مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا (س)، مربی دانشگاه یزد

چکیده

سیستم مدیریت عملکرد، رویه‌های راهبری شرکتی و فعالیت‌های کارآفرینی از عوامل مهم تعیین کننده عملکرد سازمانی محسوب می‌شود. هدف این تحقیق جستجوی عوامل تعیین کننده اثر بخشی این رویه عمل‌ها در خلق ارزش و دستیابی به عملکرد بالا از دیدگاه تئوری می‌باشد. خصوصا این تحقیق یک چارچوب اقتضایی برای بررسی رابطه درونی بین مدیریت بر مبنای ارزش به عنوان یک سیستم اندازه‌گیری عملکرد، تبعیت از قوانین راهبری شرکتی، کارآفرینی و عملکرد ارائه می‌کند و از این طریق به ادبیات تحقیق کمک می‌کند. بر اساس این چارچوب نظری، تناسب بین عوامل محیطی و اجرای مدیریت بر مبنای ارزش (VBM) باعث بهبود رویه‌های راهبری شرکتی، افزایش کارآفرینی شرکت و کسب عملکرد بالای سازمانی می‌شود. علاوه بر آن ، در این تحقیق  نشان داده می‏شود که برخی از ساز و کارهای راهبری شرکتی می‌تواند تاثیر منفی بر کارآفرینی شرکت بگذارد اما سایر ساز و کارهای راهبری شرکتی و VBM می‌تواند این رابطه منفی را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value-based Management, Corporate Governance, and Corporate Entrepreneurship: a Contingency Framework

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hejazi 1
  • Zohreh Arefmanesh 2
1 Professor of Accounting, Al-Zahra University,
2 Ph.D. Student of Accounting, Al-Zahra University, coach of Yazd University
چکیده [English]

Performance management system, corporate governance practices, and entrepreneurial activities are important determinants of organizational performance. This study seeks to theoretically examine the determinant factors of the effectiveness of these practices in creating value and achieving a high performance. More specifically, the study provides a contingency framework for the inter-relationships between Value-based management as a performance management system, compliance to corporate governance codes, corporate entrepreneurship, and performance. The study contributes to the literature. Based on this theoretical framework, balance between environmental factors and the implementation of Value -Based Management is caused to improve corporate governance practices, increase corporate entrepreneurship and access high organizational performance. Also the study provides a framework that some mechanisms of corporate governance can have negatively effect on corporate entrepreneurship and corporate governance practices and Value-Based Management (VBM) can decrease this negative relationship < /span>. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-based Management
  • Corporate Governance
  • and Corporate Entrepreneurship

منابع

اسعدی عبدالرضا، زنده دل احمد و کیانی‌نژاد آزاده. (1392). رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنتی با ارزش افزوده بازار. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 20 شماره 2. صص. 18-1.
انصاری عبدالمهدی و کریمی محسن. (1388). بررسی توان معیارهای داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهامداران. تحقیقات حسابداری، شماره 1.
ایزدی‌نیا ناصر و ابراهیمی خدیجه. (1391). بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش‌آفرین. پژوهش حسابداری. شماره 6. صص 158-137.
ایمانی‌پور نرگس و زیودار مهدی. (1387). بررسی رابطه گرایش به کارآفرینی شرکتی و عملکرد. توسعه کارآفرینی، شماره2، صص34-11
بورس اوراق بهادار تهران (1386). آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی.
حجازی رضوان و حسینی عارفه. (1385). مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی بـا معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه اقتصادی، شماره 4 پیاپی 23. صص262-237.
حساس یگانه یحیی، رئیسی زهره و حسینی سیدمجتبی (1388). رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. علوم مدیریت ایران شماره 13. صص 100-75
مشایخی بیتا، بزاز محمد و محمدآبادی مهدی. (1387). بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار. شماره 3. صص 54-33.
وکیلی فرد حمیدرضا و باوندپور لیلا. (1389). تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات مالی شماره 8. صص 140-119.
یداللهی فارسی جهانگیر. (1384). مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآفرینی سازمانی. فرهنگ مدیریت شماره 10. صص 150-129.
Ameels Anne, Bruggeman Werner and Scheipers Geert. (2002). VALUE-BASED MANAGEMENT: AN INTEGRATED APPROACH TO VALUE CREATION A LITERATURE REVIEW. Available at: www. ssrn. com.
Anderson and Young (1999). The impact of contextual and process factors on the evaluation of activity-based costing systems. Accounting, Organizations and Society, 24 (7) , 525-559.
Bao, B. and Bao, D. , (1998). Usefulness of value added and abnormal economic earnings: an empirical examination. Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 25, (1/2) , 251–64.
Barret, H. & Weinstein, A. (1998). " The Effect of Market Orientation and Organizational Flexibility on Corporate Entrepreneurship". Entrepreneurship: Theory and Practice, Fall, pp. 57–70.
Biddle, G. , Bowen, R. and Wallace, J. (1997). Does EVAs beat earnings? Evidence on the association with stock returns and firm values. Journal of Accounting and Economics, 24, 301–336.
Bierly, P. E. III & Daly, P. S. (2007). " Alternative Knowledge Strategies, Competitive Environment, and Organizational Performance in Small Manufacturing Firms ". Entrepreneurship: Theory and Practice, 31 (4) , pp. 493–516.
Brown, L. D. and Caylor, M. L. (2009). Corporate governance and firm operating performance. Review of Quantitative, Finance and Accounting, 32, 129-144.
Busco, C. Frigo, M. L. Giovannoni, E. Riccaboni, A. and Scapens, R. W. (2006). Towards Integrated Governance: The role of performance Measurement systems. In: Epstein, M. J. Manzoni, J. (eds. ) , studies in managerial and financial accounting, 16, 159-186.
Covin, J. G. , Green, K. M. , " Slevin, D. P. (2006). Strategic Process Effects on the Entrepreneurial Orientation–Sales Growth Rate Relationship". Entrepreneurship: Theory and Practice, 30 (1) , pp. 57–81.
Dey, A. (2008). Corporate governance and agency conflicts. Journal of Accounting Research, 46 (5) , 1143-1181.
Dodd, J. L. and Chen, S. (1996). EVA: a new panacea? Business and Economic Review, Vol. 42 (4) , 26–28.
Elgharbawy Adel, Abdel-Kader Magdy. (2010). Value-based Management, Corporate Governance, and Corporate Entrepreneurship: a Contingency Framework. A conference Paper submitted to: JMG Workshop and Special Issue on PERFORMANCE MEASUREMENTS AND CORPORATE GOVERNANCE – Pisa 2010.
evolutionary economics, 16 (3).
 Fliatotchev, I. and Wright, K. (2005). The life cycle of corporate governance. Journal of
Grant, J. L. (1996). Foundations of EVA for investment managers. The Journal of Portfolio Management, Vol. 23, no. 1, pp. 41–48.
Gupta, A. K. , & Govindarajan, V. (1984). Build, hold, harvest: Converting strategic intentions into reality. The Journal of Business Strategy, 4 (3): 34-47.
Keasey, K. and Wright, M. (1993). Issues in corporate accountability and governance, Accounting and Business Research, 91a, 291–303.
Lehn, K. , Makhija, A. (1997). EVA, accounting profits, and CEO turnover: an empirical examination, 1985–1994. Journal of Applied Corporate Finance, 10, 90–97.
Marvel, M. R. , Griffin, A. , Hebda, J. & Vojak, B. (2007). "Examining the Technical Corporate Entrepreneur`s Motivation: Voices from the Field". Entrepreneurship: Theory & Practice, September, pp. 753- 768.
Mc Laren, J. (2000). EVA for Planning and Control: Some Preliminary Evidence from New- Zealand. Exeter, BAA Annual Conference, April, pp. 32. 21
Miles, R. W. and Snow, C. C. (1978). Organizational strategy, structure and process. New York, NY: Mcgraw Hill.
Mitton, T. (2002). A cross –firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis. Journal of Financial Economics. 58, 3-27.
Morisawa and kurosaki. (2002). The Current State of Value-Based Management in Japan and the Road Map of Success. Working Paper, Nomura Research Institute,no. 56 ,October 15.
Porter, M. (1980). Competitive strategy. New York, NY: The Free Press.
Stewart, G. B. III. (1991). The Quest for Value. Harper Business, New York. 22
Stewart, G. B. III. (1994). EVA® – fact or fantasy. Journal of Applied Corporate Finance, 7
Tricker, B. (1997). Editorial: what Information do directors really need. corporate governance: an international review, 5 (3) , 109-111.
Zahra, S. A. (1991). Predictors and financial outcomes of corporate entrepreneurship: An exploratory study. Journal of Business Venturing, 6 (4) , 259-285.
Zahra, S. A. (1996). Governance, ownership, and corporate entrepreneurship: the moderating impact of industry technological opportunities. Academy of management Journal. 39 (6): 1713-1735.
Zahra, S. A. and Covin, J. (1995). Contextual influences on corporate entrepreneurship – company performance relationship in established firms: a longitudinal analysis. Journal of Business Venturing. 10, 43-58.