ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استادگروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

3 گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22051/jaasci.2022.41601.1730

چکیده

هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می‎باشد. 
روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده‏ها و تجزیه و تحلیل آن‎ها استفاده شده است. داده‎های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت‎ها و سازمان‏های بخش عمومی جمع‎آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.
یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‎دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام‌شده را شفاف می‎سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت.
 نتیجه‌گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می‌دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می‌سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Management Accounting in Promoting Transparency and Preventing Corruption in the Public Sector

نویسندگان [English]

  • Hossein Salmanzadeh 1
  • Gholamreza Kordestani 2
  • Hossein Kazemi 3
1 Ph.D. Student in accounting, Department of Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini University, Qazvin, Iran
3 Assistant Prof, Department of accounting, Gazvin branch, azad University, Gazvin, Iran
چکیده [English]

Evaluating the Role of Management Accounting in Promoting Transparency and Preventing Corruption in the Public Sector
Subject and Purpose of the Article. The purpose of this study is to assess the role of management accounting in promoting transparency and preventing corruption in the public sector.
Research Method:  In this study, a qualitative and survey-based method was to collect data and analyze them. Necessary data were collected in the year 2022 through interviewing 13 experts and the distribution of questionnaires among 114 experts in the field of management accounting in companies and public sector organizations.
Research Findings: The results of the research show that management accounting makes the cost transparent through the costing of the components and this will especially have many
applications in state contracts where the possibility of corruption and collusion is high, and in this way.
Conclusion, Originality, and its Contribution to the Knowledge: Management accounting will increase effectiveness and economic efficiency (value creation for money). The actual costs and the standard costs are compared, the public service tariff is set, and costs can be better managed when the flow of resources between activities is determined. Cost flow in the organizational structure can be clarified in terms of cost centers costing as well as processes and activities, and knowing the cost flow will help cost management and prevent corruption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management accounting
  • value for money
  • corruption in public sector
  • efficiency
  • effectiveness
باباجانی، جعفر(1388)، پژوهشی در مبانی نظری حسابداری وگزارشگری مالی شهرداری‎ها، مفاهیم بنیادی حسابداری و گزارشگری مالی شهرداری‏ها، مرکز مطالعات و برنامه‎ریزی شهر تهران.
عزیزی، اصغر، علی اصغر انواری رستمی، رسول عبدی، نادر رضایی (1400)، مدلسازی تفاوت استفاده از تکنیکهای حسابداری مدیریت بر کارایی سیستمهای کنترل مدیریت با استفاده از معادلات ساختاری و انتخاب بهترین مسیر تأثیرگذاری، دو فصلنامه علمی حسابداری دولتی، 1(15) 67-80.
قنبری، مهرداد و شهرام کوه نشین طارمی؛ (1394)؛ نقش حسابداری مدیریت در مدیریت سازمان‎ها، اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم.
کردستانی، غلامرضا، مهدوی مقدم، امیرهادی. (1396). بررسی مدیریت مالی نوین بخش عمومی: گذشته، حال و آینده. مطالعات حسابداری و حسابرسی, 6(23), 17-30.
نظری پور، محمد و فرزاد راوند(1397). بررسی تاثیر رابطه بین سیستم های کنترل مدیریت و پذیرش تکنیک های حسابداری مدیریت بر بخش عمومی، پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.
معصومیان،کردستانی وکاظمی. (2022). کارکردهای حسابداری مدیریت در بخش عمومی. حسابداری مدیریت، 14(51)، 43-54.
مقدس پور, هنگامه وعلی ابراهیمی کردلر. (1394). تدوین و تبیین مدل توسعه حسابداری مدیریت در ایران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 3(10), 73-106.
Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and transparency to fight against corruption: an international comparative analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 20(5), 486-504.‏
Chalu, Henry & Severene S.A. Kessy. 2011. Accounting Information Systems and Governance Issues in Local Government Authorities in Tanzania. Business Management Review Vol.15, 2011.
Chenhall, R. H., & Morris, D. 1986. The impact of structure, environment, and interdependence on the perceived usefulness of management accounting systems. The Accounting Review, 61(1), 16–35.
Gamayuni, R. R. (2019). The Effect of Management Accounting Information System Aplication on Information Quality and Its Implication on Good Government Governance.‏
Iyoha, F. O., & Oyerinde, D. (2010). Accounting infrastructure and accountability in the management of public expenditure in developing countries: A focus on Nigeria. Critical perspectives on Accounting, 21(5), 361-373.‏
Jorge de Jesus, M. A., & Eirado, J. S. B. (2012). Relevance of accounting information to public sector accountability: A study of Brazilian federal public universities. Tékhne, 10(2), 87–98. https://doi.org/10.1016/j.tekhne.2012.10.001.
Kostadinova, T. (2012). Political corruption in Eastern Europe: politics after communism. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers.‏
Long, Y., Hashim, U. J., Rahman, S. A. A., & Ibrahim, M. A. (2017). Management Accountant Practice in Malaysian Public Sector. World Applied Sciences Journal, 35(8), 1482-1489.‏
Melo, S, M, Ribeiro, J, The two-way relationship between the Balanced Scorecard and Management Control Systems in organizations, Lessons from a Case Study.
Nyamori, R.O., Abdul-Rahaman, A.S. & Samkin, G. (2017). Accounting, auditing and accountability research in Africa: Recent governance developments and future directions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(6), 1206-1229.
Osborne, David, and Gaebler. 1992. Reinventing Government. Addison-Wesley Publ. Co., 1992, 427 pages.
Paulsson, G. (2012). The role of management accountants in new public management. Financial Accountability & Management, 28(4), 378-394.‏
Salmanzadeh, H., Kordestani, Gh, & Kazemi, H. (2022) The Role of Management Accounting in Improving Management Control System in Public Sector.‏
Said, J., Alam, M. M., & Johari, R. J. (2018). Assessment of accountability practices in the public sector in Malaysia. Asia-Pacific Management Accounting Journal, 13(1), 167 -184.
Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. Journal of Accounting and Public Policy, 40(1), 106801.‏
Weinstein, M. (2017). The Age of Accountability in the Workplace, Training Magazine. Retrieve from https://trainingmag.com/age-accountabilityworkplace