بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد حسابداری

2 دکتری تخصصی حسابداری

3 دانشجوی دکتری حسابداری و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

چکیده

امروزه زبان گزارشگری کسب‌و‌کار توسعه‌پذیر (XBRL) 1 به‌عنوان یک انقلاب در گزارشگری مالی تلقی می‌شود که باعث کاهش هزینه تولید، کاهش میزان خطا و دسترسی سریع‌تر و آسان‌‌تر به اطلاعات و افزایش ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات جهت استفاده تولیدکنندگان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات صورت‌های مالی می‌شود. استفاده از XBRL اکنون برای تمامی شرکت‌های تجاری بزرگ امری ضروری می‌باشد، اما بسیاری از شرکت‌ها هنوز هم در برابر استفاده از آن بدون یک دستورالعمل خارجی مقاومت می‌کنند. فقدان یک دستورالعمل برای استفاده داخلی ازXBRL، همراه با آزادی عمل گسترده در چگونگی پاسخگویی شرکت‌ها به نیاز‌های صورت‌های مالی تبدیل شده به XBRL، منجر به پیدایش سطوح گوناگون استفاده از این زبان شده است. مقاله‌ حاضر با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مرور مطالعات صورت گرفته در این زمینه، ابتدا به تشریح زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر (XBRL) و سطوح مختلف پذیرش آن می‌پردازد، سپس به بیان وضعیت ایران در زمینه‌ پذیرش و پیاده سازی این زبان می‌پردازد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Study of Reporting Language (XBRL) Dimensions and Acceptance Levels

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Nojavan 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Mehdi Feel Sarayi 3
1 Master of Accountancy
2 Ph.D. Accounting
3 Ph.D Student, Accounting and Academic Board, Islamic Azad University, Bojnourd Unit
چکیده [English]

Nowadays, Extended Business Reporting language (XBRL) is as a revolution in financial reporting that causes to reduce production expenses and errors and faster and easier reaching to the information and increasing of quality characteristic that related to the information for users, producers and some users of financial statements information. The using of XBRL is an essential issue for all companies but majority of companies still resist versus of using that without a foreign structure. The lack of a structure for internal using of XBRL and the spread of free action in what a Companies answer to the financial statements needs, has converted to the XBRL that caused differences levels of using this language. This currently paper has done by library way and reviewing information that related to this field. First of all we address the extended business reporting language (XBRL) explanation and differences levels of acceptance and then explains the Iran situation in accepting field and implication of this langrage. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial reporting
  • Extended Business Reporting Language
  • Acceptance levels of XBRL
احمدپور، احمد، باقریان، رقیه و باقریان، عباس، (1388). امکان سنجی بکارگیری XBRL در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 6.
باقریان کاسگری، عباس، (1386). بورس الکترونیک، استانداردها و شبکه‌های هوشمند نظارتی، ماهنامه بورس، شماره 61، 61-40.
پوریانسب، امیر و اسکندری، مجید، (1392). XBRL زبان یکپارچه اطلاعات مالی در فضای گسترده جهانی، فصلنامه بازار و سرمایه، شماره 33 و 34، 48-46
ثقفی، علی، عرب مازار یزدی، محمد، باغومیان، رافیک، (1384). گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران، مجله مطالعات حسابداری، شماره 10و11، سال سوم، 159-127.
رحمانی، علی، عبداللهی، علی، مداحی، آزاده، مهیمنی، محمد و نظری، رضا، (1392). میزگرد ضرورت بهبود گزارشگری مالی به کمک فناوری اطلاعات و زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر، فصلنامه حسابرسی، شماره 68، 42-26.
سهرابی بابک، خانلری، امیر، (1387). پیشنیازهای پیادهسازی زبان توسعه‌پذیر گزارشگری کسب و کار، مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 16 (56)، 92-79.
شیپوریان، سعید و احمدی، محمدرضا، (1388). XBRL ضرورتی برای حسابداری و آینده گزارشگری مالی، فصلنامه حسابداری و مدیریت مالی، شماره 1، 56-38.
عرب مازار یزدی، محمد، (1383). گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیکی، مجموعه سخنرانی‌ها و مقالات همایش گزارشگری مالی، تحولات پیش روی، انجمن حسابداران خبره ایران، 97-77.
میربلوک، فرهاد و انوشه، مهدیه، (1392). جهانی شدن بورس تهران از جاده XBRL می‌گذرد، ماهنامه بورس، شماره 104و105، 61-60.
agricultural businesses, Journal of Small Business and Enterprise Development; 11 (3): 371-381.
Bergeron (2003) , Essentials of XBRL. Financial reporting in the 21st Centary , Wiley, Hoboken, N. J.
Boritz , J. E and W. G No, (2003a). Business reporting with XML. XBRL (Extensible Business Reporting Languagel). The Internet Encyclopedia , john wiley, New York.
Byrne BM. Structural Equation Modelling. (1998). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Capozzoli E. A. (2007). “The impact of XBRL on the oil and gaz industry”, oil IT journal.
Depietro R, Wiarda E, Fleischer M. (1990). The context for change: organization, technology, and environment. In L. G. Tornatzky, M. Fleischer, The processes of technological Innovation.
Garner, Dana, Henderson, Dave, Sheets, Steven D,Trinkle, Brad. (2013). ”The Different Levels of XBRL Adoption”, Management Accounting Quarterly, Vol. 14. No. 20.
John Stantial , (2007) , “ROI on XBRL”, Journal of Accountancy, pp. 32-35.
 Lawson R. Alcock C, Cooper J, Burgess L. (2003). Factors affecting adoption of electronic commerce technologies by SMEs: an Australian Study, Journal of Small Business and Enterprise Development;10 (3): 265-276.
Lexington, MA: Lexington Books; 151-232.
Marsh HW, Hau K, Wen Z. (2004). In search of golden rules: comment on hypothesis testing approaches to setting cut-off values for fit indexes and dangers in over generalizing Hu and Bentler’s findings. Structural Equation Modelling; 11: 320-341
 Neufeld D. J, Dong L, Higgins C. (2007). Charismatic leadership and user acceptance of information technology. European Journal of Information Systems; 16: 496-510.
 Patel , K and M. C, Carthy (2000). Digital Transformation, Mcgraw Hill, New York.
Russell D. M, Hoag, A. M. (2004) , People and information technology in the supply chain: Social and organizational influences on adoption. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management; 34 (2): 102-122.
Simpson M and Docherty A. J. (2004). E-commerce adoption support and advice for UK SMEs,Journal of Small Business and Enterprise Development; 11 (3): 315-328.
 Troshani I, Doolin B. (2007). Innovation diffusion: a stakeholder and social network view. European Journal of Innovation Management; 10 (2): 176-200.
Warren M. (2004). Farmers online: drivers and impediments in adoption of Internet in UK
 Yoon Hyungwook. Zo Hangjung, Ciganek Andrew. (2011). Does XBRL adoption reduce information asymmetry? Journal of Business Research; 64: 157-163.