نویسنده = حسین رجب دری
ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 6، شماره 4، دی 1395، صفحه 1-22

10.22051/ijar.2016.2588

فرزانه حیدرپور؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی