ارائه الگوی عوامل مؤثر بر حسابرسی مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

چکیده

هدف: این پژوهش درصدد ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر حسابرسی مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال می‌باشد.
روش: در بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر از روش دلفی-فازی و از طریق مصاحبه با خبرگانی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند، استفاده شده است.سپس در بخش کمی به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS دادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد تعداد 31 گویه در قالب سه متغیر پنهان شامل انتخاب حسابرس مستقل، اجرای عملیات حسابرسی و گزارش‌دهی بر حسابرسی مستقل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال اثر گذار است.
نتیجه‌گیری: عوامل موثر احصا شده حاصل از این پژوهش می‌تواند نقطه عطفی برای همسویی حسابرسان مستقل و ناظران بانکی در کشورمان باشد تا بر مبنای آن سلامت شبکه بانکی کشور و حفظ منافع اجتماعی عموم جامعه به ویژه سپرده‌گذاران تا حد قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد.
دانش‌افزایی: با توجه به اینکه مقاله حاضر اولین پژوهش صورت گرفته در حوزه حسابرسی بانک‌ها و نظارت بانکی با تأکید بر اسناد بین المللی حوزه بانکداری می‌باشد، چارچوب مناسبی برای حسابرسی بانک‌ها و تعامل بین حسابرسان مستقل و ناظران بانکی معرفی نموده و همچنین نتایج آن ادبیات حوزه حسابرسی و نظارت بانکی را گسترش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a Model of Factors that Affect External Audits of Banks on the Basis of Effective Banking Supervision Approach

نویسندگان [English]

  • seyyed mohammad reza razavi araghi 1
  • azita jahanshad 2
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: This research seeks to provide a model of factors that affect external audits of banks on the basis of 29 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.
Method: To identify the effective factors in the qualitative segment, the Fuzzy Delphi Method (FDM) was used, in addition to interviews with the selected experts through purposive sampling. In the quantitative segment, questionnaires were distributed among the banking experts and supervisors, as well as auditors to develop a model. The data were analyzed using structural equation modeling (SEM) and PLS software.
Results: The findings suggested that 31 items are effective as latent variables include selecting external audits, executing audit operations, and reporting, on the external audits of banks basis of 29 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision.
Conclusion: The obtained effective factors are a turning point to align the external auditors and banking supervisors in Iran to substantially improve the health of the banking network of the country and protect people’s interests, especially the depositors.
Contribution: Taking into account that this research is the first study on bank audit and banking supervision emphasizing the international documents in banking, it has suggested an appropriate framework to audit banks and interact between the external auditors and banking supervisors. Furthermore, its results help expand the literature in the field of banking supervision and audit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External Audit
  • Banking Supervision
  • Basel Committee
  • Fuzzy Delphi Method
  • Structural Equation Model