تاثیر فشارهای نهادی و اطلاعات حسابداری مدیریت زیست‌محیطی بر عملکرد مالی، زیست‌محیطی و اقتصادی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تأثیر مستقیم فشارهای نهادی (اجباری، هنجاری و تقلیدی) بر عملکردهای شرکت (عملکرد مالی، زیست‌محیطی و اقتصادی) و تاثیر غیر مستقیم از طریق نقش میانجی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی بر این رابطه است.
روش: داده‌های کمی از طریق پرسشنامه ساختاریافته و استاندارد از 202 نفر از کارکنان بخش مالی آگاه به فعالیت‌های کلی شرکت‌های بورسی، فرابورسی و غیربورسی جمع‌آوری شده است‌ و از مدل‌سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی فرضیه‌ها استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که تمام فشارهای نهادی با عملکرد مالی ارتباط معناداری دارند. فشارهای هنجاری با عملکرد زیست‌محیطی ارتباط مثبت و معناداری دارند. فشارهای اجباری بر عملکرد مالی تنها در صنعت سلولزی تاثیر منفی و معناداری دارند و فشارهای هنجاری بر عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و سلولزی و همچنین بر عملکرد زیست‌محیطی در صنایع فلزی و سلولزی تاثیر مثبت و معناداری دارند. تاثیر فشارهای هنجاری بر عملکرد اقتصادی در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی منفی اما معنادار و در صنعت فلزی مثبت و معنادار است. فشارهای تقلیدی تنها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بر عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری دارد. نتایج همچنین نشان می‌دهد که حسابداری مدیریت زیست‌محیطی به عنوان یک متغیر میانجی بر رابطه بین فشارهای نهادی و عملکرد شرکت‌ها عمل کرده است.
دانش‌افزایی: پژوهش حاضر برای شرکت‌ها و سیاست‌گذاران ایران بسیار مفید خواهد بود، زیرا یافته‌های این مطالعه به آن‌ها کمک می‌کند تا به اهمیت EMA و تاثیر عوامل نهادی در تعیین عملکرد شرکت پی ببرند، بنابراین بهتر می‌توانند توسعه یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of institutional pressures and environmental management accounting on financial, environmental and economic performance of the company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Namazi 1
  • Zahra Khorramdel Masouleh 2
1 Professor of Accounting, College of Social Sciences, Economics and Management, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Faculty Member, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to evaluate the direct effect of institutional pressures on company's performance and the indirect effect through the mediating role of environmental management.
Method: Quantitative data has been collected through a structured and standard questionnaire from 202 employees of the financial department who are aware of the general activities of companies, and structural equation modeling has been used to evaluate the hypotheses.
Results: The results showed that institutional pressures have significant relationship with financial performance. Normative pressure has positive and significant relationship with environmental performance. Coercive pressures have a negative and significant effect on financial performance only in cellulose industry. Normative pressures on financial performance in oil and gas, petrochemical and cellulose industries and also on environmental performance in metal and cellulose industries have positive and significant effect. The impact of normative pressures on economic performance in oil and gas and petrochemical industry is negative but significant and in metal industry is positive and significant. Mimetic pressures have positive and significant effect on environmental and economic performance only in oil and gas and petrochemical industry. Results also showed environmental management accounting has acted as a mediating variable on the relationship between institutional pressures and company’s performance.
Conclusion: Institutional pressures significantly increase implementation of environmental management accounting, which it increases financial, environmental and economic performance of company.
Contribution: findings of this study will help companies and policy makers to understand the importance of EMA and the impact of institutional factors in determining the company's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coercive pressure
  • Normative pressure
  • Mimetic pressure
  • Environmental management accounting
  • Organizational performance