دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تیر 1394، صفحه 1-168 (پیاپی 17) 
مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری

صفحه 59-78

10.22051/ijar.2015.2024

میکائیل گافکین؛ اعظم مهتدی؛ ایرج اصغری


مقاله ترویجی

نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه

صفحه 79-92

10.22051/ijar.2015.2178

روزبه سرداری؛ محمد خلیل زاده