بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهراء،تهران، ایران

چکیده

در محیط رقابتی امروز بهبود سازمانی لازمه بقای سازمان‌ها است. قضاوت درباره کفایت و چگونگی بهبود باید با مقایسه یا بهینه‌کاوی با عملکرد دنیای واقعی انجام شود. بهینه‌کاوی یکی از واژه‌هایی است که اغلب ساده پنداشته می‌شود ولی درک دقیق آن نیاز به بررسی دارد. بهینه‌کاوی فرآیند مستمر سنجش محصولات، خدمات و رویه‌ها در مقابل بهترین نمونه‌ای که یافت می‌شود و استفاده از این اطلاعات برای برنامه‌ریزی با هدف بهبود آتی است. معیار بهینه می‌تواند از عملکرد گذشته یا جاری سازمان، عملکرد سازمان دیگر و یا یک استاندارد ناشی شود. بهینه‌کاوی کاربردها و انواع متنوعی دارد. یک معیار بهینه خوب باید ویژگی‌های خاصی داشته باشد و در مورد مراحل انجام کاویدن یک مورد بهینه باید دقت زیادی معطوف شود. اگرچه که این فرآیند منافع زیادی برای سازمان دارد اما گاهی با محدودیت‌ها و مشکلاتی نیز همراه است. اگر ایده‌های اولیه برای بهبود و شرایط بهبود در سازمان وجود نداشته باشد، بهینه‌کاوی منفعت بلندمدت چندانی به همراه نخواهد داشت. در مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی مبانی نظری، مدل‌ها و مراحل بهینه‌کاوی تشریح و تبیین شده و با تحلیل یک مورد خاص، کاربردهای بهینه‌کاوی در حسابداری بررسی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Bench marking; Theoretical Perspectives, Models and its Applications in Accounting

نویسنده [English]

  • Parisa Saadat Behbahaninia
Assistant Professor of Accounting Department, Alzahra University
چکیده [English]

In today competitive environment, organizational improvement is necessary for organization survival. Judgment about sufficiency and manner of improvement should be done by comparing with real world performance or benchmarking. Benchmarking is one of terms that often considered simple but it needs deep study to be understood correctly. Benchmarking is the continuous process of measuring one’s product, services and practices against the best ones as well as using that information to plan for future improvement. The benchmark can be driven from one’s own past or current performance, performance of another organization or the standard. Benchmarking has different usage and different types. A good benchmark should have significant characters and in benchmarking special phases should be passed. Although this process has a lot of benefits for organization but often it has some limitation and problems. If there are no initial ideas and conditions for improvement, benchmarking won’t have long term benefits. In this study, based on descriptive-analytical approach, the theoretical bases, models and benchmarking phases are explained and with analyzing a case, applications of benchmarking in accounting are examined. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benchmarking
  • Standard
  • Improvement
  • Benchmark characters
نوروش، ایرج.، و مشایخی، بیتا. (1386). حسابداری بهای تمام شده (3). چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب نو.
 
Akdeniz, B. , Gonzalez-Padron,T. , & Calantone, R. (2010). An integrated marketing capability benchmarking approach to dealer performance through parametric and nonparametric analyses. Industrial Marketing Management, 39, 150–160.
Cook, W. D. , Seiford, L. M. , & Zhu, J. (2004). Models for performance benchmarking: measuring the effect of e-business activities on banking performance. The international Journal of Management Science, 32, 313 – 322.
Dash, S. & Murphy, P. (2008). Benchmarking 130/30 Strategies, Standard & Poor, Working Paper Series, available at: www. ssrn. com.
Elnathan, D. , & Kim, O. (1995). Partner selection and group formation in cooperative benchmarking. Journal of Accounting and Economics, 19, 345-364.
Gupta, S. (2005). The Realities of Benchmarking, Working Paper Series, available at: www. ssrn. com.
Horngern, F. , Dater, M. (2006). Cost accounting: A Managerial Emphasis, 12th Ed, Prentice Hall International Edition.
Jalbert, L. , Terrance, S. , & Yee, C. C. (2003). Benchmarking the Accounting and Finance Functions of Hong Kong Listed Firms. Journal of Business and Economics Research, 1 (9) , 19-34.
Jansen, J. , DeVries, S. , & Schaik, P. (2010). The Contextual Benchmark Method: Benchmarking e-Government services. Government Information Quarterly, 27, 213–219.
kharbanda, M. (1993). Benchmarking: Making it work. Accounting & Tax Periodicals, 67 (2) , 30-37.
Manuel, E. G. (2008). Innovation and competitiveness, perspectives of different countries of the world and opportunities of benchmarking. Working Paper Series, available at: www. ssrn. com.
Martinsons, M. G. (1994). Benchmarking human resource information systems in Canada and Hong Kong. Information & Management, 26, 305-316.
Mihaela, C. A. , & Ileana, N. M. (2008). Benchmarking, a new fashion in the strategic management?. Analele universitatii, 3. 30-36.
Milller, J. A. (1992). Measuring process through benchmarking. Accounting & Tax Periodicals, 66, 37-41.
Shrman, P. (1992). Benchmarking: opportunity for accountants. Accounting & Tax Periodicals, 66, 6-12.
Yoshinobu, O. (1994). Benchmarking: The Japanese experience. Long Range Planning, 27 (4) , 48 - 53.