بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناس ارشد، موسسه آموزش عالی کوشیار

چکیده

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مکانیزم‌های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی است که تعادل مناسب بین حقوق صاحبان سهام از یکسو و  نیازها و اختیارات هیات مدیره را از سوی دیگر برقرار می‌کند. حاکمیت شرکتی ضعیف می‌تواند منجر به افزایش احتمال درماندگی مالی یا ورشکستگی در شرکت‌ها شود. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین برخی ساز­و­­کارهای حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 115 شرکت شامل 40 شرکت درمانده مالی و 75 شرکت سالم می‌باشد که در طی دوره زمانی 1387 لغایت 1392 از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انتخاب شده و آزمون فرضیه‌ها نیز با استفاده از روش رگرسیون لجستیک، انجام شده است. به منظور بررسی اثرات همزمان کلیه متغیرهای مستقل پژوهش بر متغیر وابسته، علاوه بر رگرسیون جداگانه هر یک از متغیرهای مستقل، اقدام به انجام رگرسیون کلی متغیرها نیز گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج مکانیزم حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش، مکانیزم‌های نوع گزارش حسابرس، میزان پاداش هیات مدیره، نسبت مالکیت نهادی و استقلال هیات مدیره با احتمال وقوع ورشکستگی دارای رابطه معنادار و منفی می‌باشد؛ با این وجود هیچگونه رابطه معنی داری بین متغیر اندازه هیأت مدیره با احتمال وقوع ورشکستگی مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Corporate Governance with Bankruptcy Probability in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Meshki Miavaghi 1
  • Maryam Hashemi 2
1 Assistant Professor of Payame Noor University
2 Master of Science, Koshiar Institute of Higher Education
چکیده [English]

Corporate governance is set of internal and external control mechanisms that establish balance between stockholders with needs and authority of board of directors. Poor corporate governance can increase the probability of corporate failure or bankrupt .The present paper aims to investigate the relationship between some mechanisms of corporate governance and bankruptcy. The purpose of this study, investigating relationship between some of corporate governance mechanisms with bankruptcy probability in companies listed in Stock Exchange. The research sample consisted of 115 companies, including 40 distressed companies and 75 healthy companies that is selected among companies listed in stock exchange at time period 1387-1392 and hypothesis testing is done using of logistic regression. In order to study the effects of simultaneous variables on the dependent variable, in addition to separate regression overall regression was estimated. Results indicate that among five studied mechanisms of corporate governance included type of audit's report, amount of board of director’s reward, institutional ownership and independence of board of directors are negatively related to bankruptcy possibility but no significance relationship between size of board of directors and bankruptcy possibility was found. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Bankruptcy risk
  • Logistic Regression
برادران حسن زاده، رسول؛ بادآور نهندی، یونس و حسین بابایی، قادر (1391). بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (68): 1-16.
ستایش، محمد حسین و منصوری، شعله (1393). بررسی مقایسه‌ای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکت‌های درمانده و غیر درمانده بورسی، تحقیقات مالی، 16 (1): 99-112.
سعیدی، علی و آقایی، آرزو (1388). پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه‌های بیز، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (56): 59-78.
شورورزی، محمد رضا؛ زنده دل، احمد و اسماعیل زاده، مهدی (1390). مقایسه اظهارنظر حسابرسان مستقل و متغیرهای مالی در پیش بینی ورشکستگی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18 (65): 63-78.
طالب نیا، قدرت اله، جهانشاد، آزیتا و پورزمانی، زهرا (1393). ارزیابی کارایی متغیرهای مالی و متغیرهای اقتصادی در پیش بینی بحران مالی شرکت‌ها ( مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (55): 67-84.
عثمانی، محمد قسیم، جاوید، داریوش و رحیمی، سعید (1390). بررسی تاثیر بازدارندگی مکانیزم‌های راهبری شرکت‌ها از درماندگی مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12 (15): 3-12.
نیکبخت، محمدرضا و طاهری، زهرا (1393). بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (1): 109-126.
 Beltratti, A. and Stulz, R. (2012). Why Did Some Banks Perform Better During the Credit Crisis? A Cross-Country Study of the Impact of Governance and Regulation. Financial Economics, 105 (1) , 1-17.
Chang C. (2009). The Corporate Governance Characteristics of Financially Distressed Firms: Evidence from Taiwan , the Journal of Academy of Business, 15, (1): 3-25.
Clebertoa, F. and Schenoneb, C. (2012). Bankruptcy and product-market competition: Evidence from the airline industry. International Journal of Industrial Organization, 30 (6) , 564-577.
constraints and Financial Distress, Availble at URL: https: //www. fdic. gov/bank/analytical/cfr/2008/jan/CFR_SS_2008_KarlynMitchell. pdf
Lajoli, K & Ze ghal, D. (2010). Corporate Governance and bankruptcy filing decisiond, Journalofgeneral Management, 35 (4): 3-26.
Lakshan, A. m. I, W. m. H. N. Wijekoon. (2012) , Corporate governance and corporate failure, Procedia Economics and Finance, 2 (1): 191-198.
Mitchell, K. and Walker, M. (2008). Bankers on Boards, Financial
Parker, S. , Peters, G. F. and Turetsky, H. F. (2002). Corporate governance and corporate failure: a survival analysis, The international journal of business in society, 2 (2): 4 – 12.
Solomon, A and Solomon, J. (2004) , corporate governance andaccountability, john wiley & sons, London.
Stiglitz, J. (1985). Credit markets and the control of capital, Journal of Money, Credit and Banking, 17 (2): 133-152.
Suto, M. (2003) , Capital Structure and Investment Behaviour of Malaysian firms in the 1990s: A Study of Corporate Governance before the Crisis, Corporate Governance: An International Review, 11 (3): 25-39