دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، فروردین 1394 (پیاپی 16) 

مقاله ترویجی

نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا

صفحه 131-148

10.22051/ijar.2015.2140

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی