ارائه الگوی مضامین یکپارچه حسابداری بلاغت در توسعۀ مشروعیت شرکتی: بسط ارزش‌های تعامل اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند، ایران.

4 گروه حسابداری، واحد ایلخچی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلخچی، ایران.

10.22051/jaasci.2024.44892.1801

چکیده

هدف: این مطالعه از طریق استفاده از تحلیل مضمون به دنبال شناسایی تم مرتبط با موضوع حسابداری بلاغت می‌باشد تا با ترکیب با ابعاد مشروعیت شرکتی چارچوب نظری ساچمن (1995) نسبت به ارائه ارزیابی آزمون ویکور خاکستری اقدام شود. لذا هدف این پژوهش ارائه الگوی مضامین یکپارچه حسابداری بلاغت در توسعهٔ مشروعیت شرکتی باهدف بسط ارزش‌های تعامل اجتماعی طبق آزمون ویکور خاکستری بود.
روش: این مطالعه به لحاظ روش جمع‌آوری داده ترکیبی و به لحاظ نتیجه توسعه‌ای محسوب می‌شود. برای این منظور ابتدا طی مصاحبه با خبرگان به‌عنوان مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، سه مضمون پایه، سازمان دهنده و فراگیر مشخص شد و با دو مرحله انجام تحلیل دلفی پایایی مضامین شناسایی‌شده مورد تأیید قرار گرفت. سپس در بخش کمی و از طریق مشارکت 25 نفر از مدیران شرکت‌های بازار سرمایه، نسبت به تعیین تأثیرگذارترین مضمون سازمان­دهنده حسابداری بلاغت در مشروعیت شرکتی اقدام شد و فرآیند انجام از طریق ماتریس ویکور خاکستری صورت پذیرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، سیستم اطلاعات در دانش حسابداری ( ) به‌عنوان استراتژیکی‌ترین عامل حسابداری بلاغت در توسعه دستیابی به مشروعیت اجتماعی در کارکردهای شرکت‌های بازار سرمایه می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتیجه کسب‌شده گویایی این موضوع است که انتخاب مضمون تقویت سیستم اطلاعات دانش حسابداری به‌عنوان اثرگذارترین عامل حسابداری بلاغت در توسعه مشروعیت شرکت‌های بازار سرمایه، به این معناست که افزایش کانال‌های ارتباط بین واحد حسابداری با بسترهای اجتماعی می‌تواند به تقویت و توسعهٔ شناخت انتظارات و نیازهای اطلاعاتی ذینفعان توسط واحدهای حسابداری کمک نماید و به‌طور سیستمی به فرآیندهای حسابداری کمک کند تا ستاده­های قابل‌اتکاتری را در اختیار ذینفعان برای تصمیم‌گیری قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an Integrated Themes Framework of Rhetorical Accounting in the Development of Corporate Legitimacy: Expanding the Values of Social Interaction

نویسندگان [English]

  • Farid Azizi 1
  • Asgar Pakmaram 2
  • Afshin Nokhbeh Fallah 3
  • saeed anvar khatibi 4
1 Department of Accounting, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Parand Branch, Islamic Azad University, Parand, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Accounting, Ilkhchi Branch, Islamic Azad University, Ilkhchi, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study, through the use of thematic analysis, seeks to identify the theme related to the rhetorical accounting issue to combine it with the corporate legitimacy dimensions of Suchman's (1995) theoretical framework to provide an evaluation of the gray VIKOR. The purpose of this research is to present an integrated themes framework of rhetorical accounting in the development of corporate legitimacy based on expanding the values of social interaction by the Gray VIKOR.
Methods: This study is considered to be a developmental one in terms of the method of data collection and terms of the results. For this purpose, first, during interviews with experts as participants of the qualitative section, three basic, organizing, and inclusive themes were identified and the reliability of the identified themes was confirmed by two stages of Delphi analysis. Then, in the quantitative part and through the participation of 25 managers of capital market companies, it was determined the most influential theme of the organizer of rhetorical accounting in corporate legitimacy, and the process was carried out through the gray VIKOR matrix.
Results: The results showed that the information system in accounting knowledge (A6) is the most strategic accounting factor in the development of achieving social legitimacy in the functions of capital market companies.
Conclusion: The obtained results indicate that the selection of the theme of strengthening the information system of accounting knowledge as the most effective driver regarding the accounting function means that increasing the communication channels between the accounting unit and the social platforms can strengthen and develop the knowledge of expectations and information needs. Stakeholders should be helped by accounting units and systematically, accounting processes can provide more data that are reliable to stakeholders for decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Legitimacy
  • Rhetorical Accounting
  • Gray VIKOR
برزگری‌خانقاه، جمال؛ جعفری‌تراجی، قاسم. (1395). بررسی نقش ویژگی‌های شرکت و حاکمیت شرکتی در مشروعیت سازمانی، نشریه پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(3): 101-120.
تفتیان، اکرم؛ ناظمی‌اردکانی، مهدی؛ فتوحی‌خانکهدانی، محبوبه. (1400). ارزیابی تأثیر مقوله‌های الگوی افشای اطلاعات آینده‌نگر، دانش حسابداری مالی، 8(1): 65-92.
حسن‌پور، داود؛ ولیان، حسن؛ صفری‌گرایلی، مهدی؛ طهماسبی‌زاده، رضا. (1399). بکارگیری مدل‌های تئوری راف توسعه‌یافته ( ) و تحلیل تفسیری-ساختاری ( ) و درخت تصمیم ( ) برای کمک به حسابرسان جهت شناخت تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، دانش سرمایه‌گذاری، 9(33): 179-208.
دهقانی فیروزآبادی، حامد. (1392). رویکرد عقل‌گرایانه به دانش بلاغت، پیامدها و بازتاب‌ها، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 1(2): 21-34.
رهنمای‌رودپشتی، فریدون؛ نژادتولمی، بابک. (1395). هستی‌شناسی حسابداری مدیریت در بستر پست مدرنیته (اجراگری، کنشگر- شبکه و کاربردها)، مجله حسابداری مدیریت، 9(29): 1-13.
ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا؛ اروئی، مهران. (1397). تعدیل شکاف انتظارات حسابرسی بر اساس استراتژی‌های منابع انسانی از طریق رویکرد تئوری راف و تئوری خاکستری، حسابداری مدیریت، 11(39): 115-137.
Abdullah, Z. and Abdul Aziz, Y. (2013). Institutionalizing corporate social responsibility: effects on corporate reputation, culture, and legitimacy in Malaysia, Social Responsibility Journal, 9(3): 344-361. https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2011-0110
Alawattage, Ch; Jayathileka, Ch; Hitibandara, R; Withanage, S. (2022). Moral economy, performative materialism, and political rhetorics of sustainability accounting, Critical Perspectives on Accounting, https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102507
Aly, D; El-Halaby, S. and Hussainey, K. (2018). Tone disclosure and financial performance: evidence from Egypt, Accounting Research Journal, 31(1): 63-74. https://doi.org/10.1108/ARJ-09-2016-0123
Amuai, W. (2019). Analyses of Rhetorical Moves and Linguistic Realizations in Accounting Research Article Abstracts Published in International and Thai-Based Journals, 2(2): 23-40. https://doi.org/10.1177/2158244018822384
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, 1(3): 385–405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
Awis, M.L; Abdullah, H.S.V; Lokman, N. and Said, R. (2018). Striving for Corporate Legitimacy through Corporate Social Responsibility (CSR): Insights from NGO’s Perspectives, Stakeholders, Governance and Responsibility (Developments in Corporate Governance and Responsibility, Vol. 14), Emerald Publishing Limited, Bingley, 115-139. https://doi.org/10.1108/S2043-052320180000014006
Bierman KL, Furman W.( 1984). The effects of social skills training and peer involvement on the social adjustment of preadolescents. Child development. 55(1): 151-162.
Bourdieu, P. (2016). The specificity of the scientific field and the social conditions of the progress of reason, Social Science Information, 14(6): 18-31. https://doi.org/10.1177/053901847501400602
Boyatzis, R. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: Sage.
Braun, V, Clarke, V (2006). Using thematic analysis in psychology, Journals, Qualitative Research in Psychology, 3(2): 77-101
Chariri, A. (2011). Rhetorics in Financial Reporting: An Interpretive Case Study, Journal Akuntansi dan Keuangan, 12(2): 43-61.
Craig, R. & Amernic, J. (2004). The deployment of accounting‐related rhetoric in the prelude to a privatization, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 17(1): 41-58. https://doi.org/10.1108/09513570410525201
DiMaggio, P.J. and Powell, W.W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorhism and collective rationality in organizational fields”, American Sociological Review, 48(2): 147 -160.
Doris, M; Merkl-Davies N; Brennan, M. (2017). A Theoretical Framework of External Accounting Communication: Research Perspectives, Traditions, and Theories, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 30(2): 1-56. http://dx.doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2039
Ellerup Nielsen, A. and Thomsen, C. (2018). Reviewing corporate social responsibility communication: a legitimacy perspective, Corporate Communications: An International Journal, 23(4): 492-511. https://doi.org/10.1108/CCIJ-04-2018-0042
Epurescu-Pascovici, I. (2023). Medieval accountability: normativity, numeracy, and rhetoric from the institutional to the domestic sphere, The calendar for the humanities and social sciences, https://calenda.org/1014940
Gelmini, L, Minutiello, V, Tettamanzi, P; and Comoli, M. (2021). Rhetoric, Accounting and Accountability: COVID-19 and the Case of Italy, Sustainability, 13(8): 41-69. https://doi.org/10.3390/su13084100
Giovannoni, E; Napier, Ch, J. (2022). Multimodality and the Messy Object: Exploring how rhetoric and materiality engage, Organization Studies, 1(1): 1-18. https://doi.org/10.1177/01708406221089598
Göcke, L; Hülsebusch, K; Menter, M. (2021). The legitimacy of corporate entrepreneurship: a structured literature review, Management Review Quarterly, 72(3): 385-416. https://doi.org/10.1007/s11301-021-00246-5
Green, S.E. (2004). A rhetorical theory of diffusion, Academy of Management Review, 29(4): 653-669.
Grossi, G; Biancone, P.P; Secinaro, S. and Brescia, V. (2021). Dialogic accounting through popular reporting and digital platforms, Meditari Accountancy Research, https://doi.org/10.1108/MEDAR-01-2021-1163
Hoque, Z; Mai, K. and Ozdil, E. (2022). Accounting as rhetorical devices during the COVID-19 pandemic: evidence from Australian universities, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34(6): 168-192. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-09-2021-0137
Hung, K; Tse, D.K. and Chan, T.H. (2023). Gaining legitimacy and host market acceptance: a CRM analysis for foreign subsidiaries in China, International Marketing Review, 40(1): 80-101. https://doi.org/10.1108/IMR-07-2021-0212
Jayasinghe, K. and Uddin, S. (2019). Continuity and change in development discourses and the rhetoric role of accounting, Journal of Accounting in Emerging Economies, 9(3): 314-334. https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2018-0011
Jayasinghe, K. and Uddin, S. (2019). Continuity and change in development discourses and the rhetoric role of accounting, Journal of Accounting in Emerging Economies, 9(3): 314-334. https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2018-0011
Jiménez-Angueira, C.E; Nwaeze, E. and Park, S.-J. (2021). The effect of conservative financial reporting and tax aggressiveness on the market valuation of unrecognized tax benefits, Asian Review of Accounting, 29(2): 150-172. https://doi.org/10.1108/ARA-07-2020-0111
Johnston, A; Di Gangi, P, M; Bélanger, F; Crossler, R, E; Siponen, M; Warkentin, M; Singh, T. (2023). Seeking rhetorical validity in fear appeal research: An application of rhetorical theory, Computers & Security, 125(2): 73-90. https://doi.org/10.1016/j.cose.2022.103020
Jones, A. and Willis, M. (2003). The challenge of XBRL: business reporting for the investor, Balance Sheet, 11(3): 29-37. https://doi.org/10.1108/09657960310491172
Jonsen, K. and Jehn, K.A. (2009). Using triangulation to validate themes in qualitative studies, Qualitative Research in Organizations and Management, 4(2): 123-150. https://doi.org/10.1108/17465640910978391
Krishnakumar, S; Berdanier, C; Lauff, C; McComb, Ch; Menold, J. (2022). The story novice designers tell: How rhetorical structures and prototyping shape communication with external audiences, Design Studies, 82(1): 123-141. https://doi.org/10.1016/j.destud.2022.101133
Littlejohn, S.W. and Foss, K.A. (2011). Theories of Human Communication. Tenth Edition, Waveland Press, Long Grove IL.
Lock, I. and Schulz-Knappe, C. (2019). Credible corporate social responsibility (CSR) communication predicts legitimacy: Evidence from an experimental study, Corporate Communications: An International Journal, 24(1): 2-20. https://doi.org/10.1108/CCIJ-07-2018-0071
Malthus, S. and Fowler, C. (2009). Perceptions of accounting: a qualitative New Zealand study, Pacific Accounting Review, 21(1): 26-47. https://doi.org/10.1108/01140580910956849
Martens, W. and Bui, C.N.M. (2023) An Exploration of Legitimacy Theory in Accounting Literature. Open Access Library Journal, 10(2): 1-20. https://doi.org/10.4236/oalib.1109713
McLeod, M, S; Sears, J, B; Chandler, G, N; Payne, G, T; Brigham, K, H. (2022). Rhetoric, Risk, and Investment: Letting the Numbers Speak for Themselves, Journal of Management Studies, 59(7): 1657-1687. https://doi.org/10.1111/joms.12812
Melissa Walters‐York, L. (1996). Metaphor in accounting discourse, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 9(5): 45-70. https://doi.org/10.1108/09513579610367242
Nwagbara, U. and Belal, A. (2019). Persuasive language of responsible organisation? A critical discourse analysis of corporate social responsibility (CSR) reports of Nigerian oil companies, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32(8): 2395-2420. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2016-2485
Oliver, C. (1997). Sustainable competitive advantage: combining institutional and resource-based views, Strategic Management Journal, 18(9): 697-713.
Paugam, L; Stolowy, H; Gendron, Y. (2021). Deploying Narrative Economics to Understand Financial Market Dynamics: An Analysis of Activist Short Sellers' Rhetoric, Contemporary Accounting Research, 38(3): 1809-1848. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12660
Pawlak, Z. (2005). Rough sets and flow graphs, Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining and Granular Computing, 36(41): 1-11.
Price, M; Harvey, C; Maclean, M. and Campbell, D. (2018). From Cadbury to Kay: discourse, intertextuality and the evolution of UK corporate governance, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 31(5): 1542-1562. https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2015-1955
Qian, Y; Sun, Y. (2021). Bibliometric analysis of literature on narrative discourse in corporate annual reports (1990–2019), Quality & Quantity, https://doi.org/10.1007/s11135-021-01135-5
Ronzani, M. & Gatzweiler, M. K. (2021). The lure of the visual: Multimodality, simplification, and performance measurement visualizations in a megaproject. Accounting, Organizations and Society, https://doi.org/10.1016/j.aos.2021.101296
Rutherford, B.A. (2002). The production of narrative accounting statements: An exploratory study of the operating and financial review, Journal of Applied Accounting Research, 6(3): 25-56. https://doi.org/10.1108/96754260280001031
Semeen, H; & Islam, M. (2021). Social impact disclosure and symbolic power: Evidence from UK Fair Trade Organizations, Critical Perspectives on Accounting, 79(1): 76-98. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2020.102182
Shyng J, Y; Tzeng G, H; Wang F, K. (2007). Rough set theory in analyzing the attributes of combination values for insurance market, Expert System with Applications, 32(1): 56-64.
Suchmann, M. C. (1995). Managing legitimacy: strategic and institutional approaches, Academy of Management Review, 20(3): 571-610.
Vollero, A; Palazzo, M; Siano, A. and Sardanelli, D. (2018). Managing CSR communication: A study of legitimacy-seeking strategies adopted by service and product companies, The TQM Journal, 30(5): 621-637. https://doi.org/10.1108/TQM-11-2017-0131
Wang, W; Zhao, Y; Wu, Y, J; Goh, M. (2023). Does endorsement rhetoric matter in citizen science? International Journal of Science Education, Part B, https://doi.org/10.1080/21548455.2022.2152295
Xiu, L; Lu, F. and Liang, X. (2020). Legitimized identity vs identifiable legitimacy: Toward a theoretical framework of the relationship between organizational identity and organizational legitimacy, Nankai Business Review International, 11(1): 102-120. https://doi.org/10.1108/NBRI-03-2019-0009
Yan, B; Aerts, W; & Thewissen, J. (2019). The in formativeness of impression management: Financial analysts and rhetorical style of CEO letters, Pacific Accounting Review, 31(3), 462-496. https://doi.org/10.1108/PAR-09-2017-0063
Zhang, Q; Xie, Q; Wang, G. (2016). A survey on rough set theory and its applications, CAAI Transactions on Intelligence Technology, 1(4): 323-333.