بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی بستان آباد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد مرند

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. همچنین در این پژوهش، تأثیر متغیر میانجی­ کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قدرت سهامداران و مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین داده­های مربوط به 112شرکت، برای دوره زمانی 1392-1387­­، با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره داده­های تابلویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش­، برای­ اندازه­گیری مدیریت سود از مدل دچو و همکاران (2012) و برای ­اندازه­گیری کیفیت حسابرسی از شاخص تخصص حسابرس در صنعت استفاده شده است. یافته­های پژوهش حاضر­ بیانگر آن است که قدرت سهامداران تاثیر منفی و معنی­داری بر مدیریت سود دارد. علاوه براین یافته­ها نشان می­دهند که کیفیت حسابرسی تأثیر منفی و معنی­داری ­بر رابطه بین قدرت سهامداران و مدیریت سود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strong Shareholders on the Income Management with an Emphasis on the Role of Audit Quality in Listed Companies of Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Nonahalnahr 1
  • Masoomeh Kazemi Nojeh 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University of Bostanabad
2 Graduate Student, Young Researchers Club and Marand Unit Elite
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the effect of shareholders’ power on earnings management in listed companies of Tehran Stock Exchange. In addition, the impact of audit quality as a moderating variables on the relationship between shareholders’ power and earnings management has been studied. In this study, using the multivariate regression model for the panel data, the data of 112 firms during 2008 to 2013 were analyzed. The model presented by Dechow et al. (2012) has been used to measure the earnings management, and the auditor industry specialization index has been adopted to measure audit quality. The findings indicated that shareholders’ power have a significant negative effect on the earnings management. In addition to, findings suggested that, audit quality has a significant negative effect on the relationship between shareholders’ power and earnings management. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholders’ power
  • earnings management
  • ‌ Audit quality
آقایی، محمد علی و ناظمی اردکانی، مهدی. (1391). تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری. مجله دانش حسابرسی، شماره 46، صص 17-4.
خواجوی، شکراله و ابراهیمی میمند، مهدی. (1394). رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود با هدف دستیابی به آستانه های سود. فصلنامه دانش حسابداری، شماره 22، ­­صص 56-29.
رضایی، فرزین و افشار، مصطفی. (1392­). رابطه سازوکارهای نظام راهبری و رتبه نظام راهبری با هزینه سهام عادی ­شرکت‌ها. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 19، صص­ 41-27.
سجادی، سید­حسن. فرازمند، حسن و جعفری­پور، میثم. (1391). تأثیر سهامداران عمده و تغییرات سود بر فرآیند­ هموارسازی سود در شرکت‌های بورسی. ­فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره20، صص 84-65..
نونهال نهر، علی اکبر­. علی نژاد ساروکلائی، مهدی و ­­خضری، پریسا. (1392). ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرس بر مدیریت سود در شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامهعلمیپژوهشی دانشحسابداریوحسابرسیمدیریت، شمارههفتم.
نونهال نهر، علی اکبر. جبارزاده کنگرلویی، سعید و پورکریم، یعقوب. (1389). رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ­61، صص­ 70-55.
Aljifri, K. (2007). Measurement and Motivations of Earnings Management: A Critical Perspective. Journal of Accounting Business & Management, 14, 75-95.
Bradley, E. L. , Gregory, W. M. &­­Wayne, B. T. (2013). The influence of Strong ­Shareholders on Earning Management, 1-40.
DeAngelo, H. , & Rice, E. M. (1981). Antitakeover charter amendments and stockholder wealth. Journal of Financial Economics, 11, 329-360.
Dechow, M. P. , R. G. Sloan, and A. P. Sweeney. (1996). Causes and Consequences of Earnings Manipulation: An Analysis of Firms Subject to Enforcement Actions by the SEC. Contemporary Accounting Research, 1-36.
Dye, R. (1988). Earnings Management in an Overlapping Generations Model. Journal of Accounting Research, 26, 195-235.
Ely, D. P. , and M. H. Song. (2000). Acquisition Activity of Large Depository institutions in the 1990s an Empirical Analysis of Motives. Quarterly Review of Economics and Finance, 467-484.
Geiger, M. A. , & North, D. S. (2013). Do strong shareholders mitigate earning management? Journal of Accounting, Ethics & Public Policy, 14 (­2) , 289-322.
Healy, P. , & Wahlen, J. (1999). A review of the earnings management literature and its implication for standard setting. Accounting Horizons, 13 (4) , 83-365.
Houmes, R. , Foley, M. , & Richard, J. (2013). Audit quality and overvalued equity. Accounting Research Journal­, 26 (­1) , 56-74.
Huang, H. , Wang, W. , & Zhou, J. ­) 2012 (. Shareholder Rights, Insider Ownership and Earnings Management. Abacus 49 (1) , 46-73.
Jenkins, D. S. , Kane G. D. and Velury, U. (2006). Earnings quality decline and the effect of industry specialist auditors: An analysis of the late 1990s. Journal of Accounting and public policy, Vol. 25, 71-90.
Jerry, w. Lin, M. (2010). Audit quality, corporate Governance, and earnings management. International Journal ofAuditing,14) ­1 (, 57-77.
Kellog, L. B. (1991). Fraud Window Dressing and Negligence in Financial Statement. Colorado: Mc Grow Hill.
Kouaib, A. and Jarboui, A. (2014). External audit quality and ownership structure: interaction and impact on earnings management of industrial and commercial Tunisian sectors. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 78–89.
Mollik, ­A. T. , Mir Monir, M. R. , & Bepari, M. K. (2013). Effects of audit quality on earnings management during the global financial Crisis: An empirical analysis of Australian companies. Proceedings of 9th Asian Business Research Conference, 1-27.
Palmrose, Z. V. (1986). Audit Fees and Auditor Size: Further Evidence. Journal of Accounting Research, 24, 97-110.
Pergola, T. , Joseph, G. and Jenzarli, A. (2009). Effects of Corporate Governance and Board Equity Ownership on Earnings Quality. Academy of Accounting and Financial Studies Journal, 13 (4) , 87-114.
Solomon, I. , & Shields, M. D. (1995). Judgment and Decision Research in Auditing. Judgment and Decision Making Research in Accounting and Auditing, Eds. , A. H. Ashton and R. H. Ashton, New York: Cambridge University Press, 137-75.
Tian, J. ) 2013 (. Board Monitoring and Endogenous Information Asymmetry. Contemporary Accounting Research, forthcoming.
Zhao, Y. , & Chen, K. H. (2008). Staggered Boards and Earnings Management. The Accounting Review, 83 (5) , 1347-1381.
Zhou, J. Elder, R. (2003). Audit firm size, Industry specialization and earnings management by initial public offering firms. working paper.