نقش میانجی کیفیت گزارش‌گری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، اﯾﺮان.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، اﯾﺮان.

10.22051/jaasci.2023.44383.1790

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر در وحله اول بررسی تاثیر مستقیم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی کار بر اجتناب مالیاتی و کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بوده و در مرحله بعد، این پژوهش اثر غیرمستقیم هزینه‌های حقوق و دستمزد نیروی کار را از طریق کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی بر اجتناب مالیاتی، بررسی نموده است.
روش: به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، تعداد 105 شرکت در طی سال­های1400-1391 به عنوان نمونه منتخب برگزیده شده و نیز جهت تجزیه و تحلیل داد­های آن از الگوی رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده‌های پنل، اقدام به بررسی نتایج گردید.
یافته­ ها: بررسیِ­ یافته­های پژوهش گواه آن بوده که هزینه­های حقوق و دستمزدِ نیروی کار موجب افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی گردیده و به صورت غیر مستقیم نیز از طریق افزایش کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی ، اجتناب مالیاتی را کاهش داده، اما تاثیر مستقیمی بر اجتناب مالیاتی ندارد.
نتیجه‌گیری: کیفیت گزارشگری مالی و غیرمالی در رابطه بین هزینه حقوق و دستمزد نیروی کار و اجتناب مالیاتی نقش میانجی دارد.
دانش‌افزایی: علاوه بر پرکردن خلاء پژوهشی موجود در زمینه موضوع پژوهش حاضر که تاکنون انجام نپذیرفته است، این پژوهش اهمیت نیروی کار شرکت و نه صرفا کارکنان مالی را، به عنوان عامل موثری در افزایش کیفیت گزارشگری معرفی و نقش آنان را برجسته می­نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Financial and Non-Financial Reporting Quality in the Relationship between Labor Costs and Tax Avoidance

نویسندگان [English]

  • Ahmed Hasan ali 1
  • Hamzeh Didar 2
  • Gholamreza Mansourfar 2
1 Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Urmia University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Management and Economics, Urmia University, Urmia, Iran. Corresponding Author
چکیده [English]

Purpose: The primary Purpose of the present research was to investigate the direct effect of labor costs on tax avoidance and the quality of financial and non-financial reporting. The secondary Purpose is to examine the indirect effect of labor costs on tax avoidance through the mediating role of financial and non-financial reporting quality.
Method: To test the hypotheses, a sample of 105 companies over the period 2012-2021 was selected. Panel data regression analysis was used to analyze the data and examine the results.
Results: The results indicated that labor costs improve the quality of financial and non-financial reporting. Furthermore, by enhancing reporting quality, labor costs indirectly decrease tax avoidance, although they do not directly affect tax avoidance.
Conclusion: The quality of financial and non-financial reporting mediates the relationship between labor costs and tax avoidance. 
Contribution: In addition to addressing the existing research gap, as this issue has not been previously investigated, this study highlights the importance of a company's entire labor force, not just the finance staff, in improving reporting quality. It emphasizes the role of the workforce in curbing tax avoidance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax avoidance
  • Financial and Non-financial Reporting Quality
  • Labor Costs
اسکندری، علیرضا؛ درستان، سمیه. (1401). تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی، سودآوری، اهرم مالی و مدیریت سود بر اجتناب از پرداخت مالیات در بورس اوراق بهادار تهران. چشم انداز حسابداری و مدیریت، 5(68)، 108-125.
بنی‌مهد، بهمن؛ حسن‌پور، شیوا؛ عربی، سیدمهدی. (1395). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری. تهران. ترمه.
حاجیان نژاد، امین. (1394). ارائه یک چارچوب مفهومی برای گزارشگری اجتماعی شرکت‌ها بر مبنای چارچوب مفهومی حسابداری در ایران. رساله دکتری حسابداری. دانشگاه شهید باهنر کرمان.
حسن قلی زاده، محمد؛ رضائی پیته‌نوئی، یاسر؛ غلام، رضاپور. (1399). کیفیت کارکنان شرکت و کیفیت سود پیش‌بینی‌‌شده به‌وسیلۀ مدیریت. نشریه مدیریت دارایی و تامین مالی، 7(3)، 85-98.
دارابی، رویا؛ سجادی نژاد، سید طیبه. (1401). اثر حاکمیت شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی در طول دوران همه گیری کووید 19. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری،6(22)،154-165.
رابطی خطیبی، محمد ابراهیم؛ خسرویپور، نگار. (1402). بررسی اثرات وجود نظام کنترل داخلی و پیچیدگیهای سازمانی بر کیفیت گزارشگری مالی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، (57)15، 120-99.
رحمانی، علی؛ بشیری منش، نازنین. (1393). مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران. حسابداری و منافع اجتماعی، 4(4)، 35-68.
رضائی پیته نوئی؛ یاسر، صفری گرایلی، مهدی؛ نوروزی، محمد. (1398).مدل ‌بندی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اعتماد اجتماعی و اجتناب مالیاتی. پژوهش های تجربی حسابداری، 9(4)، 221-246.
طایفه، سیامک؛ دستگیر، محسن؛ رضایی، فرزین؛ احمدی، سعیدعلی. (1398). رتبه بندی عوامل موثر بر اجتناب مالیاتی شرکتی. حسابداری ارزشی و رفتاری، 4(7 )، 309-341.
عباس زاده، محمدرضا؛ فدایی، مرتضی؛ مفتونیان، محسن؛ بابایی کلاریجانی، مائده. (1395). بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها ( مطالعه موردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران). اقتصاد مالی،10(35)، 74-45.
فغانی، مهدی؛ زارعی، حمید؛ سعیدی گراغانی؛ مسلم دارسنج، سکینه.(1398). تأثیر سرمایه فکری بر رابطه بین نظام حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی. پژوهش های تجربی حسابداری، 9(2)، 219-246.
کاملی، محمدجواد؛ دارابی، رضا؛ جعفری، محمد؛ و نامجوگرمی، محمد. (1390). بررسی نقش نظام مدیریت حقوق و دستمزد بر کارآیی کارکنان ستاد ناجا. توسعه مدیریت و منابع انسانی و پشتیبانی، 6(20)، 41-69.
کردستانی، غلامرضا؛ تاتلی، رشید. (1393). بررسی ویژگی­های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته. حسابداری و منافع اجتماعی، 4(1)، 79-104.
کریمی، فرزاد؛ صادقی، محسن. (1389). محاسبه کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار و رابطه آن با پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. نشریه پژوهش های حسابداری مالی، 2(1)، 113-124.
کلباسی، ناصر؛ خسروی پور، نگار. (1399). بررسی کیفیت گزارشگری مالی بر مبنای ویژگی‌های حسابرسی در زمان عرضه اولیه. دانش حسابداری مالی،7(4)، 155-177.
محمدی، ‌سامان؛ محمدی بهرامی، ‌مظفر. (1401). مطالعه اثر ناکارایی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی بر اجتناب مالیاتی. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 84(6)، 59-83.
منصوری­نیا، الهام؛ شیرخانی، افسانه. (1401). تأثیر اجتناب مالیاتی بر توزیع دستمزد کارکنان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری،6(21)، 316-292.
نوبخت، یونس. (1400). تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری و منافع اجتماعی، 11(2)، 21-42.
یوسف زاده، سارا؛ بیطاری، جلیل. (1401). بررسی اثرگذاری توانایی مدیریت بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و اجتناب مالیاتی. حسابداری مدیریت، 15(54)، 147-162.
Abbaszadeh, M. Fadaei, M. Maftounian, M. Babaei Klarijani, u. (2016), Investigating the relationship between financial transparency and tax avoidance according to the institutional ownership of companies (case study of Tehran Stock Exchange companies). Financial Economics, 10(35), 45-74. (In Persian)
Andreou, P. C; Karasamani, I; Louca, C; & Ehrlich, D. (2017). The impact of managerial ability on crisis-period corporate investment. Journal of Business Research, 79 , 107–122.
Banimahd, B. Hassanpour, S. Arabic, S. M. (2015). Experimental research and methodology in accounting. Tehran. Termeh. (In Persian)
Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political Economy, 70(5), 94–105.
Bowen, R; Call, A; Rajgopal, S; 2010. Whistle-blowing: target firm characteristics and economic consequences. Account. Rev. 85 (4), 1239–1271.
Call, A. C; Campbell, J. L; Dhaliwal, D. S; & Moon Jr, J. M. (2017). Employee quality and financial reporting outcomes.Journal of Accounting and Economics, 64(1), 123-149.
Darabi, d. & Sajadinejad, S. (2022). The effect of corporate governance on the quality of financial reporting during the covid 19 pandemic. Scientific journal of modern research approaches in management and accounting, 6(22), 154-165. (In Persian)
Dhaliwal, D.S; Li, O.Z; Tsang, A; Yang,Y.G; 2011.Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: the initiation of corporate social responsibility reporting. Account. Rev. 86, 59–100.
Dyck, A; Morse, A; Zingales, L; 2010. Who blows the whistle on corporate fraud. J. Finance 65 (6), 2213–2253.
Eskandari, A. & Darstan, S. (2022). The effect of corporate governance mechanisms, profitability, financial leverage and profit management on tax avoidance in Tehran Stock Exchange. Accounting and Management Perspectives, 5(68), 108-125. (In Persian)
Faghani, M; Zarei, H; Saidi, G; & Muslim, D, S. (2018). The effect of intellectual capital on the relationship between corporate governance and tax avoidance. Experimental Accounting Research, 9(2), 219-246. (In Persian)
Faghani, M; Zarei, H; Saidi, G; & Muslim, D, S. (2018). The effect of intellectual capital on the relationship between corporate governance and tax avoidance. Experimental Accounting Research, 9(2), 219-246. (In Persian)
Feng, M; Li, C; McVay, S; 2009. Internal control and management guidance. J. Account. Econ. 48 (2), 190–209.
Gallemore. J, Labro, E. (2015), “The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance”, Journal of Accountingand Economics 60, PP. 149–167.
Haga, J; Huhtamäki, F; & Sundvik, D. (2022). Employee effort and earnings management. Global Finance Journal, 53, 100622.
Hajiannejad, A. (2014), providing a conceptual framework for corporate social reporting based on the conceptual framework of accounting in Iran. Doctoral thesis in accounting. Kerman Shahid Bahonar University. (In Persian)
Hasan Qolizadeh, M,. Rezaei Pitehnoi, Y. & Gholam, R. (2019). The quality of the company's employees and the quality of profit predicted by the management. Journal of Asset Management and Financing, 7(3), 85-98. (In Persian)
Herzber, F.(1968). One more time: How do you motivate employees (pp.46-57). Harvard Business Review.
Kalbasi, N. & Khosravipour, N. (2019). Investigating the quality of financial reporting based on audit characteristics at the time of initial release. Knowledge of financial accounting, 7(4), 155-177. (In Persian)
Kameli, M, J. Darabi, R. Jafari, M. & Namjogarmi, M. (2011). Investigating the role of salary management system on the efficiency of Naja headquarters staff. Management Development and Human Resources and Support, 6(20), 41-69. (In Persian)
Kampelmann, S; Rycx, F; Saks, Y; & Tojerow, I. (2018). Does education raise productivity and wages equally? The moderating role of age and gender. IZA Journal of Labor Economics, 7(1), 1-37.
Karimi, F. & Sadeghi, M. (2010). Calculation of the quality of profit based on investment in capital assets and labor and its relationship with sustainability of profit in companies admitted to Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 2(1), 113-124. (In Persian)
Kerr, J. N. (2019). Transparency, information shocks, and tax avoidance. Contemporary Accounting Research, 36(2), 1146-1183.
Kordestani, Gh. & Tatli, R. (2014). Earnings Attributes and Type of Earnings Management in the Distressed and Bankrupt Firms. Accounting and Social Interests, 4(1), 79-104. (In Persian)
LI, Xiaoxi; LIM, Chee Yeow; and XU, Yanping. (2019). The minimum wage and corporate tax planning. Research Collection School Of Accountancy. 1-50.
Mansourinia, E. Shirkhani, A. (2022). The effect of tax avoidance on employee wage distribution. Scientific Journal of New Research Approaches in Management and Accounting, 6(21), 292-316. (In Persian)
Mohammadi, S. Mohammadi, B. & Muzaffar. (2022). Studying the effect of ineffective investment in human resources on tax avoidance. New research approaches in management and accounting, 84(6), 59-83. (In Persian)
Nazari, J. A; Hrazdil, K; & Mahmoudian, F. (2017). Assessing social and environmental performance through narrative complexity in CSR reports. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(2), 166-178.
Nobakht, Y. (2021). The effect of tax avoidance on accounting and economic measures of company performance: Evidence from Tehran Stock Exchange. Accounting and Social Interest, 11(2), 21-42. (In Persian)
Noga, T.J; Schnader, A.L; (2013). Book-tax differences as an indicator of financial distress. Account. Horizons 27, 469–489.
Rahmani, A. & Bashiri, M, N. (2014). A Review of the Literature on Disclosure in IRAN. Accounting and Social Interests, 4(4), 35-68. (In Persian)
Rebeti Khatibi, M. E, Khosroipour, N. (1402). Investigating the effects of internal control system and organizational complexities on the quality of financial reporting. Financial accounting and auditing research, (57) 15, 99-120. (In Persian)
Rezaei, G; Taghizadeh, R; Sadeghzadeh Maharlui, M; & Zeraatgari, R. (2022). The effects of labor investment inefficiency on corporate tax avoidance activities. Financial Accounting Knowledge, 8(4), 109-133.
Rezai Pitehnoi, Y. Safari G. & Mehdi, N. (2018). Modeling the moderating role of corporate governance on the relationship between social trust and tax avoidance. Experimental Accounting Research, 9(4), 221-246. (In Persian)
Romito, S; & Vurro, C. (2021). Non‐financial disclosure and information asymmetry: A stakeholder view on US listed firms. Corporate Social Responsibility and Environmental Management28(2), 595-605.
Tayefeh, S; Dastgir, M; Rezaei, F; Ahmadi, S. (2018). Ranking of factors affecting corporate tax avoidance. Value and Behavioral Accounting, 4(7), 309-341.
Vito, B; Firmansyah, A; Qadri, R. A; Dinarjito, A; Arfiansyah, Z; Irawan, F; & Wijaya, S. (2022). Managerial abilities, financial reporting quality, tax aggressiveness: does corporate social responsibility disclosure matter in an emerging market. Corporate Governance and Organizational Behavior Review, 6(1), 19-41.
Xiang, J; Zhu, L; & Kong, D. (2023). Labor cost and corporate tax avoidance. Journal of Economic Behavior & Organization, 205, 338-358.
Yousefzadeh, S. & Bitari, J. (2022). Investigating the effect of management ability on the relationship between environmental uncertainty and tax avoidance. Management Accounting, 15(54), 147-162. (In Persian)