تبیین الگویی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران است. توسعه این بازار می‌تواند پیامدهایی اساسی برای بهبود وضعیت موجود حرفه به همراه داشته باشد.
روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی می‌باشد و فرآیند تحلیل آن بر اساس نظریه داده- بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 12 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی در سال 1400 می‌باشد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 12 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه عوامل علّی؛ 10 زیرکد و شش کد محوری در زمینه عوامل زمینه‌ای؛ هشت زیرکد و پنج کد محوری در زمینه عوامل بازدارنده؛ 17 زیرکد و شش کد محوری در زمینه راهکارها و 13 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه پیامدها؛ در توسعه بازار خدمات حسابرسان اثر‌گذار است.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش، با تمرکز بر سطح اقتصادی و قوانین و مقررات، می‌توان به توسعه بازار خدمات حسابرسان کمک کرد. همچنین بر اساس الگوی تبیین شده، با سیاستگذاری دولت، می‌توان این امر را سرعت بخشید.
دانش‌افزائی: با توجه به عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه در ایران، نتایج پژوهش می-تواند موجب توسعه بازار خدمات حرفه‌ای حسابداران رسمی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explain a Pattern for the Development of the Audit Services Market

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Tasaddi Kari 1
  • Keyhan Azadi 2
  • Javad Rezazadeh 3
  • Sina Kheradyar 2
1 PhD Student, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
3 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study aims to provide a model for the development of the audit services market in Iran. The development of this market can have fundamenthal consequences for improving the current state of the profession.
Method: The present research is of qualitative type and its analysis process is based on data-theory. The statistical population of the present study includes 12 auditing experts in 2021.
Results: Findings show that 12 subcodes and seven central codes in the field of causal factors; 10 subcodes and six central codes in the field of contextual factors; Eight subcodes and five central codes in the field of deterrents; 17 subcodes and six central codes in the field of solutions and 13 subcodes and seven central codes in the field of consequences; It is effective in developing the market for auditor services.
Conclusion: Based on the research findings, focusing on the economic level and rules and regulations can help develop the market for auditor services. Also, according to the explained model, with government policy, this can be accelerated.
Contribution: Considering the lack of comprehensive research in this field in Iran, the results of the research can lead to the development of the professional services market of certified accountants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • Develop Market
  • Auditing Services
  • Assurance Services
  • Complementary Services