رتبه بندی ابعاد و شاخص های گزارشگری پایداری در شهرداری ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد گروه حسابداری دانشگاه خاتم

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد و شاخص‌های گزارشگری پایداری شهرداری‌ها و شناسایی وزن و رتبه آنها می‌باشد. به بیانی دیگر این پژوهش به دنبال رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های پایداری در شهرداری‌ها است.
روش: به همین منظور الگوی پیشنهادی گزارشگری پایداری شهرداری‌ها مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی، میزان وزن و رتبه ابعاد و شاخص‌های آن ارائه گردید.
یافته‌ها: به‌طور خلاصه می‌توان بیان داشت که رتبه ابعاد گزارشگری پایداری به ترتیب شامل 1. ویژگی‌های گزارش؛ 2. عوامل تعالی و پیشرفت؛ 3. مدیریت و سرمایه انسانی؛ 4. کار و تولید؛ 5. اقتصادی و 6. عـوامل زیست محیطی بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی در شهرداری‌ها و با عنایت به بی اطلاعی شهرداری‌ها از اهمیت افشای داوطلبانه از جمله اطلاعات پایداری برای ذینفعان یا به عبارتی شهروندان، یافته‌های پژوهش می‌تواند به عنوان راهکاری برای تغییر مدیریت سازمانی شهرداری‌ها، شفافیت در کلیه امورات شهرداری‌ها نظیر امور مالی (اقتصادی)، خدمات شهری و فضای سبز (زیست محیطی) و مسئولیت اجتماعی، پاسخگویی به نیازهای کلیه ذینفعان در نظر گرفته شود.
دانش افزایی: این تحقیق و نتایج حاصل از آن می‌تواند گام موثری برای ایجاد درک و انگیزه لازم جهت این امر و توجه دادن به مدیران و تدوین‌کنندگان مقررات برای لحاظ نمودن این مقوله در اهداف گزارشگری داوطلبانه یا الزامی به ذینفعان با نگرش توسعه پایدار باشد.
.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ranking of dimensions and sustainability reporting indicators in municipalities

نویسندگان [English]

  • Ali Fateri 1
  • Bita Mashayekhi 2
  • Rezvan Hejazi 3
1 Ph.D. Student of Accounting, University of Tehran.
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management, Tehran University
3 Professor, Department of Accounting, Khatam University
چکیده [English]

Purpose: The aim of the current research is to investigate the dimensions and reporting indicators of the sustainability of municipalities and to determine their weight and rank.
Methodology: In other words, the research seeks the ranking and indicators of sustainability in municipalities. For this purpose, the proposed model of sustainability reporting of municipalities was examined and its weight and indicators were ranked using the hierarchical analysis method. Result: In summary, it can be stated that the ranking of sustainability reporting includes 1. Features of the report. 2. Factors of excellence and progress; 3. Management and human capital; 4. Work and production; 5. Economic and 6. Environmental factors.
Conclusion: Considering the asymmetry of information in the municipalities and considering the ignorance of the municipalities about the importance of voluntary disclosure including sustainable information for the beneficiaries or in other words the citizens, the findings of the research can be used as a solution to change the organizational management of the municipality. Transparency in all municipal affairs such as financial (economic), urban services and green space (environmental) and social responsibility, responding to the needs of all stakeholders should be considered.
Contribution: This research and its results can be an effective step to create the necessary understanding and motivation for this and to pay attention to the managers and compilers of regulations to include this category in the goals of voluntary or mandatory reporting to stakeholders with a sustainable development attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AHP
  • Municipalities
  • Sustainability Reporting