بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز

چکیده

صورت‌های مالی حسابرسی شده دارای محتوای اطلاعاتی بهتری هستند و منجر به تصمیم­گیری مناسب­تر استفاده­کنندگان می­شوند و منافع اقتصادی بیشتری را ایجاد می­کنند. در این مقاله به بررسی ارتباط بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه­کاری حسابداری پرداخته شده است. نمونه پژوهش شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1387 و روش مورد استفاده برای آزمون فرضیه­ها رگرسیون داده­های ترکیبی است. در این پژوهش برای سنجش محافظه­کاری از مدل آزمون بر مبنای تعهدی بال و شیواکومار (2005) و برای تخصص حسابرس از فرمول پالمروز (1988) استفاده می­شود. نتایج آزمون آماری فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که بین تخصص حسابرس و محافظه­کاری حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش بیان می­کند که بین تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی و محافظه­کاری حسابداری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنی که هر چه فاصله بین تاریخ پایان سال مالی و تاریخ گزارش حسابرس بیشتر باشد، کیفیت اعداد ارائه شده در صورت‌های مالی کم­تر است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Audit Specialization and Audit Delay with Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipour 1
  • Somayeh Hosseini Nia 2
1 Associate Professor of Accounting, Bahonar University of Kerman
2 Ph.D. Student of Accounting, Shiraz University
چکیده [English]

The audited financial statements tend to have bet‌ter information content, leading users to make better decisions and thus generating greater economic benefits. This paper, investigated the relationship between audit specialization and audit delay and accounting conservatism. The sample consists of 64 companies listed on Tehran Stock Exchange, in the period 1387-1393 and for testing the hypothesis the statistical panel data regression was exerted. In this research for measuring conservatism; was used the model developed by Ball and Shivakumar (2005) and the model developed by Palmrose) 1988 (was used for measuring of audit specialization. The results show that there is no significant relationship between audit specialization and accounting conservatism. Also, the results show that there is a negative and significant relationship between audit delay and accounting conservatism. Means, the more; the number of days between the end of the year and date of the auditor’s report, the less the quality of numbers in financial statements is. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • Quality of accounting information
  • Audit specialization and Audit report
اعتمادی حسین، عادل آذر و مهدی ناظمی­اردکانی (1389). بررسی نقش تخصص حسابرس در صنعت بر مدیریت واقعی سود و عملکرد عملیاتی آن، دانش حسابداری، سال اول، شماره 1، تابستان، ص­ص. 28-9.
خواجوی شکراله و سمیه حسینی­نیا (1393). رابطه بین محافظه­کاری حسابداری و دوره تصدی حسابرس (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 16 (پیاپی 54)، بهار، ص­ص. 25-5.
رضایی فرزین و سمیه بافهم­مهربانی (1392). تأثیر چرخه­های عملیاتی و ساختار مالکیت بر سطح محافظه­کاری شرکت‌ها به روش C-Score. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دوم، شماره هفتم، پاییز، ص­ص. 89-75.
مشایخی بیتا و سپیده سادات نصیری (1391). بررسی تغییرات میزان محافظه­کاری در گزارشگری مالی شرکت‌ها. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال اول، شماره اول، بهار، ص­ص. 32-19.
مهدوی غلامحسین و مظفر جمالیان­پور (1389). بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش­های حسابداری مالی، سال دوم، شماره چهارم، شماره پیاپی (6)، زمستان، ص­ص. 108-89.
نمازی محمد (مترجم) (1389). پژوهش­های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی. چاپ دوم، شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.
Al-Ajmi, J. (2008). “Audit and Reporting Delays: Evidence from an Emerging Market”. Advances in Accounting, Vol. 24, Issue. 2, pp. 217-226.
Ashton, R. H. ; Willingham, J. J. ; and R. K. Elliott (1987). “An Empirical Analysis of Audit Delay”. Journal of Accounting Research, 25 (2) , 275-292.
Ayorinde, B. , and O. Babajide (2015). “Audit Tenure, Rotation and Accounting Conservatism: Empirical Evidences from Nigeria”, Journal of Business & Financial Affairs, 4 (4) , 1-7.
Ball, R. , & Shivakumar, L. (2005). “Earnings quality UK private firms: comparative loss recognition time­lines”. Journal of Accounting and Economics, 39 (1) , 83-128.
Ball, R. , Kothari, S. P. , & Robin, A. (2000). “The effect of international institutional factors on properties of accounting earnings”. Journal of Accounting and Economics, 29 (1) , 1-51.
Barth, M. E. , Landsman, W. R. , & Lang, M. H. (2008). “International accounting standards and accounting quality”. Journal of Accounting Research, 46 (3) , 467-498.
Basu, S. (1997). “The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings”. Journal of Account­ing and Economics, 24 (1) , p. 3-37.
Basu, S. Hwang, L. , and C. Jan. (2001). “Differences in Conservatism between Big Eight and Non-Big Eight Auditors”. Working Paper (October). Emory University.
Becker, C. L. , Defond, M. L. , Jiambalvo, J. and Subramanyam, K. R. (1998). “The effect of audit quality on earnings management”. Contemporary Accounting Research, 15 (1) , 1 – 24.
Braunbeck, G. (2010). O. “The potential determinants of audit quality in Brazil”. Thesis Doctora, University São Paulo, Brazil.
Chung, H. , & Kallpur, S. (2003). “Client importance, nonaudit services and abnormal accruals”. The Ac­counting Review, 78 (4) , 931-955.
DeAngelo, L. E. (1981). “Auditor size and auditor quality”. Journal of Accounting and Economics, 3 (3) , p. 183-199.
Dechow, P. M. , Ge, W. , & Schrand, C. M. (2010). “Understanding earnings quality: a review of proxies, their determinants and their consequences”. Journal of Accounting and Economics, 50 (2-3) , 344-401.
DeFond, M. L. , & Subramanyam, K. R. (1998). “Auditor changes and discretionary accruals”. Journal of Ac­counting and Economics, 25 (1) , 35-67.
DeFond, M. L. ; Francis, J. R. ; and T. J. Wong (2000). “Auditor Industry Specialization and Market Segmentation: Evidence from Hong Kong”. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 19 (1) , 49-66.
Fargher, N. , Taylor, M. H. , & Simon, D. T. (2001). “The demand for auditor reputation across international markets for audit services”. International Journal of Accounting, 36 (4) , 407-421.
Fernando, G. D. ; Abdel-Meguid, A. M. and J. R. Elder (2010). “Audit Quality Attributes, Client Size and Cost of Equity Capital”. Review ofAccounting and Finance, 9 (4) , 363-381.
Francis, J. R. , & Ken, B. (2006). “Disclosure of fees paid to auditors and the market valuation of earnings surprises”. Review of Accounting Studies, 11 (4) , 495-523.
Ghosh, A, & Moon, D. (2005). “Auditor tenure impair audit quality”. The Accounting Review, 80 (2) , 585-612.
Holthausen, R. W. , & Watts, R. L. (2001). “The relevance of the value-relevance literature for financial ac­counting standard setting”. Journal of Accounting and Economics, 31 (1-3) , 3-75.
International Accounting Standards Board. (2013). Discussion Paper DP/2013/1 A review of the conceptu­al framework for financial reporting. Londres: IFRS Foundation.
Jenkins, D. S. , & Velury, U. (2008). “Does auditor tenure impact the reporting of conservative earnings”. Journal of Accounting and Public Policy, 27 (2) , 115–132.
Knechel, W. R. and J. L. Payne (2001). “Additional Evidence on Audit Report Lag”. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20 (1) , 137-146.
Krishnan, G. V. , & Yang, J. S. (2009). “Recent trends in audit report and earnings announcement lag”. Ac­counting Horizons, 23 (3) , 265-288.
Leventis, S. ; Weetman, P. ; and C. Caramanis (2005). “Determinants of Audit Report Lag: Some Evidence from the Athens Stock Exchange”. International Journal of Auditing, 9 (1) , 45-58.
Li, D. (2010). “Does auditor tenure affect accounting conservatism? Further evidence”. Journal of Account­ing and Public Policy, 29 (3) , 226-241.
Liao, P. C. , & Radhakrishnan, S. (2016). “The effects of the auditor's insurance role on reporting conservatism and audit quality”. The Accounting Review, 91 (2) , 587-602.
Lobo, G. J. , & Zhou, J. (2005). “To swear early or not swear early? An empirical investigation of factors af­fecting CEO’s decisions”. Journal of Accounting and Public Policy, 24 (2) , 153-160.
Nikolaev, V. V. (2010). “Debt covenants and accounting conservatism”. Journal of Accounting Research, 48 (1) , 137-175.
O’Keefe, T. B. , King, R. D. , & Gaver, K. M. (1994). “Audit fees, industry specialization, and compliance with GAAS reporting standards”. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 13 (1) , 41-55.
Owusu-Ansah, S. (2000). “Timeliness of Corporate Financial Reporting in Emerging Capital Markets: Empirical Evidence from the Zimbabwe Stock Exchange”. Accounting and Business Research, 30 (3) , 241-254.
Palmrose, Z. (1988). “An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality”. The Accounting Review. 64 (1) , 55-73.
Piot, C. and Janin, R. (2005). “Audit quality and earnings management in France”, working paper, IUT GEA – Piere Mendes France University, France.
Reyad, S. M. R. (2012). “Accounting Conservatism and Auditing Quality: an Applied Study on Egyptian Corporations”. European Journal of Business and Management, 4 (21) , 108-116.
Ruddock, C. , Taylor, S. J. , & Taylor, S. L. (2006). “Nonaudit services and earnings conservatism: is auditor independence impaired?” Contemporary Accounting Research, 23 (3) , 701-746.
Souza, L. L. ; Paulo, L. M. ; Roberto, P. ; and N. Cavalcante (2013). The Relationship between Auditing Quality and Accounting Conservatism in Brazilian Companies”. Journal of Education and Research in Accounting, 7 (3) , 293-314.
Sun, J. A. , & Liu, G. (2011). “Industry specialist auditors, outsider directors, and financial analysts”. Journal of Accounting and Public Policy, 30 (4) , 367-382.
Sunder, S. (1997). Theory of accounting and control. Cincinnati: South-Western Publishing.
Watts, R. L. (2003). “Conservatism in accounting part I: explanations and implications”. Accounting Hori­zons, 17 (3) , 207-221.