هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی می‌گردد که همواره مورد استفاده طیف وسیعی از استفاده‌کنندگان نظیر سهامداران، سرمایه گذاران، کارگزاران بورس و غیره قرار می‌گیرد. از آنجاییکه محاسبه سود بنگاه اقتصادی متاثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. با توجه به اهمیت سود، موضوع هموارسازی مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری قرار گرفته است. هدف هموارسازی سود ایجاد رشد ثابت وکاهش نوسانات سود می‌باشد. هدف این مقاله مروری جامع بر مفاهیم هموارسازی سود شامل فرضیه­­، انگیزه و ابزارها با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Income Smoothing; Comprehensive Overview of The Concepts with Emphasis on Internal and External Studies

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • Vahid Moamadrezakhani 2
1 Accountant professor, Allame Tabatabai University
2 Ph.D. Student of Accounting, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

accounting earning is regarded as one of the most important criteria for evaluating the performance and considering value of the enterprise that has been used a wide range of users such as shareholders, investors, stock brokers and others like it. Since the calculation of firm's economic profit is affected by the practices and accounting estimates, there is a possibility of earnings manipulation by management. Given the importance of profit, the earnings smoothing has been interest to researchers and practitioners of accounting. Income smoothing a clear goal and that is to create sustainable growth and reducing profits fluctuations. This paper includes a comprehensive overview of the concepts of income smoothing hypothesis, motivation and tools with an emphasis on internal and external research done in this field. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Smoothing
  • Income smoothing hypothesis
  • Income smoothing motives
  • Income smoothing tools

منابع

اعتمادی، حسین. و محمدعلی جوادی مژده. (1388). « عوامل مؤثر بر ارتباط بین هموارسازی سود و سودآوری شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران». حسابدار رسمی، صص 134-130.
اعتمادی، حسین، سلوری، مهران. (1391). بررسی اثر هموارسازی سود برجریانات نقدی و سود دوره آتی؛ با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت، پژوهشهای تجربی حسابداری مالی، سال دوم شماره 3، پیاپی (5)، صص45-29.
انصاری، عبدالمهدی و حسین خواجوی. (1389). بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت‌های مالی. پژوهش‏های حسابداری مالی. شماره 2، صص50-33.
آقائی، محمدعلی و حسن کوچکی. (1375). گمانهایی پیرامون نمایش سود. بررسی­های حسابداری و حسابرسی. شماره 14 و 15، صص 49-32.
بهارمقدم، مهدی، حسینی، شهامت. (1391). بررسی واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان محیطی، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
پورحیدری، امید و عباس افلاطونی. (1385). بررسی انگیزه‏های هموارسازی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی. شماره 44، صص70-55.
حجازی، رضوان، قیطاسی، روح اله و محمدباقر کریمی، (1390)، هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 54، صص33-46.
حقیقت، حمید و احسان رایگان. (1387). نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش‏بینی سودهای آتی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی. شماره 54، صص 33-46.
رحمانی، علی و بشیری منش، نازنین، بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی بخشی قیمت سهام. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، شماره سوم (پیاپی9)، صص 54-39.
رستگار پویانی، مجید. (1387). بررسی رابطه‌ی بین ویژگی‌های شرکت و پایداری سود با کیفیت اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سلیمانی امیری، غلامرضا، و راضیه حمزی (1390)، اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 18، شماره 64، صص54-39.
قائمی، محمد حسین، قیطاسوند، محمود و کوچکی، محمد. (1382). تأثیر هموارسازی سود بر بازده‏ی سهام شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی. شماره 33.
 
Ashari, N. , H. C. Koh, S. L. Tan and W. H. Wong. (1994 (" Factors affecting income smoothing among listed companies in Singapore". Accounting and Business Research. 24: 291–301.
 Bao, B. and D. Bao. (2004 (" Income smoothing , earnings quality and firm valuation". business Finance and Accounting. 31: 9-10
 Barnea, A. , J. Ronen and S. Sadan. ) 1976 (. " Classificatory smoothing of income with extraordinary items". The Accounting Review. pp: 110- 122.
Beidleman, C. R. (1973) " Income Smoothing: The Role of Management". The Accounting Review. 48: 653-667.
Belkaoui, A. , and R. D. Picur. (1984 ("The smoothing of income numbers: some empirical evidence on systematic difference between core and periphery industrial sectors". Business Finance and Accounting. 11: 527–45.
Brayshaw RE, Eldin AEK. "The smoothing hypothesis and the role of exchange differences". (1989) , Journal of Business Finance and Accounting;16 (5): 621–33.
Chen, L. H. (2009). "Income Smoothing, Information Uncertainty, Stock Returns, and Cost of Equity". Working Paper, Arizona.
Collins, D. W. , Kothari, S. P. , Shanken, J. , and Sloan, R. , (1994) ," Lack of timeliness and noise as Explanations for the low contemporaneous return-earnings association", Journal of Accounting and Economics (18) , pp. 289–324.
Copeland, R. M. (1968). "Income smoothing". Journal of Accounting Research. Supplement. No 6.
Dasher, P. and R. Malcom. (1970). "A note on income smoothing in chemical industry", Journal of Accounting Research.
Gordon, M. J. (1964). "Postulates, principles and research in accounting". The Accounting Review. 39: 80-100.
Habib, A. , M. Hossain and H. Jiang. (2011). "Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting". Advance Accounting. 27: 256-265.
Hendriksen, E. S. and M. F. VanBreda. (1992). " Accounting theory". 5th ed. IRWIN, Homewood, Boston.
Hepworth, S. R. (1953). "Smooth Period Income". The Accounting Review. 12: 32-39.
Hunt, A. , Moyer, S. and Shevlin, T. (2000). "Earnings volatility, earnings management, and equity value". Working paper, University of Washington.
Imhoff, E. A. (1977). "Income smoothing a case for doubt". The Accounting. 1: 85-100.
Moses, O. D. 1987. "Income smoothing and incentives: empirical tests using accounting changes". The Accounting Review. 11: 358–77.
Ronen, J. and sadan, S. (1976). "Ups and downs of income numbers Inter-temporalsmoothing", Proceeding on Topical Research in Accounting. pp: 286-316.
Ronen, J. and Sadan, S. (1981). "Smoothing income numbers: Objectives, means, and implications". Boston, MA: Addison Wesley Publishing Company.
Schiff, M. (1966). "Accounting tactics and the theory of the firm". Journal of Accounting Research, Spring.
Trueman, B. and Titman, S. (1988). "An explanation for accounting income smoothing". Journal of Accounting Research. 26: 127–39.
Tucker, J. F. and P. Zarowin. (2006). "Does income smoothing improve earnings informativeness? ". The Accounting Review. 81: 251–270.
Wesibach, M. 1988. " Outside directors and CEO turnore". Journal og Fincial Economics. No, 20.
Yang, C , Leing, B and Ding, T. (2010) “Corporate governance and income smoothing in China” Journal of Financial Reporting and Accounting. http: //dx. doi. org/10. 1108/19852511211273688