دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، دی 1395، صفحه 1-179 (پیاپی 23) 

مقاله پژوهشی

ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

صفحه 1-22

10.22051/ijar.2016.2588

فرزانه حیدرپور؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی


مقاله ترویجی

چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها

صفحه 128-144

10.22051/ijar.2016.2583

غلامرضا سلیمانی امیری؛ ندا جعفری نسب کرمانی