تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور زنجان

2 کارشناس ارشد حسابداری و مدرس دانشگاه

چکیده

سرمایه فکری مجموعه‌ای از منابع استراتژیک شرکت است که در اقتصاد دانش بنیان کنونی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت تلقی می‌شود. در این پژوهش، نخست ارزش سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر‌اساس مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، برای دوره زمانی 9 ساله بین سال‌های 1385 تا 1393 محاسبه شده است. سپس ارتباط آن با معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت‌های نمونه شامل معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در دوره جاری و دوره آتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی بیانگر این است که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و معیارهای سودآوری در دوره جاری و دوره‌های آتی وجود دارد؛ در حالی که بین سرمایه فکری و جریان‌های نقدی و رشد در دوره جاری و آتی در شرکت‌های نمونه ارتباط معناداری مشاهده نگردید. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Intellectual Capital on Profitability, Liquidity, and Growth Rate Criteria of Companies Listed in Tehran Stock Exchange in Current and Future Periods

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Babaei 1
  • Hossein Jahangiri 2
1 Member of Scientific Board of Accounting Department of Payame Noor University of Zanjan
2 Master of Science in Accounting and lecturer at the University
چکیده [English]

The intellectual capital is defined as a set of the company’s strategic sources, and in the current Knowledge-Based Economy is considered as an indispensable part of the Value Creation Process of the company. In this study, initially, the value of the intellectual capital of the listed companies in Tehran stock exchange was computed based on the value added intellectual coefficient for the 9 -yearly period from 1385 to 1393. Then, its relationship with the companies’ performance evaluation criteria including profitability, liquidity, and growth rate criteria, was evaluated via multiple regression models in the current period and future periods. The results of the evaluation suggest that the relationship between intellectual capital and profitability criteria in the current period and future periods was statistically significant. However, for the sample companies, no significant relationship was found between the intellectual capital, cash flow, and growth rate criteria in the current and future periods. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • Relational capital
  • Human Capital
  • Structural capital
  • Profitability criteria
اسدی، غلامحسین.، عالم تبریز، اکبر، و رضایی، شعیب. (1392). « تأثیر سرمایه فکری روی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت‌ها»، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال چهارم، شماره بیستم، 51-34.
 اسمعیل زاده مقری، علی، همت فر، محمود، و زمانیان، علیرضا. (1389). « بررسی ارتباط میان و شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله حسابداری مدیریت، سال سوم، شماره ششم، 12-1.
انواری رستمی، علی اصغر و رستمی، محمد رضا. (1382). «ارزیابی مدل‌ها و روش‌های بخش و ارزش گذاری سرمایه‌های فکری شرکت‌ها، »، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، سال دهم، شماره 34.
رحمانی، علی و عارف منش، زهره. (1391). « اندازه گیری سرمایه فکری و رابطه آن با هزینه حقوق صاحبان سهام»، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال دوم، شماره ششم، 17-1.
نمازی، محمد و ابراهیمی، شهلا. (1388). « بررسی تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، تحقیقات مالی، شماره4- 22-2.
همتی، حسن، معین الدین، محمود و مظفری شمس، مریم. (1389). «بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های غیر مالی»، فصلنامه حسابداری مالی، سال دوم، شماره 7، 48-23.
 
Berzkalne, I. , and Zelgalve, E. (2014). " Intellectual capital and company value", www. sciencedirect. com.
Bontis, N. (1999). "Managing organisational knowledge by diagnosing intellectual capital: framing and advancing the state of the field", International Journal of Technology Management, 18 ( 5) , pp. 433-462.
Bozbura, F. T. (2004). "Measuring and application of intellectual capital in Turkey", The Learning organization, 11 ( 4/5) , pp. 357-367.
Bukh, P. N. (2002). "The relevance of intellectual capitaldisclosure: a paradox? ", Accounting, Auditing & Accountability Journal, 16 (1) , pp. 49-56.
Chang, S. L. (2007). "Valuing intellectual capital and firms performance: modifying value added intellectual coefficient (VAICTM) in Taiwan IT industry ", Doctoral dissertation, golden gate university.
Edvinsson, L. and Malone, M. (1997). "Intellectual Capital: Realising Your Company’s True Value by by Finding its Hidden Brainpower", Harper Collins, New York, NY.
Edvinsson, L. and Sullivan, P. (1996). "Developing a model for managing intellectual capital", European Management Journal, 14 (4) , pp. 356-364.
García-Meca, E. , and Martínez, I. (2007). " The use of intellectual capital information in investment decisions an empirical study using analyst reports", The International Journal of Accounting, 42 (1) , pp. 57–81
Marr, B. ,Schimua, G. (2001). "Measuring & Managing Intellectual Capital and Knowledge Assets in the New Economy", Handbook of Performance Measurement.
Mention, A. L. , (2012). " Intellectual Capital, Innovation and Performance: a Systematic Review of the Literature", Business and Economic Research Journal, 2 (1) , pp. 1-37.
Petty, R. , and Guthrie, J. (2000). "Intellectual capital literature review Measurement, reporting and management", Journal of Intellectual Capital, 1 (2) , pp. 155-176.
Riahi-Belkaoui, A. (2003). "Intellectual capital and firm performance of US multinational firms", Journal of Intellectual Capital, 4, PP. 215 226
Sveiby, K. E. (1997). " Methods for Measuring Intangible Assets", http: //www. sveiby. com.
Tan, H. P. , Plowman, D. , and Hancock, P. (2007). "Intellectual capital and financial returns of companies" Journal of Intellectual Capital , 8 (1) , pp. 76 - 95
Thiagarajan, A. , and Baul, U. (2014). "Holistic Intellectual Capital Conceptual Offering for Empirical Research and Business Application", International Journal of Management, 3 (1) , pp. 31-50.