دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 19، زمستان 1394، صفحه 1-169 (پیاپی 19) 

مقاله ترویجی

2. نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری

صفحه 25-46

10.22051/ijar.2016.2311

سید علی حسینی؛ صغری فصیحی؛ نسیم محمودیان