بررسی عوامل متمایزکننده شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

شرکت‌های خانوادگی نوع خاصی از شرکت‌ها هستند که ویژگی‏های خاص آن‏ها سبب شده که حوزه تحقیقاتی خاص آن‏ها شکل بگیرد. با توجه به اهمیت این نوع شرکت‌ها و وجود تعداد قابل ملاحظه‌ای شرکت خانوادگی در بورس اوراق بهادار تهران، اخیرا در حوزه حسابداری نیز تحقیقاتی در این باره صورت گرفته است. این تحقیق بر آن است تا با بررسی نظریه‏های ارائه شده در این حوزه، به این سوال پاسخ دهد که چرا شرکت‌های خانوادگی با سایر شرکت‌ها تفاوت داشته و اینکه چرا در پژوهش‏های صورت گرفته، شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی متمایز می‏شوند. نتایج این پژوهش می‏تواند در فهم بهتر شرکت‌های خانوادگی و ایجاد چارچوبی نظری پیرامون شرکت‌های خانوادگی موثر باشد. در همین راستا ابتدا تعریف شرکت‌های خانوادگی و رویکردهای مختلف در تعریف این شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‏گیرد. در ادامه نیز با تشریح دیدگاه میتنی بر منبع، تئوری سرمایه اجتماعی، و تئوری نمایندگی و مباشرت، نظریه‏های مطرح شده در خصوص شرکت‌های خانوادگی تشریح می‌گردد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reviewing of Differentiating Factors of Family Firms and Non-Family Firms

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Ahmad Azhang 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, University of Tehran
2 Master of Accounting at Tehran University
چکیده [English]

Family firms are a special kind of firms that special features have resulted in shaping particular field of research. Because of the importance of family firms and existing significant number of family firms in TSE, recently several research have been doing about family firms based accounting context. The aim of this research is the answer to this question that why the family firm is different from non-family firms with using of presented theories. The result of this research is useful for understanding family firms’ entity and construction a conceptual framework about family firms. In this research initially, we review the definition of family firms and different approaches of family firms ‘definition, then we explain proposed theories about family firms with using resource-based view, social capital theory and agency theory stewardship

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Firms
  • Resource-based view
  • Social capital theory
  • agency theory
الوانی، سید مهدی؛ سید نقوی، میرعلی (1381). سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‏ها. مطالعات مدیریت بهبود و تحول، بهار و تابستان 1381 - شماره 33 و 34.
نصیری اقدم، علی؛ امیدوار، علی رضا. (1391). اهمیت و کاربرد حاکمیت شرکتی در شرکت‌های خانوادگی. مجله تدبیر، شماره 247، 42-36
Adler, P. S. & Kwon, S. -W. (2002). Social Capital: Prospects for a new concept. Academy of Management Review, 27 (1): 17-40.
Anderson W, Mansi S, Reeb D. (2003). Founding family ownership and the agency cost of debt. Journal of Financial Economics. 68 pp 263–285.
Andres, C. (2008). Large shareholders and firm performance - An empirical examination of founding-family ownership. Journal of Corporate Finance, 14 (4): 431-445.
Ang, J. S. , Cole, R. A. , & Lin, J. W. (2000). Agency costs and ownership structure. Journal of Finance, 55 (1): 81-106.
Arregle, J. -L. , Hitt, M. , Sirmon, D. , & Very, P. (2007). The development of organizational social capital: Attributes of family firms. Journal of Management Studies, 44 (1): 73-95.
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17 (1): 99-120.
Burt, R. S. (1997). The contingent value of social capital. Administrative Science Quarterly,42 (2): 339-365.
Carney, M. (2005). Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (3): 249-265.
Chrisman, J. J. , Chua, J. H. , & Sharma, P. (2005). Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm. Entrepreneurship Theory and Practice, 29 (5): 555-575.
Davis, J. H. , Schoorman, F. D. , & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22 (1): 20-47.
Demsetz, H. & Lehn, K. (1985). The structure of corporate ownership: Causes and consequences. Journal of Political Economy, 93 (6): 1155-1177.
Dunn, B. (1995). Success themes in Scottish family enterprises: Philosophies and practices through the generations. Family Business Review, 8 (1): 17-28.
Fama, E. F. & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 26 (2): 301-325.
Habbershon, T. G. & Williams, M. L. (1999). A Resource-based framework for assessing the strategic advantages of family firms. Family Business Review, 12 (1): 1-25.
Hitt, M. A. , Biermant, L. , Shimizu, K. , & Kochhar, R. (2001). Direct and moderating effects of human capital on strategy and performance in professional service firms: A resource-based perspective. Academy of Management journal, 44 (1) , 13-28.
Jabeen. M , Shah. A. (2011). A review on family ownership and information asymmetry. African Journal of Business Management Vol. 3 (35) , pp. 13550-13558
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3 (4): 305-360.
Kraiczy , N. (2013). Innovations in Small and Medium-Sized Family Firms. USA: Springer.
Miller, D. & Le Breton-Miller, I. (2006). Family governance and firm performance: Agency, stewardship, and capabilities. Family Business Review, 19 (1): 73-87.
Miller, D. & Shamsie, J. (1996). The resource-based view of the firm in two environments: The Hollywood Film Studios from 1936 to 1965. Academy of Management Journal, 39 (3): 519-543.
Morck, R. & Yeung, B. (2003). Agency problems in large family business groups. Entrepreneurship Theory and Practice, 27 (4): 367-382.
Nahapiet, J. & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 (2): 242-266.
Pe´rez-Gonza´lez, F. , 2006. Inherited control and firm performance. Am. Econ. Rev. 96, 1559–1588.
Penrose, E. (1959). The theory of the growth of the firm. New York, Wiley.
Shleifer, A. , Vishny, R. , 1986. Large shareholders and corporate control. J. Polit. Econ. 94, 461–488.
Shleifer, A. , Vishny, R. , 1997. A survey of corporate governance. Journal of Finance 52, 737–783.
Simon, H. (1957). Models of man. New York, John Wiley.
Sirmon, D. G. & Hitt, M. A. (2003). Managing resources: Linking unique resources, management, and wealth creation in family firms. Entrepreneurship Theory andPractice, 27 (4): 339-358.
Sirmon, D. G. , Hitt, M. A. , & Ireland, R. D. (2007). Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box. Academy of Management Review, 32 (1): 273-292.
Teece, D. J. , Pisano, G. , & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18 (7): 509-533.
Villalonga, B & Amit,R (2006). How do family ownership,control and management affect firm value?. journal of financial economics,80
Williamson, O. (1975). Markets and hierarchies. New York, Free