نقش تعدیلگری قدرت نظارتی اعضای هیئت‌مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و امور مالی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران

2 دپارتمان اقتصاد؛ دانشکده اقتصاد؛ دانشگاه خاتم؛ تهران؛ ایران

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت مسئولیت اجتماعی، هدف این پژوهش مطالعه نقش تعدیلگری قدرت نظارتی اعضای هیئت‌مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها است.
روش: به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1393 تا 1399 جمع‌آوری شد و بر اساس مدل رگرسیون چندگانه و با استفاده از داده‌های پنل، به بررسی نتایج پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که شرایط محیطی ناپایدار در درجات مختلف دوگانگی مدیرعامل و سطح پایین استقلال هیئت‌مدیره منجر به کاهش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و در سطوح متوسط و بالای استقلال هیئت‌مدیره منجر به افزایش مسئولیت اجتماعی می‌شود. همچنین دوگانگی مدیرعامل تأثیر منفی بر مسئولیت اجتماعی دارد، اما استقلال هیئت‌مدیره بر مسئولیت اجتماعی تأثیر ندارد.
نتیجه‌گیری: استقلال هیئت‌مدیره در رابطه شرایط محیطی و مسئولیت اجتماعی نقش تعدیلگر دارد.
دانش‌افزایی: در پژوهش‌های پیشین، رابطه بین عوامل محیط خارج از شرکت و یا نقش نظارتی هیئت مدیره با مسئولیت اجتماعی شرکت به تفکیک سنجیده شده، در این پژوهش با مرتبط ساختن این دو مفهوم به یکدیگر، اثر تعدیلگر یک فاکتور درون شرکتی مانند قدرت نظارتی هیئت مدیره بر رابطه بین شرایط محیطی شرکت و ایفای نقش مسئولیت اجتماعی بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

role of board monitoring power in the relationship between environmental conditions and corporate social responsibility

نویسندگان [English]

  • farzaneh yousefiasl 1
  • Hatra Voghee 2
  • maryam eskandarvand 1
1 Accounting group, Finance faculty Khatam University, Tehran, Iran
2 economic department, economic faculity, Khatam university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: Considering the importance of Corporate Social Responsibility, the purpose of this study is to investigate the role of moderating the supervisory power of board members on the relationship between environmental conditions and corporate social responsibility.
Method: In order to test the research hypotheses, a sample of 130 companies listed on the stock exchange for the period 2014 to 2020 was collected and based on multiple regression and using panel data, the results were reviewed.
Results: The results showed that unstable environmental conditions in different degrees of CEO duality and low level of board independence lead to reduced social responsibility and in medium and high levels of board independence lead to increased social responsibility. Also, the duality of the CEO has a negative effect on social responsibility, but the independence of the board does not affect social responsibility.
Conclusion: the independence of the board of directors has a moderating role in relation to environmental conditions and social responsibility
Enhancing knowledge: In previous researches, the relationship between the factors of the environment outside the company or the supervisory role of the board of directors with the social responsibility of the company has been measured separately. In this research, by linking these two concepts to each other, the moderating effect of an internal factor such as the supervisory power of the board The board has investigated the relationship between the company's environmental conditions and the role of social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate social responsibility
  • environmental conditions
  • board independence
  • CEO duality