlieseFladnitzer Martin Waiguny.(2005).Dimentionand consequences of customer e-confusion in online buying behavior.1-14
Matzeler, Kurt. Stiger , Daniel. Fuller. Johann (2011).Consumer Confusion in internet –based Mass Customization :Testing a Network of Antecedents and Consequences,34: 231-247
Matzler, Kurt. Bidmon, Sonja. Faullant, Rita. Fladnitzer, Marliese. Waiguny ,Martin.(2016),Dimention and consequences of customer e-confusion in online buying behavior ,pp1-14
Ming Tsai, Juin. Hung,Shiu-Wan.Yang, Ting-Ting (2020). In pursuit of goodwill? The cross-level effects of social enterprise consumer behaviours, Journal of Business Research, 350_361
Mitchell, G. Walsh and M. Yami,(2004). REVIEWING AND REDEFINING THE CONCEPT OF CONSUMER CONFUSION, Version 3
Moon, S un_Jung.John P.Costello&Dong_Mo Koo.(2017).The Impact of Consumer Confusion from eco-labels on negative WOM,distruct,and dissatisfaction,International Journal of Advertising,36:2,246-271
Mousavi, Seyed Najmuddin؛ Saedi, Abdullah؛ Momeni Mafard, Masouma. (2019). Identifying and explaining the antecedents and consequences of human resources conscious shutdown using the fuzzy Delphi approach, Organizational Behavior Studies Quarterly, 9th year, number 1 (serial number 33), 57-82
Rabbani Mehr, Maedeh; Sanayei, Ali; Kazemi, Ali. (2022). Analysis of structures affecting consumer behavior in social capital management and facilitating the implementation of local water markets, Scientific Journal of Business Management Exploration, Year 13, Number 25, 131-114, (In persian).
Rostami Nowruzabad, Mojtaba, Sedaghat, Parasto, Habibi, Fateh .(2015). Investigating the Factors Affecting the Behavior of Investors in the Tendency to Reinvest (Case Study: Tehran Stock Exchange Investors. Financial Management Perspective. 5 (10), 69-94, (In persian).
    Sprotles, G. B. & Kendall, E. L. (1986). A methodology for profiling consumers'decision‐making styles. Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279
  Sachin Coothoopermal. Hemant Chitoo.(2017).The impact of consumer decision –making style on consumer confusion in Mauritius: An empirical analysis.International Journal of Consumer Studies.41.312-324
Sladoje, N., Lindblad, J., & Nyström, I. (2011). Defuzzification of spatial fuzzy sets by feature distance minimization. Image and Vision Computing, 29(2-3), 127–141
  Thuan, L. T. Ngoc, N. H. & Trang, N. T. (2018). Does customer experience management impact customer loyalty shopping at supermarket? The case in the Mekong Delta, Vietnam. Economics World, 6(1), 13-21
Vishakha, Chauhan. & Mahim, Sagar.(2020). Consumer confusion in healthcare decision-making and choice: a qualitative exploration of patient confusion,Journal of marketing theory and practice,Pages 323-342
Wobker,I.Eberhardt,T.& Kenning, P.(2015).Consumer confusion in german food retailing:the moderating role of trust.International Journal of Retail & Distribution Management,43(8):752-774
 Walsh, G. Mitchell, V. W. and Hennig-Thurau, T. (2005). German Consumer Decision-Making Styles. the Journal of Consumer Affairs,35 (1): 73-95
Walsh ,G.& Mitchell ,V.W,(2010).The effect of consumer confusion proneness on word of mouth , and consumer satisfaction .European Journal of Marketing ,44(6),pp 838-859.
  Wang. Shouhong, Wang. Hai, Khalil.Nadia.(2018).A Thematic Analilsis of interdisciplinary journal of information knowledge and management.volume 13.201-231
Yuwen Shiu. Jerry.(2017).Investigating consumer confusion in the retailing context: the causes and outcomes.Total Quality Management& Business Excellence.28:7-8.746-764.