تاثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل‌های داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد کاشان ، دانشگاه آزاد اسلامی، کاشان، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22051/jaasci.2023.44022.1786

چکیده

هدف: ویژگی‌های رفتاری و اخلاقی در اجرای اثربخش کنترل‌های داخلی عاملی برای پیشگیری از تقلب و متضمن کیفیت گزارشگری مالی هستند. از طرفی خودکنترلی می‌تواند محرک رفتارهای اخلاقی و فشار اجتماعی محرک رفتارهای متقلبانه شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی به عنوان محرک‌های رفتاری بر اثربخشی کنترل‌های داخلی است.
روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده­های جمع­آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان داد فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و منفی دارد، خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و مثبت دارد، همچنین خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرایط فشار اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.
نتیجه ­گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فشار اجتماعی مانعی موثر و خودکنترلی عاملی موثر برای اثربخشی کنترل‌های داخلی خواهند بود، در تقابل این دو عامل و تقویت خودکنترلی، پیامدهای مثبـت آن بر پیامدهای منفی فشار اجتماعی فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی در سایه خودکنترلی، سلامت رفتاری مدیران و حسابداران متضمن اجرای اثربخش کنترل‌های داخلی خواهد شد.
دانش‌افزایی: یافته‌های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به فشار اجتماعی و خودکنترلی و بررسی تاثیرات آنها بر اثربخشی کنترل‌های داخلی، می‌تواند بهبود عملکرد مالی و اداری را برای سازمان‌ها به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

the effect of self-control and social pressure on the effectiveness of internal controls

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Mohagheghi 1
  • iman zare 2
1 Assistant Professor Accounting, Kashan Branch, Islamic Azad University, Kashan, Iran
2 Associate Professor of Accounting , payame Noor University, Tehran, IRAN
چکیده [English]

Behavioral and ethical characteristics in the effective implementation of internal controls are a factor to prevent fraud and imply the quality of financial reporting. On the other hand, self-control can stimulate moral behavior and social pressure can stimulate fraudulent behavior. Based on this, the aim of the current research is to investigate the effect of self-control and social pressure as behavioral stimuli on the effectiveness of internal controls.
The current research is quantitative in terms of implementation method. The collected data has been analyzed by the method of structural equations. The statistical population of the research in the time domain of 1401 includes accountants and financial managers of stock exchange member companies, 384 people were selected as the research sample using Cochran's formula. The research tool is a standard questionnaire.
The research findings showed that social pressure has a direct and negative effect on the effectiveness of internal control, self-control has a direct and positive effect on the effectiveness of internal control, and self-control has an indirect and positive effect on the effectiveness of internal control in conditions of social pressure.
The results of the research showed that social pressure will be an effective obstacle and self-control will be an effective factor for the effectiveness of internal controls, in the confrontation of these two factors and the strengthening of self-control, its positive consequences will increase over the negative consequences of social pressure. In such circumstances,
The research findings, can improve financial and administrative performance for organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-control
  • social pressure
  • internal control effectiveness
ارجمندنژاد، عبدالمهدی. (1395). چارچوبی برای نظام‌های کنترل داخلی در واحدهای بانکی، تهران، انتشارات کمیته نظارت بر بانکداری مستقر در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بکلو، هادی. محمودی، عبدالله. (1395). تاثیر کنترل‌های داخلی بر تخلفات مالی دستگاه‌های اجرایی، دانش حسابرسی، 16(65)، 143- 158.
بیگلر، کیومرث و سروش راد، سبا. (1398). بررسی تاثیر سیستم کنترل داخلی سازمان بر اثربخشی سازمانی: یک مطالعه تجربی، هفتمین همایش ملی پژوهش های مدیرت و علوم انسانی در ایران، 1(7)، 397-411.
پیروز، علی‌آقا؛ شفیعی، عباس؛ بهشتی نژاد، سیدمحمود؛ خدمتی، ابوطالب.( 1386). مدیریت در اسلام. (زیرنظر سید مهدی الوانی)، چاپ پنجم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
تاکی، عبداله؛ علی احمدی، سعید و آقابیگ زاده، مهدی. (1400). نقش تعدیل‌گر سبک پیروی و صداقت- تواضع مدیران مالی در تأثیر فشار اجتماعی و محیطی بر رفتار گزارشگری مالی متهورانه، مجله دانش حسابداری، 12(1)، 91-110.
تحریری، آرش و محمدحسن‌زاده، سهیل. (1401). شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار نظام کنترل داخلی (رویکرد نظریه داده‌بنیاد چندگانه)، بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 29(3)، 447-474.
جان بزرگی، مسعود. (1387). آموزش اخلاق رفتار اجتماعی و قانون پذیری به کودکان(راهنمای عملی). تهران: ارجمند.
جاوید، داریوش؛ دستگیر، محسن و عرب‌صالحی، مهدی. (1394). بررسی تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر محافظه‌کاری مشروط در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 7 (26)، 125-151.
خدامی‌پور، احمد؛ ابراهیمی رومنجان، مجتبی؛ نیک اندیش، مسعود؛ اشرفی، عبدالناصر. (1394). پیاده‌سازی کنترل‌های داخلی و نقش آن در کاهش تخلفات مالی در دستگاه‌های دولتی- دیدگاه ذیحسابان و مدیران مالی، ماهنامه پژوهش‌های مدیریت و حسابداری، 6(10)، 27- 39.
رسولی، نسرین و ترابی، محمد امین (1397). گام به گام با پی ال اس. تهران: پویندگان دانش.
سلیمانی، غلامرضا و مقدسی نیکجه، مینا. (1393). نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی. حسابداری و منافع اجتماعی، 4(1)، 77-63.
شیروانی، علیرضا؛ فتحی، علی. (1398). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر پیشگیری از تخلفات مالی (مطالعه موردی: اداره امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری)، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری، تفلیس-گرجستان، دبیرخانه دائمی با همکاری دانشگاه امام صادق (ع)، 543-562.
عبدی، حدیث؛ خیرالهی، فرشید و علیمرادی، مهری. (1400). نقش هزینه های نمایندگی بر اثر تغییر مدیر مالی و گردش حسابرس بر ضعف کنترل های داخلی، حسابداری و منافع اجتماعی، 11 (4)، 55-90.
فتحی عبدالهی، احمد، آقایی، محمدعلی، (1396). بررسی اثربخشی حسابرسی داخلی در عملکرد مدیریت ریسک و کنترل سازمان های دولتی، نشریه مدیریت، اقتصاد و حسابداری،  5 (3)، 81-94.
قادری، کاوه؛ قادری، صلاح الدین و قادرزاده، سید کریم. (1398). نقش توانایی مدیریت در ارتقای کیفیت کنترل داخلی. پژوهش های تجربی حسابداری، 9(1)، 71-92.
محققی، محمدرضا؛ کرمی، غلامرضا؛ غلامی جمکرانی، رضا و رحیمیان، نظام الدین. (1401). شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی سیستم کنترلهای داخلی در موسسات و سازمان های دولتی. حسابداری دولتی، 9(1)، 1-26.
محمدی، جواد و فخاری، حسین. (۱۳۹۵) تاثیر خودکنترلی و تعهدات دینی مدیران مالی بر کیفیت افشای اطلاعات. حسابداری ارزشی و رفتاری، ۱(۲)،۴۱-۶۳.
ملک، فاطمه؛ اخوان مقدم، زهره و قطبی، ثریا. (1399). مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) با روش تحلیل محتوا. فرهنگ رضوی، 8 (32)، 175- 208.
مهدویان، سید ابراهیم؛ لشگری، زهرا؛ خسروی پور، نگار؛ اسماعیل زاده، علی و یگانگی، محمدرضا. (1401). تاثیر وضع مقررات کنترل های داخلی برکیفیت اقلام تعهدی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(44)، 231-245.
هیر، جوزف(1395). مدلسازی معادلات ساختاری، ترجمه عادل آذر. تهران: نگاه دانش.
الوانی، سیدمهدی. (۱۳۸۲). مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
Abdi, Hadith; Khairalahi, Farshid and Alimoradi, Mehri. (2020). The role of agency costs due to the change of financial manager and auditor turnover on the weakness of internal controls, Accounting and Social Interests, 11(4), 55-90. (in Persian).
Adelopo, I., I. Rufai, and M. Bello. 2023. Financial Accountability and Religious Sentiments: The case of Sukuk Bond. Journal of Business Ethics,182, 397–420.
Alias, M., Akasah, Z. A., and Kesot, M. J., (2012). Self-Efficacy, Locus of Control and Attitude Among Engineering Students: Appreciating the Role of Affects in Learning Efforts", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 56, 183-190.
Alwani, Seyed Mahdi. (2002). General Management, Tehran: Nei Publishing. (in Persian).
Arjamandanjad, Abdul Mahdi. (2015). A framework for internal control systems in banking units, Tehran, Publications of the Banking Supervision Committee based in the Bank of International Settlements, Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (in Persian).
Baiman, S., & Lewis, B. L, (1989), An experiment testing the behavioral equivalence of strategically equivalent employment contracts, Journal of Accounting Research, 27(1), 1-20.
Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R., & Neal, T. L, (2010), Fraudulent financial reporting: 1998-2007, An analysis of U.S. public companies, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.
Bigler, Kyomerth and Soroush Rod, Seba. (2018). Investigating the impact of the organization's internal control system on organizational effectiveness: an experimental study of Qazvin, the 9th Conference on Management Studies and Human Sciences in Iran, Tehran. (in Persian).
Bishop, C.C. (2013). The impact of social influence pressure on CFO judgments. Available at
www.digitalcommons.kennesaw.edu
.  
Bishop, C.C., DeZoort, F.T., Hermanson, D.R. (2017). The effect of CEO social influence pressure and CFO accounting experience on CFO financial reporting decisions. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 36(1), 21-41.
Brink, A.G., Gouldman, A., Victoravich, L.M. (2018). The effects of organizational risk appetite and social pressure on aggressive financial reporting behavior. Behavioral Research in Accounting, 30(2), 23-36.
Brink, A.G., Tang, F., Yang, L. (2014). The effects of social influence pressure source and reporting consequence on financial statement preparers' fair value estimate choices. International Journal of Behavioural Accounting and Finance, 6(2), 168-187.
Buckle up, conductor. Mahmoudi, Abdullah. (2015). The effect of internal controls on financial violations of executive bodies, Audit Knowledge, 16(65), 143-158. (in Persian).
Buttross, T.E., Schmelzle, G., Rao, H. (2011). Ethical decision making by management accountants: An empirical examination of obedience theory. Available at SSRN 1787613.
Chalmers, K., Hay, D., & Khlif, H. (2021). Internal control in accounting research: A review. Journal of Accounting Literature, 42(1), 80-103.
Chen, Y., Gul, F., Marisetty, V., Truong, C., &Veeraraghavan, M. (2016). Auditor client specific knowledge and internal control weakness: Some evidence on the role of auditor tenure and geographic distance. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 12, 114–121.
Clayton, B.C., & van Staden, C. J, (2015), The Impact of social influence pressure on the ethical decision making of professional accountants: Australian and New Zealand evidence, Australian Accounting Review, 25(4): 372-388.
Coso, I. I. (2004). Enterprise risk management-integrated framework. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2.
Davis, S., DeZoort, F.T., Kopp, L.S. (2006). The effect of obedience pressure and perceived responsibility on mana/gement accountants' creation of budgetary slack. Behavioral Research in Accounting, 18(1), 19-35.
Day, D. V & Kilduff, K. (2003). Self-monitoring personality and work relationships: individual difference in social network, In Barrick MR,Ryan AM(Eds), personality and work: reconsidering the role of personality in organizations , 205-228.
De Simone, L., Ege, M. S., & Stomberg, B. (2015). Internal control quality: The role of auditor-provided tax services. The Accounting Review, 90(4), 1469-1496.
Dezoort, F.T., & Lord, A.T, (1997), Areview and synthesis of pressure effects research in accounting, Journal of Accounting Literature, 16, 28-85.
Fathi Abdulahi, Ahmad, Aghaei, Mohammad Ali, (2016). Investigating the effectiveness of internal audit in the performance of risk management and control of government organizations, Journal of Management, Economics and Accounting, 5(3), 81-94. (in Persian).
Ge, W., Z. Li, Q. Liu, and S. McVay. (2021). When does internal control over financial reporting curb resource extraction? Evidence from China. Contemporary Accounting Research 38 (2):1274–1309.
Guo, J., Huang, P., Zhang, Y., and N. Zhou. (2016). The effect of employee treatment
policies on internal control weaknesses and financial restatements. Accounting
Review, 91(4), 1167-1194.
Handoyo, B. R. M. Bayunitri, B. I. (2021). The influence of internal audit and internal control toward fraud prevention, International Journal of Financial, Accounting, and Management 3(1), 45-64.
Heyer, Joseph (2015). Structural equation modeling, translated by Adel Azar. Tehran: Negha Danesh. (in Persian).
Jackson, K. M., Sher, K. J., and Wood, P. K., (2000). Prospective Analysis of Comorbidity: Tobacco and Alcohol Use Disorder", Journal Abnorm Psychol, 109 (4), 676-694.
Jan Zaguri, Massoud. (2007). Teaching the ethics of social behavior and legality to children (practical guide). Tehran: Honorable. (in Persian).
Javid, Dariush; Dastgir, Mohsen and Arabsalehi, Mehdi. (2014). Investigating the effect of internal control quality on conditional conservatism in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Financial Accounting Research Quarterly, 7 (26), 125-151. (in Persian).
Khodamipour, Ahmed; Ebrahimi Romanjan, Mojtabi; Nikandish, Massoud; Ashrafi, Abdul Naser. (2014). Implementation of internal controls and its role in reducing financial violations in government agencies - the perspective of accountants and financial managers, Management and Accounting Research Monthly, 6(10), 27-39. (in Persian).
Lenz, R., & Hahn, U. (2015). A synthesis of empirical internal audit effectiveness literature pointing to new research opportunities. Managerial Auditing Journal, 30(1), 5-33.
Li, H. (2015). Managerial Ability and Internal Control Quality: Evidence from China, International Journal of Financial Research: 6 (2) , 54-66.
Liu J. Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China’s provincial panel data, China J. Account. Res, 5(2), 163–186.
Mahdovian, Seyed Ebrahim, Lashgari, Zahra, Khosravipour, Negar, Esmailzadeh, Ali, Yegangi, Mohammad Reza. (2022). The effect of establishing internal control regulations on the quality of accrual items. Knowledge of Accounting and Management Audit, 11(44), 231-245. (in Persian).
Malik, Fatima; Akhwan Moghadam, Zahra and Qutbi, Soraya. (2019). Cognitive components of self-control in the narrations of Imam Reza (peace be upon him) with the method of content analysis. Farhang Razavi, 8 (32), 175-208. (in Persian).
Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view, London: Tavistock publications.
Mintz, S.M., & Morris, R. E, (2007), Ethical Obligations and Decision Making in Accounting (4nd Ed), McGraw-Hill Higher Education.
Mohagheghi, Mohammadreza; Karmi, Gholamreza; Gholami Jamkarani, Reza and Rahimian, Nizamuddin. (2022). Identifying and ranking factors affecting the effectiveness of the internal control system in government institutions and organizations. Governmental Accounting, 9(1), 1-26. (in Persian).
Mohammadi, Javad and Fakhari, Hossein. (2015) The effect of self-control and religious commitments of financial managers on the quality of information disclosure. Value and behavioral accounting, 1(2), 41-63. (in Persian).
Parker, J., Dao, M., Huang, H., & Yan, Y. (2017). Disclosing material weakness in internal controls: Does the gender of audit committee members matter? Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 24, 407–420
Pirouz, Ali Agha; Shafii, Abbas; Beheshti Nejad, Seyed Mahmoud; Khemti, Abu Talib. (2006). Management in Islam. (under the supervision of Seyyed Mahdi Alwani), fifth edition, Qom: Hozah and University Research Institute. (in Persian).
Qadri, Kaveh; Qadri, Salahuddin and Qaderzadeh, Seyyed Karim. (2018). The role of management ability in improving the quality of internal control. Experimental Accounting Research, 9(1), 71-92. (in Persian).
Rasouli, Nasreen and Torabi, Mohammad Amin (2017). Step by step with PLS. Tehran: Poyndange Danesh. (in Persian).
Roxas, M. (2011). Financial statement fraud detection using ratio and digital analysis. Journal of Leadership, Accountability and Ethics, 8(4), 56-66.
Shirvani, Alireza; Fathi, Ali. (2018). Investigating the impact of internal audit quality on the prevention of financial violations (case study: Chaharmahal and Bakhtiari Province Tax Affairs Department), the second international conference on management, industrial engineering, economics and accounting, Tbilisi-Georgia, Permanent Secretariat in collaboration with Imam Sadiq University. (in Persian).
Snyder. (1974). Self-monitoring of expressive behavior, J,personal. Soc. Psycho. 30: 526-
527.
Soleimani, Gholamreza and Moghdisi Nikjeh, Mina. (2013). The role of internal controls, internal audit and audit committee in improving corporate governance. Accounting and Social Interest, 4(1), 63-77 . (in Persian).
Sudirman, S. Sasmita, H. Djabir D, M. Krisnanto, B. Muchsidin, F. F. (2020).
Effectiveness of Internal Audit in Supporting Internal Control and Prevention
of Fraud, Bongaya Journal for Research in Accounting, 4(1): 8-15.
Sundari, E. Retnowati, A. (2021). The weakness of the control system for fighting corruption in the Judical Process: the Case of Indonesia. Internatioanal Journal of Social Policy and Law, 2(1), 93-102.
Suwaidan, M. S. & Qasim, A. ,(2010). External Auditors, Reliance on Internal Auditors and Its Impact on Audit Fees, Managerial Auditing Journal. 25(6), 509–525.
Swendeman, D., Ramanathan, N., Comulada, W. S., Rotheram-Borus, M. J., & Estrin, D. (2014). Efficacy of Daily Self-Monitoring of Health Behaviors and Quality of Life by Mobile Phone: Mixed-Methods Results from Two Studies with Diverse Populations. In annals of behavioral medicine, 47, 263-283.
Tahriri, Arash & Mohamad Hasanzade, Soheil (2022). Identifying Factors Influencing
the Internal Control System Deployment (Multi-Grounded Theory Approach). Accounting and
Auditing Review, 29(3), 447-474. (in Persian).
Taki, Abdullah; Ali Ahmadi, Saeed and Aghabigzadeh, Mehdi. (2021). The moderating role of compliance style and honesty-humility of financial managers in the effect of social and environmental pressure on reckless financial reporting behavior, Journal of Accounting Knowledge, 12(1), 91-110. (in Persian).
Cohen, J., Krishnamoorthy, G., & Wright, A, (2017), Enterprise risk management and the financial reporting process: The experiences of audit committee members, CFOs, and external auditors, Contemporary Accounting Research, 34(2): 1178-1209.
Zakaria, K. M. Anuar Nawawi, A. S. Azlin, P. S, (2016). Internal controls and fraud – empirical evidence from oil and gas company, Journal of Financial Crime. 23(4): 1154-1168.
Zhang, C., & Chen, H. (2016). Product market competition, state ownership and internal control quality. ChinaJournal of Accounting Studies, 4, 406–432.