دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، مهر 1395، صفحه 1-135 (پیاپی 22) 

مقاله ترویجی

بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

صفحه 1-16

10.22051/ijar.2016.2528

مهناز نوجوان؛ مهدی محمدی؛ مهدی فیل سرایی


مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط

صفحه 51-72

10.22051/ijar.2016.2531

کاوه پرندین؛ مهرداد قنبری؛ محمود درخشانی درخش