تأثیر فشارهای اجتماعی، ارزش سهام و حسابداری زیست‌محیطی بر کیفیت گزارشگری مالی متقلبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمان ایران

2 عضو هیات علمی گروه حسابداری/دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 گروه حسابداری دانشگاه ازاداسلامی کرمان

10.22051/jaasci.2024.45147.1807

چکیده

چکیده:
هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر فشارهای اجتماعی، ارزش سهام و حسابداری زیست‌محیطی بر کیفیت گزارشگری مالی متقلبانه است.
روش پژوهش: داده های کمی از طریق پرسشنامه استاندارد و از 384 نفر از کارکنان و مدیران سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون‌های حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار تحلیل آماری «اسمارت پی‌ال‌اس 3» استفاده شده است.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که فشارهای اجتماعی ، ارزش سهام و حسابداری زیست‌ محیطی بر کیفیت گزارشگری مالی متقلبانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج: نتایج این پژوهش اثبات کننده تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت گزارشگری مالی است که باید مورد بررسی قرار گیرند تا با پیش بینی عوامل موثر و ارائه راهکارهای پیشنهادی بتوان تا حدودی از گزارش های مالی متقلبانه جلوگیری کرد و در جهت منافع سرمایه گذاران قدم برداشت.
دانش افزایی: پژوهش حاضر برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان اطلاعات مالی ایران بسیار مفید خواهد بود، زیرا یافته‌های این تحقیق به آن‌ها کمک خواهد کرد تا به اهمیت گزارش های مالی صحیح و تاثیر عوامل فشارهای اجتماعی،ارزش سهام و حسابداری زیست محیطی بر کیفیت گزارشگری مالی متقلبانه پی ببرند، بنابراین بهتر می‌توانند گزارش های مالی را تحلیل و سرمایه گذاری نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of social pressures, Stock value and Environmental accounting on Fraudulent financial reporting quality

نویسندگان [English]

  • LIDA SHEIKHZADABKENAR 1
  • omid pourheidari 2
  • amirhossein taebi jaghandari 3
1 Islamic Azad University, Kerman Branch, Iran
2 Azad University, Kerman Branch, Iran
3 Accounting Department of Azad Islamic University of Kerman
چکیده [English]

Abstract:

Purpose: This research seeks to investigate the effect of social pressures, stock value and environmental accounting on the quality of fraudulent financial reporting.
Method: Quantitative data was collected through a standard questionnaire from 384 employees and investment managers of companies listed on the Tehran Stock Exchange, and partial least square tests were used to analyze the data with the help of "SmartPLS3" statistical analysis software.
Findings: The research findings show that social pressures, stock value and environmental accounting have a positive and significant effect on the quality of fraudulent financial reporting..
Conclusion: The results of this research prove the effect of various factors on the quality of financial reporting, which should be investigated in order to prevent fraudulent financial reports to some extent by predicting the effective factors and providing suggested solutions and take steps towards the interests of investors.
Enhancing knowledge: The current research will be very useful for investors and users of financial information in Iran, because the findings of this research will help them understand the importance of correct financial reports and the impact of social pressure factors, stock value and environmental accounting on the quality of reporting. find fraudulent financial statements, so they can better analyze financial reports and invest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social pressures
  • stock value
  • environmental accounting
  • fraudulent the quality of financial reporting