کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان: نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار حسابداری، گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار علوم مالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورندۀ رسوایی‌های مالی در شرکت‌ها نشان می‌دهد که فقدان نظارت مؤثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوۀ ادارۀ امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می‌کند. گزارشگری متقلبانه باعث می‌شود تا منافع شرکت به سمت گروه‌های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعۀ حاضر بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می‌باشد.
 
روش: نمونۀ­ پژوهش­­ شامل 96 شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1388 تا 1398 می­باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.
یافته‌ها: طبق یافته‌ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطۀ مستقیم و معنی‌دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی‌دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطۀ معکوس و معنی‌دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطۀ معکوس و معنی‌دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطۀ بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.
نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تأمین منافع سهامداران صورت می‌گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.
دانش‌افزایی: نتایج پژوهش حاضر می‌تواند سیاست‌گذاران حوزه‌های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تأمین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Corporate Governance Quality and Stakeholder Management: The Mediating Role of the Likelihood of Fraudulent Reporting

نویسندگان [English]

  • ali Asghari Shiveh 1
  • farzad ghayour 2
  • Gholamreza Mansourfar 3
1 Master of Accounting, Urmia University, Urmia, Iran.
2 Assistant Prof. of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor of Finance, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Purpose: examining the causes and conditions of financial scandals in companies shows that the lack of effective control over managers and imperfect governance of shareholders over how to manage affairs, along with delegating unlimited authority to management, provides grounds for fraud and fraudulent reporting. Fraudulent reporting diverts the company's interests to specific groups, thus intensifying the conflict of interests of the stakeholders. Therefore, the present study examines the impact of corporate governance quality on stakeholder management with an emphasis on the mediating role of fraudulent financial reporting.
Methodology: The research sample includes 96 companies listed in Tehran Stock Exchange between 2010 and 2020 that investigated using multiple regression.
Results: Findings showed that there is a direct and significant relationship between the quality of corporate governance and the second method of stakeholder management, but this relationship is not significant in the first method of stakeholder management. and there is a significant inverse relationship between the quality of corporate governance and the likelihood of fraudulent reporting; It was also found that there is an inverse and significant relationship between the possibility of fraudulent reporting and the second method of stakeholder management. Consequently, the mediating role of the possibility of fraudulent reporting in the relationship between the quality of corporate governance and the second method of stakeholder management is also confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate governance
  • stakeholder management
  • fraudulent reporting
بنی‌مهد، بهمن. (1400). تبیین تمایلات رفتاری در گزارشگری مالی متقلبانه : آزمون نظریۀ روان‌شناسی ثبات رفتاری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(37). 129-141.
حساس یگانه، یحیی؛ سلیمی، محمد جواد. (1390). مدلی برای رتبه بندی حاکمیت شرکتی در ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8(30). 1-35.
حساس یگانه، یحیی. (1385). حاکمیت شرکتی در ایران.  مجله حسابرس، شماره 32. 32-39.
حسینی، سید علی؛ حقیقت، سرور. (1395). رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 6(4). 103-128.
خلیفه سلطانی، سیداحمد؛ نایب محسنی، شیدا (1393). حاکمیت شرکتی و تقلب.  ماهنامه بورس، شماره 111. 9-11.
خواجوی، شکراله؛ ابراهیمی، مهرداد. (1397). بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تامین مالی، 6(2). 74-84.
سازمان حسابرسی. (1394). استاندارد حسابرسی شماره 240 ایران. مسئولیت حسابرس در ارتباط با تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی. تجدید نظرشده 1394.
سجادی، سید حسین؛ کاظمی، توحید. (1395). الگوی جامع گزارشگری مالی متقلبانه در ایران به روش نظریه پردازی زمینه بنیان. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(3). 185-204.
صفری گرایلی، مهدی؛ بالارستاقی، عالیه. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(47). 93-112.
طالبی، هاشم؛ حسینی، معصومه. (1394). رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر حاکمیت شرکتی با مدل ANP. دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی، 11-1.
طالعی قره قشلاقی، زهرا؛ غیور، فرزاد؛ دیدار، حمزه. (1398). نقش سویه‌های رفتاری مدیریت بر مدیریت ذینفعان با تأکید بر اثر تعدیل‌گری کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 3(1). 75-101.
طاهری، ماندانا؛ امینی، یاسین. (1399). نقش حاکمیت شرکتی و رعایت حقوق ذی‌نفعان در بانکداری اسلامی. تحقیقات مالی اسلامی، 10(1). 1-38.
عیسایی تفرشی، محمد؛ یحیی پور، جمشید. (1392). تئوری ذی‌نفعان با رویکرد مقررات شرکت‌های سهامی ایران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 6(23). 139-167.
گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید؛ بهارمقدم، مهدی. (1396). بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3). 371-394.
مرادی، جواد؛ رستمی، راحله؛ زارع، رضا. (1393). شناسایی عوامل خطر مؤثر بر احتمال وقوع تقلب در گزارشگری مالی از دید حسابرسان و بررسی تأثیر آن‌ها بر عملکرد مالی شرکت. پیشرفت‌های حسابداری، 6(1). 141-173.
Agle, B. R., Mitchell, R. K., & Sonnenfeld, J. A. (1999). Who matters to CEOs? An investigation of stakeholder attributes and salience, corporate performance, and CEO values. Academy of management journal, 42(5), 507-525.
Auditing Organization (2015). Auditing Standard No. 240 of Iran, Auditor's Responsibility for Fraud in Auditing Financial Statements, Revised 2015. (in Persian).
Banimahd, B. (2021). Explaining Behavioral Tendencies in Fraudulent Financial Reporting: A Psychological Theory Test of Behavior Stability. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(37), 129-141. (in Persian).
Barney, J. B., & Hansen, M. H. (1994). Trustworthiness as a source of competitive advantage. Strategic management journal, 15(S1), 175-190.‏
Benson, B. W., & Davidson, W. N. (2010). The relation between stakeholder management, firm value, and CEO compensation: A test of enlightened value maximization. Financial Management, 39(3), 929-964.‏
‏Clarkson, M. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. Academy of management review, 20(1), 92-117.‏
Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of management Review, 20(1), 65-91.
Freeman, R. E. (1984). Stakeholder management: a strategic approach. New York: Pitman.
Galbreath, J. (2006). Does primary stakeholder management positively affect the bottom line? Some evidence from Australia. Management decision.‏
Golmohammadi, M., Pourheidari, O., Baharmoghaddam, M. (2017). Studying the Impact of Stakeholder Management on Dividends and Firm Value. Accounting and Auditing Review, 24(3), 371-394. (in Persian).
Hassas Yeganeh, Y.(2006). Corporate governance in iran. auditor journal, 32, 32-39. (in Persian).
Hassas Yeganeh, Y., Salimi, M. (2010). Developing a Model for Corporate Governance Rating in Iran. Empirical Studies in Financial Accounting, 8(30), 1-35. (in Persian).
Hill, C. W., & Jones, T. M. (1992). Stakeholder‐agency theory. Journal of management studies, 29(2), 131-154.‏
Hosseini, S., Haghighat, S. (2016). The Relationship between Corporate Governance and Community Engagement in Listed Companies of Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Social Interests, 6(4), 103-128. (in Persian).
Isaei Tafreshi, M., Yahyapoor, J. (2013). Stakeholder theory with regulatory approach of Iranian joint stock companies. Quarterly Journal of Securities Exchange, 6(23), 139-167. (in Persian).
Kazemi, T. (2016). A Comprehensive Pattern of Fraudulent Financial Reporting in Iran, Grounded Theory. Empirical Research in Accounting, 6(3), 185-204. (in Persian).
Khajavi, S., Ebrahimi, M. (2018). Investigating the Impact of Corporate Governance Mechanisms on Financial Statements Fraud of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Journal of Asset Management and Financing, 6(2), 71-84. (in Persian).
Kurniawanto, H. (2021, February). Corporate Governance and corporate Risk Disclosure: Evidence from Malaysia. In Proceeding ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences).‏
Liao, L., Chen, G., & Zheng, D. (2019). Corporate social responsibility and financial fraud: evidence from China. Accounting & Finance, 59(5), 3133-3169.‏
Mainardes, E. W., Alves, H., & Raposo, M. (2011). Stakeholder theory: issues to resolve. Management decision.
Martins, O. S., & Ventura Júnior, R. (2020). The influence of corporate governance on the mitigation of fraudulent financial reporting. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, 22(1), 65-84.‏
Moradi, J., Rostami, R., Zare, R. (2014). Recognizing Risk Factors Affecting Fraud Probability in Financial Reporting from Auditors' Viewpoint and Its Impact on Firms' Performance. , 6(1), 141-173. (in Persian).
Nayebmohseni, S., Khalifehsultani, S. (2014). Corporate governance and fraud. Bourse Magazine, 111, 9-11. (in Persian).
OECD Principles of Corporate Governance (2004). Organization for economic co-operation anddevelopment. Principe's degouvernement d’entreprise de l’ OCDE publication. Paris, France.
Razali, W. A. A. W. M., & Arshad, R. (2014). Disclosure of corporate governance structure and the likelihood of fraudulent financial reporting. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 145, 243-253.‏
Riany, M., Sukmadilaga, C., & Yunita, D. (2021). Detecting Fraudulent Financial Reporting Using Artificial Neural Network. Journal of Accounting Auditing and Business, 4(2), 60-69.
Safari Grayeli, M., Balarastaghi, A. (2015). Factors affecting the quality of corporate governance in listed companies in Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting, 12(47), 93-112. (in Persian).
Taheri, M., Amini, Y. (2020). The Role of Corporate Governance in Stakeholder Management in Islamic Banking. Islamic Finance Research Bi-quarterly Journal, 10(1), 1-38.(in Persian).
Talebi, H., Hoseini, M. (2015). Prioritizating the factors affecting corporate governance using ANP. The Second National Conference on Corporate Governance, 1-11. (in Persian).
Talei Gharegheshlaghi, Z., ghayour, F., Didar, H. (2019). The Role of Management Behavioral Strains on Stakeholders Management Emphasizing the Moderating Effect of Corporate Governance Quality. Journal of New Researches in Accounting and Auditing, 3(1), 75-101. (in Persian).