تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

اعتباردهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می‌شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در داخل و خارج از شرکت‌ها است. بنابراین، هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر هزینه‌های نمایندگی است. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 69 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق، برای محاسبه ساختار سرمایه و عملکرد به ترتیب از اهرم مالی و بازده دارایی‌ها (ROA) و برای آزمون فرضیه تحقیق از مدل‌های رگرسیونی در دو حالت ایستا و پویا استفاده شده است. مدل رگرسیون تحقیق در حالت ایستا با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات تصادفی و در حالت پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) بررسی و آزمون شد. نتایج تحقیق در هر دو مدل ایستا و پویا بیانگر وجود ارتباط (U شکل) ساختار سرمایه با عملکرد شرکت است. همچنین، در مدل پویا نتایج نشان داد که عملکرد یک دوره قبل رابطه مثبت و معناداری با عملکرد جاری شرکت دارد. افزون بر این، نتایج تحقیق در هر دو مدل نشان داد که اندازه شرکت نیز ارتباط (U شکل) با عملکرد شرکت دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship Between Capital Structure, Agency Problem and Performance

نویسندگان [English]

  • Vali Khodadadi 1
  • Sajad Veisi 2
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Master of Accountancy at Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

Evaluating the performance of companies is one of the most important issues for managers, investors, creditors and other Stakeholders and the results of research, is a base of many internal and external decision making. Thus, the purpose of this study is examination of the relationship between capital structure and performance in the listed companies at Tehran Stock Exchange with an emphasis on agency costs. For this purpose once hypotheses are developed and data from 69 companies in Tehran Stock Exchange for the period between 2005 to 2014 are analyzed. In this study, for calculating capital structure and performance is used from leverage and return on assets respectively. For testing hypothesis of research, regression models is used in both static and dynamic. This regression models in static mode is used panel data with random effects approach, and in dynamic mode is used generalized method of moment (GMM) reviews and tests. The results in both static and dynamic models indicated that there is a U-shaped relationship between capital structure and company performance. Also, the dynamic model results showed that the performance of a prior period has a positive and significant relationship with the company's current performance. In addition, the results in both models showed that there is a U-shaped relationship between company size and company's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Structure
  • Performance
  • Static model
  • Dynamic model
  • Agency problem
اشرف­زاده، سیدحمیدرضا؛ مهرگان، نادر. (1387). اقتصادسنجی پانل دیتا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، تهران: انتشارات ترمه.
ایزدی­نیا، ناصر؛ رحیمی­دستجردی، محسن. (1388). تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و درآمد هر سهم. تحقیقات حسابداری، شماره 3، صص 163-136.
باغومیان، رافیک؛ عزیززاده­مقدم، کیوان. (1393). ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه. مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 43، صص 133-111.
تاری­وردی، یداله؛ دامچی­جلودار، زهرا. (1391). رابطه مدیریت ریسک و عملکرد. تحقیقنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره، 14، صص، 62-43.
رحیمیان، نظام­الدین؛ توکل­نیا، اسماعیل، تیرگری، مهدی. (1392). بررسی ارتباط انحنایی ساختار سرمایه با عملکرد و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 19، صص، 79-67.
ستایش، محمد حسین؛ کارگرفرد­جهرمی، محدثه. (1390). بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه. دانش حسابداری مالی، شماره، 1، صص، 9- 31.
سجادی، سیدحسین؛ محمدی، کامران؛ عباسی، شعیب. (1390). بررسی انتخاب ساختار سرمایه بر عملکرد شرکت‌های بورسی. فصلنامه علمی و تحقیقی حسابداری مالی، شماره 9، صص 38-19.
نیکبخت، محمدرضا؛ پیکانی، محسن. (1389). بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، شماره، 28، صص، 76-57.
وکیلی­فرد، حمید رضا؛ موسوی، سید احمد. (1393). ساختار سرمایه، رقابت در بازار محصول و عملکرد شرکت. دانش حسابداری مالی، شماره 3، صص، 93-63.
 
Abor, J. and Biekpe, N. (2009). An Empirical Test of the Agency Problems and Capital Structure of South African Quoted SME. Journal of Accounting Research(20): 51-65.
Andersen,T. J. , (2005) ,Risk Management, Capital Structure And Preformance, Golbal Business & Economics Anthology
Berger, A. N. , & Bonaccorsi di Patti, E. (2006). Capital structure and firm performance: A new approach to testing Agency theory and an application to the banking industry. Journal of Banking & Finance,Vol (30) , No. 1: 1065–1102.
Brander, J. A. , & Lewis, T. R. (1986). Oligopoly and financial structure: The limited liability elect. TheAmerican Economic Review,Vol (76) , No. 5: 956-970.
Campello, M. (2006). Debt financing: Does it boost or hurt firm performance in product markets? Journal of Financial Economics,68, 353-378.
Chen, J. and Strange, R. (2006). The determinants of capital structure: evidence from Chinese
Ebaid, I. E. (2009). The impact of capitalstructure choice on firm performance: empirical evidence from Egypt, The Journal of Risk Finance, Vol. 10, No. 5, pp. 477-487.
Fosberg, R. H,& Ghosh ,A. , (2006) , Profitability And Capital Structure Of Amex And Nyse Firms, Journal of Business & Economics Research, N11,p 57-64
Fosu,S. , (2013). Capital Structure ,Product Market Competition and Firm Performance: Evidence from South Africa. The Quarterly Review of Economics and Finance,Vol (53) , No. 13: 140-151.
Gleason ,K. S. ,& Mathur,L. K, & Mathur, I. , (2000) , "The Interrelationship between Culture, Capital Structure, and Performance: Evidence from European Retailers",Journal of Business Research,N50,p185-191
Gonzalez, V. M. (2013). Leverage and corporate performance: International evidence, International Review of Economics and Finance, Vol. 25, pp. 169-184.
Jensen,M. ,&Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behaviour,Agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, Vol (3) , No. 4: 305-360.
Jensen,M. C. (1986). Agency costs of free cash flow , corporate finance , and take overs. American Economic Review,Vol (76) , No. 2: 323-329
Kajananthan R, Nimalthasan P (2013) Capital structure and its impact on firm performance: A study on Sri Lankan listed manufacturing companies. Merit Research, Journal of Business and Management Vol. 1 (2) pp 037-044.
Krishnan, V. S. , & Moyer, R. C. , (1997) , "Performance Capital Structure and Home Country: An Analysis of Asian Corporations". Global Finance Journal 8, p 129-143
Maksimovic, V. , & Titman, S. (1991). Financial policy and reputation for product quality. The review of Financial Studies,Vol (4) , No. 1: 175-200.
Margaritis, D. , & Psillaki, M. (2010). Capital structure, equity ownership and firm performance. Journal of Banking & Finance,Vol (34) , No. 3: 621-632.
Modigliani, F. , and M. Miller. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review, 48: 261-297
Myers, S. C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial Economics, Vol. 5, No. 2, pp. 147-175.
Myers, S. C. , & Majluf, N. S. (1984, July). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13: 187-222.
Nawaz, A. , Rizwan, A. and Naseem, M. A. (2011). Relationship between Capital Structure and Firms Performance: A Case of Textile Sector in Pakistan, Global Business and Management Research: An International Journal, Vol. 3 Nos. 3 & 4. pp. 270-275.
Salim. M, Yadav,R. 2012) Capital Structure and Firm Performance: Evidence from Malaysian Listed Companie, Social and Behavioral Sciences,Volume 65, Pages 156–166.
Schoubben,F. ,&Van Hulle,C. (2006). The impact of a stock listing on the determinants of firm performance,Faculty of Economics and Applied Economics, Vol (6) , No. 8: 1-34.
Tian,G. G,. Zeitun, R. , (2007) , Capital Structure and Corporate Performance, Evidence from the Surveys of Small Business Finances Australasian, Accounting Business and Finance Jurnal,N 4,P 40..
Vijayakumaran, R. (2015). capital structure decisions,agency conflicts, and Corporate Performance: Evidence from Sri­Lanka Listed Manufacturing firm. http: www. Ssrn. Com.
Wen, Y. , Rwegasira, K. and Bilderbeek, J. , (2002). Corporate governance and capital structure decisions of the Chinese listed firms, Journal of Business Research, 10 (2): 75-83.
.